Ankstyvosios reabilitacijos centras (Raidos centras)

RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJI REABILITACIJA

 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (VRSAR) paslaugos  – tai specialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios

 • ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą;
 • ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar globėjams.

Paslaugos yra skirtos vaikams nuo 0 iki 7 metų, vaikams iki 4 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka.

Paslaugų teikimo tvarka

Šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba kiti gydytojai specialistai siunčia pacientą VRSAR paslaugas teikiančio gydytojo konsultacijai (siuntimo forma Nr. 027/a)

VRSAR paslaugas teikiantis gydytojas (raidos pediatras) gali  nukreipti pacientus:

 • išplėstinei konsultacijai
 • dienos stacionaro užsiėmimams
 • stacionarinėms paslaugoms (Vilniuje ar Kaune)

Indikacijos (pagrindinės grupės, remiantis TLK-10 AM):

 • R 62 Fiziologinės raidos sutrikimai
 • R 47 Kalbos sutrikimai
 • F 80 Specifiniai tarimo ir kalbos raidos sutrikimai
 • F 82 Specifiniai judesių raidos sutrikimai
 • H53, H54 Regos sutrikimai
 • H90, H91 Klausos sutrikimai
 • F70–F79 Vidutinis, sunkus, gilus, kitas, nepatikslintas protinis atsilikimas
 • F83 Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai
 • F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai
 • G80–G82 Vaikų cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiaus sindromai
 • F88, F89 Kiti ir nepatikslinti psichologinės raidos sutrikimai
 • F90–F98 Socialinės raidos sutrikimai, kiti elgesio ir emocijų sutrikimai
 • Q00–Q07 Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos
 • Q85–Q87 Fakomatozės ir įgimtų formavimosi ydų sindromai
 • Q90–Q93, Q99.2, Q99.8, Q99.9 Chromosominės ligos
 • G12, G60, G70, G71 Genetinės nervų-raumenų ligos

Atmintinė siunčiantiems gydytojams

Informacija apie sveikatos, ugdymo ir socialines paslaugas raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms

SVEIKATOS, UGDYMO IR SOCIALINĖS PASLAUGOS RAIDOS SUTRIKIMŲ TURINTIEMS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS

Eil. Nr. Raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų poreikiai Paslaugos Paslaugų teikėjai ir teikimo tvarka
1 Psichologinė, psichiatrinė pagalba vaikui ir šeimai Medicinos psichologo, vaikų ir paauglių psichiatro, psichiatro konsultacijos, asmens ir (ar) šeimos psichologinis konsultavimas

Pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centras

 

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos:

https://vpsc.lrv.lt/lt/informacine-medziaga/informacija-psichikos-sveikatos-klausimais

Nemokama psichologo konsultacija

 

Tėvystės įgūdžių ugdymo grupės

 

Įvairios psichikos sveikatą stiprinančios programos

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai

 

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese

2 Medicininės reabilitacijos procedūros (kineziterapija, ergoterapija, medicinos psichologo ir (ar) klinikinio logopedo užsiėmimai ir kt.) Ambulatorinės ir (ar) stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, sveikatos grąžinamasis gydymas, palaikomoji reabilitacija, sanatorinis gydymas

Konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas

 

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos paslaugas, sąrašas:

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3

3 Kalbos korekcijos paslaugos

ASPĮ, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas

 

Skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų ligų gydytojai, neurochirurgai, neurologai, otorinolaringologai, odontologai, veido ir žandikaulių chirurgai

 

Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas

 

Teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl

Kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4 Finansinė parama dėl vaiko raidos sutrikimo ir negalios Neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Reikalingas gydančio gydytojo siuntimas

 

https://ndnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/neigalumo-lygio-nustatymas

https://ndnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiuju-poreikiu-ir-ju-lygio-nustatymas

5 Švietimo pagalba ugdymo įstaigoje 

Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas

 

Informavimas, konsultavimas

Savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/svietimo-pagalba/pedagoginiu-psichologiniu-tarnybu-kontaktai/

6 Ugdymas švietimo įstaigoje 

Individualaus ugdymo plano rengimas ir įgyvendinimas, kuris yra derinamas su individualiu ankstyvosios reabilitacijos planu

 

Psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo užsiėmimai

 

Auklėtojo padėjėjo pagalba

 

Aprūpinimas spec. mokymosi priemonėmis, techninės pagalbos priemonėmis

Kreiptis į ugdymo įstaigos administraciją
7 Aprūpinimas judėjimo, klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis 

Techninės pagalbos priemonių skyrimas:

– judėjimo techninės pagalbos priemonės;

– regos techninės pagalbos priemonės;

– klausos techninės pagalbos priemonės;

– komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras: www.tpnc.lt

Dėl kai kurių techninės pagalbos priemonių reikalingas gydytojo išrašas (siuntimas) su išvadomis

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-25 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0064a7c174b211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d50ba4a2-228d-40b0-bf72-1db83fb1f10e

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289658/asr

8 Būsto pritaikymas vaikui su negalia

Galimi būsto pritaikymo organizavimo būdai:

– būsto pritaikymą organizuoja savivaldybė;

– asmuo savarankiškai organizuoja dalį ar visus būsto pritaikymo darbus;

– skiriama būsto pritaikymo kompensacija, jei asmuo parduoda jo poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies pritaikytą būstą

Savivaldybės administracija

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0f12721361811e98893d5af47354b00/asr

9 Socialinės paslaugos (pagal poreikį), nurodytos Socialinių paslaugų kataloge Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, vaikų dienos socialinė priežiūra, psichosocialinė pagalba, pagalba į namus, laikino atokvėpio paslaugos, kompleksinės paslaugos šeimai ir kita

Socialinių paslaugų įstaigos ir kiti paslaugų teikėjai

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

10 Pacientams atstovaujančių organizacijų pagalba šeimai

Informavimas,

konsultavimas,

mokymas,

savitarpio pagalbos grupės,

vasaros stovyklos,

įvairūs projektai ir programos

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, www.viltis.lt

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“,

www.asociacija.lietausvaikai.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“, www.kitoksvaikas.lt

Neišnešiotų naujagimių asociacija,

http://neišnešiotukas.lt

www.auginulietuva.lt

www.galiudezute.lt

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija, www.saulytes.lt

Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacija „Sraunija“,

www.sraunija.lt

11 Asmeninio asistento pagalba Individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse

Savivaldybės administracija

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be656d00daa111eb866fe2e083228059?jfwid=10gd0co4ym

Specialistų konsultacijos:

Raidos pediatro konsultacija

Raidos pediatro pagrindinė užduotis -vadovauti specialistų komandai, koordinuoti jos darbą, atsakyti už veiklos kokybę. Gydytojas vertina nusiskundimus, medicininę vaiko istoriją (informacija apie ligas, biologinius ir socialinius rizikos veiksnius, galinčius nulemti vaiko raidos sutrikimą); raidos istoriją (informaciją apie tai kaip vyko motorikos, kalbos, pažintinių, socialinių įgūdžių raida); atlieka pediatrinį somatinį ištyrimą (įvertina vaiko augimą, įgimtų anomalijų buvimą, odos pakitimus, vidaus organų būklę); atlieka vaiko klinikinį neurologinį ištyrimą; įvertina medicininių/laboratorinių tyrimų duomenis ir klausos bei regos vertinimo rezultatus; atlieka vaiko raidos tyrimą; nustato raidos sutrikimų diagnozę, sudaro tyrimų ir terapijos planą, apibendrina ir interpretuoja specialistų atliktų tyrimų rezultatus.

Specialistas:

Jolėta Grigorjevienė – vaikų ligų gydytoja, socialinė pediatrė. 1988 m. baigė Kauno Medicinos Institutą, gydomosios specialybės kursą, 1989 m. suteikta gydytojo pediatro kvalifikacija, 2004 m. baigė Nenuosekliąsias socialinės pediatrijos studijas Vilniaus Universitete, 2007 m. baigė III pakopų DISC metodikos mokymo programą, 2010 m. dalyvavo mokymo programoje „Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir ankstyvosios reabilitacijos metodai ir komandinis darbas“. 1989 – 2002 m. dirbo vaikų ligų gydytoja Klaipėdos rajono ir miesto pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, 2002 – 2016 m. dirbo vaikų ligų gydytoja Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, nuo 2003 iki 2012 m. tos pačios įstaigos Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjos pareigose.

Kineziterapeuto konsultacija

Kineziterapeutas atlieka judesių raidos tyrimą, taiko kineziterapijos metodus (klasikinis masažas, padėties terapija, klasikinė kineziterapija); esant reikalui parenka kompensacines priemones.

Specialistas:

Monika Kibildaitė – 2020 m. – baigė Kauno kolegiją, įgyjo kineziterapeuto ir masažuotojo specialybes. Nuo 2022 m. – mokosi kineziterapijos magistro studijas Lietuvos sporto universitete. 2021 m. įgyta kineziterapeuto ir masažuotojo licenzijos.

Sonata Štulpinaitė – 2016m baigė Klaipėdos valstybinę kolegiją, sveikatos mokslų fakultetą. 2014-2016m. atliko praktiką medicinos centre „Lorna“; Klaipėdos Respublikinėje ligoninėje Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje.

Logoterapeuto konsultacija

Logoterapeutas atlieka prieškalbinių įgūdžių ir kalbos tyrimą; vertina vaiko smulkiosios motorikos, socialinių, pažintinių, žaidimo įgūdžių pasiekimus, maitinimo ir burnos motoriką; taiko kalbos korekcijos ir logopedo terapijos metodus.

Specialistas:

Reda Simaitienė 2005 metais baigė specialiosios pedagogikos – logopedijos studijas Šiaulių universitete. 2012 metais suteiktas sveikatos specialisto profesinis vardas – logoterapeutė. 2018 metais suteikta logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija. Yra  vaikų negalios akademijos narė.

Medicinos psichologo konsultacija

Medicinos psichologė atlieka išsamų vaiko raidos ir charakterio ypatumų, gebėjimų, elgesio vertinimą. Remiantis vaiko galiomis ir sunkumais sudaromas individualus terapijos planas. Pagal poreikį taikoma individuali žaidimų, meno, smėlio terapija, sensorinė stimuliacija, vaiko elgesio korekcija, vaiko-mamos/tėvo santykių terapija. Pagal poreikį atliekamos tėvų/ globėjų konsultacijos ir mokymai, teikiama psichologinė ir emocinė parama šeimai.

Specialistas:

Maria Burkovskaya
Išsilavinimas: 2010m. baigė Vilniaus universiteto psichologijos bakalauro studijas. 2012m. baigė Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrantūros studijas, studijų metu atliko praktiką Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko Raidos Centre. Nuo 2012 metų teikia psichologinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų ir jų šeimoms: 2012-2018m. dirbo Gargždų ligoninės vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje, 2018-2021dirbo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centre, nuo 2021m. dirba vaikų ir paauglių medicinos psichologe UAB „Mano šeimos gydytojas”.
2013m. baigė III pakopų DISC metodikos programą, nuolat kelia profesinę kvalifikaciją įvairiuose mokymuose ir konferencijose.
Nuo 2011 metų savanoriauja „Jaunimo linijoje”, yra savanorių mokytoja.

Ergoterapeuto konsultacija

Ergoterapeutas įvertina ir lavina vaikų smulkiosios motorikos raidą ir savarankiškumą, sudaro ergoterapijos planą, parenka pagalbines, sensorines priemones, atlieka sensorinę stimuliaciją, taip pat skatina vaikų kūrybiškumą, motyvaciją veiklai.

Specialistas:

Vaida Saulėnaitė
2012 m. – baigė Vilniaus kolegiją, įgyjo ergoterapeuto specialybę.
2014m. – įgyjo masažuotojo specialybę. Nuo 2020 dirbo UAB „Baltic Medics” . 2022 baigė vaikų masažo mokymus „Infant and Toddlers Massage I-II level” . 2022 m įgyta ergoterapeuto ir masažuotojo licenzijos.
Nuo 2023 dirba „UAB Mano šeimos gydytojas”
Nuolat kelia profesinę kvalifikaciją konferencijose ir mokymuose.

Socialinio darbuotojo konsultacija

Socialinis darbuotojas susipažįsta su šeima ir renka informaciją apie esamą situaciją, šeimos socialinę aplinką, jos poreikių įvertinimą. Tikslas – stiprinti sėkmingą vaiko ir jo šeimos savarankišką funkcionavimą.

Socialinis darbuotojas reaguoja į paciento poreikį, todėl galite kreiptis į jį dėl informavimo ar konsultavimo jums rūpimais klausimais.

Specialistas:

Kristina Kasparavičienė – 2000 metais baigė Klaipėdos universitetą. Įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2003 m. suteiktas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Mus rasite:

Žardės padalinyje

Adresas: Taikos pr. 119-1 LT 94231

Telefonas: +370 46 322 422

El. paštas:

Darbo laikas:
I 8:00-16:00
II 8:00-16:00
III 8:00-16:00
IV 8:00-16:00
V 8:00-13:00