APIE MUS


 

„Mano šeimos gydytojas“ – pirmoji privati šeimos klinika Klaipėdoje, įsteigta 2000m. vasario mėn., laimėjus PHARE projektą, rėmusį privačių šeimos gydytojų centrų kūrimą. Dabar turime 5 šeimos klinikas, kurios įsikūrusios įvairiuose Klaipėdos miesto rajonuose. Šiuo metu čia dirba  penkiolika šeimos gydytojų, baigusių šeimos medicinos rezidentūrą Vilniaus ir Kauno medicinos universitetuose.

Įstaiga yra pasiruošusi išlaikyti ne tik tikruosius šeimos medicinos modelio principus, bet ir  tapti pavyzdine šeimos gydytojų ruošimo ir veiklos baze, nuo 2014, teikiame ir odontologijos paslaugas, o nuo 2016 atidarėme ir Vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos centrą.

VEIKLOS FILOSOFIJA


 

Stebėti visų amžiaus grupių gyventojų sveikatą, konsultuoti juos dėl bet kokių sveikatos klausimų, o gydytojai ir slaugytojos, dirbdami komandoje,  pasiruošę padėti savo pacientams, nes yra kvalifikuoti ir savo darbui pasiaukoję profesionalai. Laikydamiesi esminio šeimos medicinos principo – tapti pirmo kontakto specialistais, jie konsultuoja ne tik diagnostikos,  gydymo, bet ir ligų profilaktikos, sveikos gyvensenos, mitybos klausimais,  o jei problemos negali išspręsti pagal kompetenciją,  siunčia pacientus konsultuotis pas gydytoją specialistą.

KOKYBĖS POLITIKA


 

Tikslai

Racionaliai panaudojant turimus išteklius ir atsižvelgiant į turimas įstaigos galimybes, teikti pacientų lūkesčius atitinkančias aukštos kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant teikiamų paslaugų prieinamumą, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą, saugumą, atitikimą nustatytų reikalavimų.
Įdarbinti jaunesniuosius ir vyresniuosius šeimos gydytojus rezidentus profesinės veiklos praktikos laikotarpiui pagal Universitetų sudarytą kalendorinį planą.

 

Misija

Kurti naudą visuomenei, teikiant visą apimančią pirminę sveikatos priežiūrą

Vizija

Tapti pavyzdine pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga Klaipėdoje, teikiančia aukščiausios kokybės asmens priežiūros paslaugas

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys

 • atsižvelgiant į pacientų lūkesčius, kelti teikiamų paslaugų (šeimos medicinos, odontologinės pagalbos ir burnos priežiūros) kokybę ir pagal indikacijas nukreipiant specializuotai bei kvalifikuotai antrinei ir tretinei asmens sveikatos priežiūrai, tokiu būdu užtikrinti didžiausią pacientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą pacientams, darbo aplinkos saugumą darbuotojams;
 • pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę;
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus joms šalinti;
 • nuolat tobulinti įstaigos vadybą;
 • vykdyti jaunesniųjų ir vyresniųjų šeimos gydytojų rezidentų profesinės veiklos mokymą.

Vadovybė įsipareigoja

 • atsižvelgiant į įstaigos struktūrą, procesą, veiklos rezultatus, nuolat tobulinti strateginį vadovavimą įstaigos veiklai, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;
 • sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą;
 • suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymui realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.

Darbuotojai įsipareigoja

Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas, ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.

Su geriausiais linkėjimais,
UAB „Mano Šeimos Gydytojas”
Direktorė Rūta Radzevičienė-Jurgutė

DAUGIAU INFORMACIJOS


 

Korupcijos prevencija

           PATVIRTINTA

            UAB „Mano šeimos gydytojas“

            Direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. D57/14

 

UAB „Mano šeimos gydytojas” korupcijos prevencijos programa

2014-2016 m.

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. UAB „Mano šeimos gydytojas” korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo“ (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-00264).
 2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ korupcijos prevencijos programos siekis – didinti skaidrumą, atskleisti ir mažinti bei šalinti galimos korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas, siekti teisingo lėšų, skiriamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto, sveikatos apsaugai panaudojimo kokybiškų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
 3. Korupcijos prevencijos programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais: bendradarbiavimu su bendruomene, jos švietimu ir jos parama, teisės pažeidimų tyrimu, numatytos antikorupcinės priemonės yra nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės.
 4. Programos vykdyme dalyvauja visuose UAB „Mano šeimos gydytojas“ filialuose dirbantys darbuotojai.
 5. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo kontrolę vykdo įstaigos direktorius ir įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo, atsakingas už korupcijos kontrolę ir prevenciją.

 

 1. Korupcijos samprata

 

 1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus ir aktualią situaciją, galima teigti, kad korupcija yra bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams (Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711; Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727).
 2. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“; Žin., 2011, Nr. 60-2877).
 3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; Žin., 2002, Nr. 57-2297).

 

III. UAB „Mano šeimos gydytojas“ aplinkos analizė

Galimos korupcijos prielaidos

 

 1. Santykinai galima išskirti šias bendrąsias korupcijos prielaidas:

9.1. socialinės;

9.2. teisinės;

9.3. struktūrinės;

9.4. visuomenės pilietiškumo stoka;

9.5. kitos prielaidos (politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka, politinės valios nepakankamumas).

 1. Specifinės korupcijos prielaidos: sveikatos sistemos subjektų tarp jų ir UAB „Mano šeimos gydytojas“, sudariusi paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu sutartis, vykdomos funkcijos priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

10.1. Prekių užsakymai ir pirkimai.

10.2. Savalaikis ir visapusiškas sveikatos programų vykdymas, apibrėžiant personalines atsakomybes.

10.3. Teikiamos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos (apmokama asmeninėmis lėšomis ar draudimo bendrovių lėšomis) bei valstybės laiduojamos (nemokamos, paslaugų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis) sveikatos priežiūros paslaugos.

10.4. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) skyrimas ir išrašymas pacientams pagal indikacijas, remiantis kompensuojamųjų vaistų ir MPP sąrašu.

10.5. Sveikatą grąžinamojo ir reabilitacinio gydymo skyrimas pagal indikacijas, numatytas sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) įsakymais.

10.6. Personalinės atsakomybės apibrėžtumo ir standartinių procedūrų stoka teikiant pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

10.7. Tikrinamas paciento draustumas Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre.

10.8. Nėra pakankamai galių kontroliuoti ar farmacijos kompanijų organizuojami įvairūs kvalifikacijos kursai ir mokymai gydytojams nėra tik paslėpta neteisėto atlygio forma už farmacijos kompanijų gaminamų ar platinamų vaistų ar medicinos priemonių skyrimą pacientams.

 

 1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ korupcijos prevencijos programos tikslas ir uždaviniai

 

 1. Korupcijos prevencijos programos tikslas – užkirsti kelią įstaigoje korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pastebėti ir pašalinti teisės aktų, Lietuvos Respublikos SAM įsakymų netinkamą vykdymą, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, darbuotojų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, galinčius sąlygoti korupciją.
 2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ korupcijos prevencijos svarbiausi uždaviniai:

12.1. Parengti Korupcijos prevencijos programą.

12.2. Nustatyti ir sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas įstaigoje.

12.3. Informuoti apie galimas korupcines veikas ir įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus.

12.4. Šviesti ir informuoti įstaigos darbuotojus ir pacientus korupcijos prevencijos klausimais.

 

 1. Korupcijos prevencija UAB „Mano šeimos gydytojas“

 

 1. Svarbiausios korupcijos prevencijos įstaigoje strateginės nuostatos:

13.1. Parengti vidaus dokumentus (Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, darbuotojų elgesio kodeksas), siekiant kontroliuoti korupcijos prielaidas ir apraiškas įstaigoje.

13.2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

13.3. Sukurti visiems prieinamą informacijos apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sistemą.

13.4. Užtikrinti teisingą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, biudžetinių lėšų skirstymą.

13.5. Kontroliuoti prevencinių programų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vykdymą.

13.6. Atlikti įstaigos vidaus auditą dėl medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo pagrįstumo.

13.7. Racionaliau naudoti, skirstyti turimus darbo išteklius, kad tiekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams nesusidarytų eilės, kaip prielaida korupcijai.

13.8. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamą organizavimą, prieinamumą ir kokybę.

13.9. Įdiegti darbuotojų motyvacinės karjeros sistemą (pagrįstą kvalifikacijos kėlimu, materialiniu ir moraliniu skatinimu už gerą darbą).

13.10. Užtikrinti pakankamą ir prieinamą informaciją apie pacientų teises ir pareigas.

13.11. Užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą pagal šeimos gydytojo, gydytojo odontologo kompetenciją.

13.12. Nagrinėti iš pacientų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) dėl galimo korupcinio pobūdžio veiklos atvejų. Rengti pasiūlymus korupcijos priežastims šalinti.

13.13. Sudaryti sąlygas darbuotojams ir pacientams anonimiškai pranešti savo įtarimus apie korupcijos apraiškas medicinos darbuotojų darbe.

13.14. Apibrėžti santykius su vaistų reklamuotojais, draudžiant asmeniškai su gydytoju susitikti pacientų priėmimo laiku.

13.15. Ugdyti darbuotojų antikorupcinę kultūrą, informuojant apie korupcijos apraiškas įstaigoje, korupcijos prevencijos klausimais.

13.16. Užtikrinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Šiai programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, vykdytojus, jų įvykdymo terminus bei vertinimo kriterijus.
 2. Korupcinė situacija išsamiai išnagrinėjama ir šios programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos kas treji metai.
 3. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau.
Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos

Suvestinė redakcija nuo 2017-02-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 96-3400, i. k. 1012250ISAK00000583

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS

 

2001 m. lapkričio 9 d. Nr. 583

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 49 straipsnio 3 dalimi, 84 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsniu: 

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1441, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21352

 

 1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką;

1.2. Prašymo gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje formą Nr. 025-025-1/a;

1.3. Prašymo gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją formą Nr. 025-025-2/a;

1.4. Prašymo dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo formą Nr. 025-025-3/a;

1.5. Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalo formą Nr. 025-025- 9/a;

1.6. Ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo registracijos žurnalo formą Nr. 025-025-10/a.

 1. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-245, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1573 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-245

 

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                        KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKA

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Ši tvarka reglamentuoja:

1.1. asmenų, pasirinkusių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir psichikos sveikatos centrą (toliau – PASPĮ) ir gydytoją ar gydytoją psichiatrą, registravimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-245, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1573 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-245

 

1.2. asmenų, pasirinkusių kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ, registravimą;

1.3. asmenų, kuriems aptarnauti administracija skiria kitą gydytoją, registravimą;

1.4. asmenų persirašymo pas gydytoją, pakeitusį specialybę, registravimą;

1.41. asmenų informavimą ir prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą PASPĮ, kuri perima šios įstaigos turtą, teises ir pareigas;

Papildyta punktu:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Punkto pakeitimai:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

1.5. asmenų, naujai prisirašiusių kitoje PASPĮ, ir asmenų, kurių prisirašymas perkeliamas į kitą PASPĮ, ambulatorinių kortelių perdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

 

II SKYRIUS
ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ. Pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.
 2. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 euro mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1441, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21352

 

 1. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1441, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21352

 

 1. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ bei konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą ir užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu PASPĮ yra įdiegusi elektroninę interaktyvią prisirašymo paslaugą, minėtą formą asmuo (globėjas) gali užpildyti elektroniniu būdu, prieš tai patvirtinęs savo tapatybę Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemoje.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikia asmeniui (globėjui) ASPĮ, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje, sąrašą (pagal TLK tinklalapio duomenis), iš kurio pacientas renkasi ASPĮ, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientas, atvykęs į pasirinktos ASPĮ, teikiančios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, registratūrą, užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų.

Prašymus pildo tik naujai prie pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos prisirašantys ar norintys pakeisti psichikos sveikatos centrą gyventojai. Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, atsisako prisirašyti prie konkretaus psichikos sveikatos centro (gydytojo psichiatro), jis priskiriamas tam psichikos sveikatos centrui, su kuriuo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga yra sudariusi sutartį dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Jeigu savivaldybės teritorijoje yra tik viena pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, tai gyventojai prirašomi prie šios įstaigos.

Jeigu toje savivaldybėje nėra psichikos sveikatos centro ar pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, gyventojai gali pasirinkti greta esančių savivaldybių, priklausančių tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonai, psichikos sveikatos centrus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-245, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1573 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-245

Nr. V-655, 2011-07-01, Žin., 2011, Nr. 82-4018 (2011-07-07), i. k. 1112250ISAK000V-655

Nr. V-778, 2012-08-20, Žin., 2012, Nr. 99-5066 (2012-08-25), i. k. 1122250ISAK000V-778

 

 1. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs toje PASPĮ dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
 2. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.
 3. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų prašymus kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ administracijos paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).
 4. Kiekvienoje PASPĮ pildomas „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas“ (forma Nr. 025-025-9/a).

 

III SKYRIUS
ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE KITO TOS PAČIOS PASPĮ GYDYTOJO  TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a).
 2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas įstaigos vadovo įsakymu.
 3. Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu.
 4. PASPĮ administracija turi skelbti įstaigos registratūroje ir, esant galimybei, vietos spaudoje, informaciją apie gydytojų darbo santykių nutraukimą ir specialybės pakeitimą.
 5. PASPĮ administracija apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą privalo informuoti prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.
 6. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ vadovo paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).

 

IV SKYRIUS
ASMENŲ INFORMAVIMAS IR PRISIRAŠYMO DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į KITĄ PASPĮ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. PASPĮ administracija privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pateikti asmenims informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas. Ši informacija turi būti skelbiama PASPĮ interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus – vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais.

Papildyta punktu:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Asmuo, nesutinkantis gydytis PASPĮ dėl pasikeitusio jos veiklos vietos adreso ar kitoje PASPĮ, šiai perėmus PASPĮ turtą, teises ir pareigas po jos reorganizavimo, pertvarkymo ar kitu juridiniu pagrindu, turi teisę prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam patogiau pasiekiamos PASPĮ.

Papildyta punktu:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo PASPĮ informacijos paskelbimo 16 punkte nustatyta tvarka asmuo nepareiškia noro gydytis kitoje PASPĮ, jis lieka prirašytas prie veiklos vietos adresą pakeitusios PASPĮ.

Papildyta punktu:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Asmens prisirašymo duomenys perkeliami į tą PASPĮ, kuri dėl reorganizavimo, pertvarkymo ar kito juridinio pagrindo perima PASPĮ turtą, teises ir pareigas, jei asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo PASPĮ informacijos paskelbimo 16 punkte nustatyta tvarka nepareiškia noro gydytis kitoje PASPĮ. Iš asmenų, kurių prisirašymo duomenys perkeliami, mokestis neimamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Apie prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą PASPĮ asmuo papildomai informuojamas jo pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmuo, sutinkantis būti prirašytas kitoje PASPĮ, užpildo formos Nr. 025-025-2/a prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Asmens prisirašymo perkėlimas šios tvarkos 2 ir 4 punkte nurodytų terminų nestabdo ir neatnaujina.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

Papildyta skyriumi:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

 

V SKYRIUS
ASMENŲ, NAUJAI PRISIRAŠIUSIŲ PRIE KITOS PASPĮ, IR ASMENŲ, KURIŲ PRISIRAŠYMO DUOMENYS PERKELIAMI Į KITĄ PASPĮ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Pacientui pasirinkus kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) psichikos sveikatos centrą, jo asmens sveikatos istorija (-os) (forma Nr. 025/a; toliau – ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymai registruojami „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a) ir saugomi ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją perdavusioje įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-245, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1573 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-245

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

23 Perkėlus asmenų prisirašymą kitai pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai ir (ar) psichikos sveikatos centrui, jo ambulatorinė (-ės) kortelė (-ės) perduodama tai pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai ir (ar) psichikos sveikatos centrui per 3 darbo dienas.

Papildyta punktu:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Punkto pakeitimai:

Nr. V-245, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1573 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-245

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių. Tai patvirtinama atsakingo už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmens parašu ir įstaigos antspaudu arba spaudu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Prašymai dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo bei perduodamos ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Tokia pačia tvarka perduodamos ambulatorinės kortelės, saugomos įstaigos archyve.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai arba PASPĮ, į kurią perkeliamas asmenų prisirašymas siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Įstaigos vadovas savo įsakymu skiria atsakingą už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmenį.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų kompiuterines duomenų bazes administruoja teritorinės ligonių kasos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Duomenų įtraukimo į prisirašiusių prie PASPĮ asmenų kompiuterines duomenų bazes tvarką nustato Valstybinė ligonių kasa.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

 1. Asmenų prašymus, registracijos žurnalus Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka saugo PASPĮ.

______________

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-1/a

 

PRAŠYMAS

GYDYTIS PASIRINKTOJE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

Aš_______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenantis_______________________________________________________________________ ,

                                                                                   (adresas)

prašau mane įrašyti į _____________________________________________________ aptarnaujamų

                                               (įstaigos pavadinimas)

asmenų sąrašus, pas gydytoją___________________            _____________________________

(vardas)                                               (pavardė)

Data_____________________________________

 

Asmens (globėjo) parašas____________________

________________________________________________________________________________

 

Pildoma tik prireikus

 

Sutinku, kad gydytoją man paskirtų PASPĮ administracija

Asmens (globėjo) parašas____________________________

_______________________________________________________________________________

 

Pildo įstaigos personalas

 

Įstaigos ID kodas __________________________

Gydytojo ID kodas_________________________

Prašymas registruotas įstaigoje

_______________________ registracijos Nr. ________

(data)

 

Atsakingas įstaigos darbuotojas

_______________________________________                           ________________________

                     (pareigos)                                                      (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-2/a

 

PRAŠYMAS

GYDYTIS PAS KITĄ PASIRINKTOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ

 

Aš_______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenantis_______________________________________________________________________ ,

                                                                              (adresas)

prašau leisti pasirinkti kitą gydytoją

_________________________________________            _____________________________

               (vardas)                                   (pavardė)                                            (specialybė)

_________________________

                  (data)

 

Asmens (globėjo) parašas ___________________________

________________________________________________________________________________

 

Pildo įstaigos personalas

 

Gydytojo ID _____________________________________

Registruota įstaigoje

Data _______________________        Nr. _____________

 

Atsakingas įstaigos darbuotojas

_____________________________                                             ____________________________

                (pareigos)                                         (parašas)                                      (vardas, pavardė)

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-3/a

 

_________________________________________________________

(įstaigos, į kurią kreipiamasi, pavadinimas)

______________________________________________________________

(kodas, adresas)

 

PRAŠYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PERDAVIMO

(lieka perdavusioje įstaigoje)

 

__________________________________________________________________

(prašančios įstaigos pavadinimas)

______________________________________________________________________

(kodas, adresas)

 

Prašome perduoti paciento_________________________________________________________

                                                                                               (vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenančio_______________________________________________________________________

                                                                              (adresas)

 

Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) Nr..........................

Vaiko sveikatos raidos istoriją Nr. ...............................

 

______________ registracijos Nr. ________

      (data)

 

Įstaigos vadovas

_____________________                                            _________________________________

                (pareigos)                                    (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-9/a

 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PRIĖMIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

______________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas arba spaudas)

 

Įstaigos ID ________________

 

I lapas

 

Eil. Nr.

Data

Paciento vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamoji vieta

Gydytojas, pas kurį lankysis

      
      
      

 

II lapas

 

Įstaiga, kurios prašoma perduoti ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją

Ambulatorinės kortelės, vaikų sveikatos raidos istorijos gavimo data

F025/a puslapių skaičius (žodžiais)

Atsakingo asmens parašas, antspaudas

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos ID

 
     
     
     

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2001 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 583

 

forma Nr. 025-025-10/a

 

AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PERDAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

____________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas arba spaudas)

 

Įstaigos ID________________

 

Eil. Nr.

Įstaiga

Prašymo perduoti ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją

Paciento vardas, pavardė

Asmens kodas

F025/a puslapių skaičius (žodžiais)

Perdavimo data

Perdavimo būdas (paštu, kurjeris, kt.)

Atsakingo asmens parašas, antspaudas

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos ID

Data

Registracijos Nr.

           
           
           

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-805, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 107-4071 (2006-10-06), i. k. 1062250ISAK000V-805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 "Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-245, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1573 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-245

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 "Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-655, 2011-07-01, Žin., 2011, Nr. 82-4018 (2011-07-07), i. k. 1112250ISAK000V-655

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 "Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-778, 2012-08-20, Žin., 2012, Nr. 99-5066 (2012-08-25), i. k. 1122250ISAK000V-778

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 "Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1441, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21352

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-202, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03074

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimo

 

 

Praneškite apie korupciją

Praneškite apie korupciją

Jeigu UAB „Mano šeimos gydytojas“ įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio veika, praneškite UAB „Mano šeimos gydytojas“ atsakingai už korupcijos prevenciją, direktoriaus pavaduotojai administraciniams reikalams Ingridai Marijai Mažuknaitei:

 • Elektroniniu paštu: info@manoseimosgydytojas.lt
 • Telefonu: (8‐46) 27 75  22

Kreipiantis elektroniniu paštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • UAB „Mano šeimos gydytojas“  darbuotojo,  kurio  veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

UAB „Mano šeimos gydytojas“ atsakingas už korupcijos prevenciją  darbuotojas, esant asmens pageidavimui, užtikrins jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2317, i. k. 0961010ISTA00I-1562

 

Nauja redakcija nuo 2010-03-01:

Nr. XI-499, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 145-6425 (2009-12-08), i. k. 1091010ISTA00XI-499

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO
ĮSTATYMAS

 

1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

 1. 1. Šis įstatymas nustato paciento teises ir pareigas, paciento atstovavimo ypatumus, paciento skundų nagrinėjimo ir žalos, padarytos jo sveikatai, atlyginimo pagrindus.
 2. 2. Šiame įstatyme vadovaujamasi nuostata, kad paciento ir sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros įstaigų santykiai yra grindžiami šiais principais:

1) savitarpio pagarbos, supratimo ir pagalbos;

2) paciento teisių užtikrinimo pagal valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas;

3) draudimo varžyti paciento teises dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

 1. 1. Anoniminė sveikatos priežiūra – šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientui, kai asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo asmens tapatybę, nenurodomi medicinos dokumentuose.
 2. 2. Atlygintina paciento sveikatai padaryta (turtinė ir neturtinė) žala – pakenkimas paciento sveikatai, jo sužalojimas ar mirtis, atsiradę dėl sveikatos priežiūros paslaugas teikusio asmens neteisėtos kaltos veikos.
 3. 3. Chirurginė operacija – medicininė procedūra, kai gydytojas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoti ligos ar traumos pažeistų organų ir jų sistemų funkciją, medicinos prietaisais veikia paciento audinius ir (ar) organus, pažeisdamas audinių ir (ar) organų vientisumą.
 4. 4. Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.
 5. 5. Diagnostikos ir gydymo protokolas – sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintas dokumentas, kuriuo nuosekliai nustatoma diagnostikos ir gydymo eiga.
 6. 6. Diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas – sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatoma diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarka.
 7. 7. Invazinė ir (ar) intervencinė procedūra – medicininė procedūra, kai sveikatos priežiūros specialistas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoti organų ir jų sistemų funkciją, medicinos prietaisais veikia paciento audinius ir (ar) organus, pažeisdamas audinių ir (ar) organų vientisumą arba jo nepažeisdamas.
 8. 8. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.
 9. 9. Konsiliumas – ne mažiau kaip trijų gydytojų pasitarimas, kurio tikslas – įvertinti paciento sveikatos būklę, diagnozuoti ligą, išsiaiškinti ir nustatyti gydymo galimybes. Konsiliumo sudarymo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 10. 10. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.
 11. 11. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.
 12. 12. Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.
 13. 13. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.

 

II SKYRIUS

PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

3 straipsnis. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

 1. 1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. 2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.
 3. 3. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

 

4 straipsnis. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

 1. 1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.
 2. 2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 3. 3. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
 4. 4. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
 5. 5. Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.

 

5 straipsnis. Teisė į informaciją

 1. 1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 2. 2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 3. 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 4. 4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 5. 5. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš sveikatos priežiūros įstaigos ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu paciento atstovas sveikatos priežiūros įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį šiame ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-546, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5430 (2013-10-19), i. k. 1131010ISTA0XII-546

 

 1. 6. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2188, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20892

 

6 straipsnis. Teisė nežinoti

 1. 1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
 2. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

 

7 straipsnis. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

 1. 1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
 2. 2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 3. 3. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 4. 4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 5. 5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą

 1. 1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
 2. 2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.
 3. 3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 4. 4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

 

9 straipsnis. Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai

 1. 1. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat šio įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.
 2. 2. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. 3. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
 4. 4. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos priežiūros įstaigos privalo nedelsdamos pranešti teisėsaugos institucijoms.

 

10 straipsnis. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą

 1. 1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.
 2. 2. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

11 straipsnis. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese

 1. 1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.
 2. 2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
 3. 3. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Šiose taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą.
 4. 4. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.
 5. 5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma.

 

12 straipsnis. Paciento pareigos

 1. 1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
 2. 2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
 3. 3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

 1. 4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

 1. 5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

 1. 6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

 1. 7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

 1. 8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

 1. 9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

 

13 straipsnis. Teisė į žalos atlyginimą

Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta šio įstatymo V skyriuje, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

informuoto PACIENTO Sutikimas

 

14 straipsnis. Draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo

 1. 1. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
 2. 2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
 3. 3. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 4. 4. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.

 

15 straipsnis. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai

 1. 1. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka jo atstovas.
 2. 2. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi būti pagrįstas informacija ir tinkamas.
 3. 3. Sutikimas laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

1) yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valią;

2) yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią informaciją;

3) yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia;

4) atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus.

 1. 4. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.
 2. 5. Jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją.

 

16 straipsnis. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros išreiškimas

 1. 1. Laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl stacionarinės ar ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija. Ši nuostata netaikoma šio įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais.
 2. 2. Būtina šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija laikoma informacija apie toje sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas, nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą, taip pat paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu (ar teikiančiu) sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų. Tokios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaiga.

 

17 straipsnis. Paciento sutikimo rašytinė forma

 1. 1. Jeigu yra galimybė konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, pacientas turi būti apie tai informuojamas ir jo pasirinkimas patvirtinamas paciento parašu.
 2. 2. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.
 3. 3. Gaunant informacija pagrįstą sutikimą dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, informacija laikoma tinkama, kai pacientui buvo išaiškinta chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros esmė, jų alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros.
 4. 4. Prieš atlikdamas pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

 

18 straipsnis. Nenumatyti ypatingi atvejai

 1. 1. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
 2. 2. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
 3. 3. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečio paciento atstovas pagal įstatymą.

 

IV skyrius

ATSTOVAVIMAS

 

19 straipsnis. Bendrosios atstovavimo nuostatos

 1. 1. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus.
 2. 2. Įstatymų nustatytais atvejais pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina tik per atstovus ar teismo leidimu.
 3. 3. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
 4. 4. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą. Atstovai pagal įstatymą yra tie, kurie kaip atstovai nurodyti šiame ar kituose įstatymuose.

 

20 straipsnis. Atstovavimas neveiksniam ir ribotai veiksniam pacientui

 1. 1. Pacientui, teismo pripažintam neveiksniu, atstovauja paskirti globėjai.
 2. 2. Pacientas, teismo pripažintas ribotai veiksniu, teises įgyja ir pareigas prisiima, taip pat jas įgyvendina pats tiek, kiek tų teisių jam nėra apribojęs teismas.

 

21 straipsnis. Paciento atstovai pagal pavedimą

Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.

 

22 straipsnis. Paciento atstovai pagal įstatymą

 1. 1. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
 2. 2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 3. 3. Paciento nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų yra paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento nuo 16 metų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).

 

V SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS IR ŽALOS ATLYGINIMAS

 

23 straipsnis. Teisė skųstis

 1. 1. Šis straipsnis nustato pacientų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.
 2. 2. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis šiame įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.
 3. 3. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 4. 4. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 5. 5. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 6. 6. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.
 7. 7. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 8. 8. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.
 9. 9. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Pacientui padarytos žalos atlyginimas

 1. 1. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama šio įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. 2. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pareiškimai šiai komisijai paduodami raštu. Pareiškime turi būti nurodyta: komisijos pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė, aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas), įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis), pridedamų dokumentų sąrašas, pareiškimo surašymo vieta ir data. Pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Prašymas turi atitikti formos ir turinio reikalavimus.
 3. 3. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. Šios komisijos sudarymo, veiklos, jos kompetencijai priskiriamų klausimų sprendimo tvarką reglamentuoja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatai, kuriuos tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamentą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.
 4. 4. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija sudaroma ketveriems metams iš 7 asmenų, turinčių medicininį, teisinį arba kitą universitetinį aukštąjį išsilavinimą, sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Parenkant atstovus į šią komisiją, atsižvelgiama į tai, kad joje vienodai būtų atstovaujama pacientų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų interesams. Ne mažiau kaip 2 šios komisijos nariai turi būti pacientų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija užtikrina technines sąlygas šiai komisijai veikti.
 5. 5. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, svarstydama prašymą, turi teisę gauti visą reikiamą informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui priimti, ir kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus dėl išvadų, kurioms reikalingos specialios žinios, gavimo dienos.
 6. 6. Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pareiškimas negali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas, sveikatos apsaugos ministras Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos argumentuotu teikimu gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams.
 7. 7. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai sveikatos priežiūros įstaigoms ir pacientui ar kitiems asmenims, turintiems teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą, yra privalomi.
 8. 8. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.

 

25 straipsnis. Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas ir jo kontrolė

 1. 1. Kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga, prieš pradėdama teikti sveikatos priežiūros paslaugas, draudžia savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir (ar) savanoriškuoju civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
 2. 2. Sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją:

1) licencijas sveikatos priežiūros įstaigoms išduodančiai institucijai, kai išduodama licencija teikti sveikatos priežiūros paslaugas;

2) teritorinei ligonių kasai, kai sudaroma sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo;

3) institucijai, vykdančiai visų sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimo stebėseną, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 1. 3. Minimalią draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui ir minimalią draudimo sumą visiems draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo sutarties galiojimo metus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

26 straipsnis. Reikalavimas atlyginti pacientui ar tiriamajam padarytą žalą

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-982, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09404

 

 1. 1. Draudžiamuoju įvykiu laikoma:

1) dėl sveikatos priežiūros įstaigos ar jos darbuotojų kaltės teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui padaryta turtinė ir neturtinė žala;

2) dėl sveikatos priežiūros įstaigos, kuri yra biomedicininio tyrimo užsakovė, ar jos darbuotojų, kurie yra biomedicininio tyrimo užsakovai ir (ar) tyrėjai, kaltės atliekant klinikinį vaistinio preparato tyrimą, klinikinį medicinos prietaiso tyrimą ar bet kurį kitą biomedicininį tyrimą, kuriame dalyvaujančiam asmeniui tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai, tiriamajam padaryta turtinė ir neturtinė žala, jeigu sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutartyje yra numatytas žalos, galinčios atsirasti tokių tyrimų metu, atlyginimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-982, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09404

 

 1. 2. Jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, išmokėto draudimo atlyginimo ir faktinės žalos skirtumą atlygina sveikatos priežiūros įstaiga, atsakinga už padarytą žalą.
 2. 3. Išimtiniais atvejais, siekiant išvengti visų nuosavybės formų sveikatos priežiūros įstaigos bankroto, pacientui padarytos faktinės žalos ir išmokėto draudimo atlyginimo skirtumas gali būti išmokėtas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ar kitų šaltinių Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                        ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-755, 1998-05-21, Žin., 1998, Nr. 52-1425 (1998-06-05), i. k. 0981010ISTAVIII-755

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2361, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 115-4284 (2004-07-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2361

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-499, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 145-6425 (2009-12-08), i. k. 1091010ISTA00XI-499

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-546, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5430 (2013-10-19), i. k. 1131010ISTA0XII-546

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-982, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09404

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 26 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2188, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20892

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2037, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18597

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

 

Informacinės sistemos nuostatai

PROJEKTAS

 

UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikos INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikos informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikos (toliau – klinika) informacinės sistemos (toliau – Informacinė sistema) paskirtį, steigimo teisinį pagrindą, valdytoją, tvarkytojus, duomenų teikėjus ir gavėjus, tikslus, informacinę ir funkcinę struktūrą, kaupiamų duomenų šaltinius, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.
 2. Informacinė sistema tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:
  • Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
  • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu;
  • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau – Aprašas);
  • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą bei sunaikinimą.
 3. Nuostatuose naudojamos sąvokos:
  • Elektroninė medicininė istorija (toliau – EMI) – vienoje sveikatinimo įstaigoje elektronine forma kaupiami išsamūs duomenys apie paciento ankstesnę bei dabartinę fizinę ar psichinę sveikatos būklę;
  • Elektroninė sveikatos istorija (toliau – ESI) – paciento elektroninių sveikatos įrašų, ESPBI IS sukauptų iš visų sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, rinkinys;
  • Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau – ESPBI IS) – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdoma informacinė sistema, skirta ESI tvarkyti bei užtikrinanti Lietuvos e. sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją, ESI formavimą, e. sveikatos paslaugų veikimą bei prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių;
  • Informacinės sistemos naudotojas – klinikos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteikta teisė naudotis Informacinės sistemos ištekliais jo funkcijoms vykdyti;
  • Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos sistemą ir informacinių sistemų steigimą, saugą ir administravimą, vartojamas sąvokas.
 4. Informacinės sistemos steigimo pagrindas:
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (45 straipsnio 3 punktas);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (12.3.5 punktas).
 5. Informacinės sistemos tikslai:
  • ilgalaikių sveikatos sistemos tikslų atžvilgiu – siekti sergamumo ir mirtingumo mažinimo, ligų ir sveikatos problemų prevencijos, ekonominio sveikatinimo paslaugų efektyvumo didinimo, kokybiškų, saugių ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;
  • pacientų atžvilgiu – siekti, kad pacientams būtų suteiktos patikimos, kokybiškos, saugios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos, sudaryti sąlygas pacientams gauti informaciją susijusią su sveikatinimo paslaugomis, užtikrinti sveikatinimo paslaugų tęstinumą;
  • Klinikos atžvilgiu – siekti, kad klinikoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gautų ir naudotų aktualią informaciją apie pacientą ir pacientų asmens duomenis laiku ir patogioje vietoje, per ESPBI IS keistųsi informacija apie pacientą su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais sveikatos priežiūros dalyviais, naudojant informacines technologijas didėtų administracinio darbo efektyvumas.
 6. Informacinės sistemos uždavinys: automatizuoti su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu pacientams susijusius klinikinius ir administracinius veiklos procesus bei užtikrinti pacientų EMI duomenų automatiniu būdu pateikimą į ESPBI IS.
 7. Informacinės sistemos pagrindinės funkcijos:
  • suteikia priemones pacientų priėmimui (registravimui) ir ambulatoriniam gydymui administruoti;
  • suteikia priemones pacientų EMI tvarkyti;
  • suteikia priemones pacientams paskirto gydymo informacijai ir procesams tvarkyti;
  • suteikia priemones laboratorinių ir diagnostinių tyrimų informacijai tvarkyti;
  • suteikia priemones administruoti klinikos išteklius (finansiniams srautams už suteiktas paslaugas apskaityti);
  • suteikia priemones pacientų judėjimui ir statusui registruoti;
  • suteikia priemones ataskaitoms rengti ir duomenų analizei atlikti;
  • suteikia priemones Informacinės sistemos naudotojams, klasifikatoriams ir terminų žodynams administruoti;
 8. Informacinės sistemos sukūrimo rezultatai:
  • Pacientams pagerėja teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas dėl:
   • specialistams prieinamų EMI;
   • sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo, kuris užtikrinamas vykdant duomenų mainus su ESPBI IS;
   • sudarytos galimybės pacientams iš anksto užsiregistruoti šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto konsultacijai, panaudojant Išankstinės pacientų registracijos sistemos funkcionalumą;
  • Klinikų darbuotojai gali automatizuotai valdyti veiklos procesus: vykdyti pacientų registraciją, priėmimą, perkėlimą bei išrašymą, sekti pacientų statusą klinikose, planuoti pacientų apsilankymus, administruoti klinikų resursus, formuoti bei išrašyti sąskaitas, organizuoti kitą pagalbinę sveikatos priežiūros paslaugų veiklą;
  • Sveikatos priežiūros specialistai gali patogiai ir efektyviai naudotis Informacinėje sistemoje sukauptais duomenimis:
   • peržiūrėti ir pildyti EMI;
   • peržiūrėti ESI iš ESPBI IS ir automatiniu būdu perduoti elektroninius sveikatos įrašus į ESPBI IS;
   • sukurtos priemonės paskirti ambulatorinį gydymą ar gydymą stacionare ir jį koreguoti formuojant elektroninius sveikatos įrašus;
   • suformuoti e. receptą vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms.
  • Informacinėje sistemoje pacientų asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais. Asmens duomenys Informacinėje sistemoje taip pat tvarkomi siekiant identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus.

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

 1. Informacinės sistemos organizacinė struktūra:
  • Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas bei  asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB “Mano Šeimos gydytojas
  • Informacinės sistemos duomenų teikėjai ir jų valdomos informacinės sistemos ir registrai:
   • Sveikatos apsaugos ministerija (ESPBI IS);
   • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) (Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistema „Sveidra“);
   • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) („Sodros“ informacinė sistema);
   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema);
   • Sveikatos priežiūros specialistai;
  • Informacinės sistemos duomenų gavėjai:
   • Sveikatos apsaugos ministerija;
   • Valstybinė ligonių kasa;
   • „Sodra“;
   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
 1. UAB “Mano Šeimos gydytojas, veikianti kaip Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas bei asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, vykdo šias funkcijas:
  • priima sprendimus susijusius su Informacinės sistemos kūrimu, plėtra, likvidavimu, modernizavimu, priežiūra, administravimu, ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • rengia ir priima teisės aktus, susijusius su Informacinės sistemos veikla, informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūra, duomenų tvarkymu ir duomenų sauga.
  • nagrinėja siūlymus tobulinti Informacinę sistemą;
  • analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines Informacinės sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, reikalingus Informacinės sistemos veiklai užtikrinti;
  • sudaro sutartis su Informacinės sistemos duomenų teikėjais ir gavėjais;
  • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Informacinės sistemos veiklą;
  • užtikrina Informacinės sistemos duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;
  • tvarko su savo įstaigos veikla susijusius Informacinės sistemos duomenis;
  • užtikrina Informacinės sistemos veikimui ir duomenų mainams su ESPBI IS būtinos techninės ir programinės įrangos įdiegimą, nepertraukiamą funkcionavimą ir atnaujinimą;
  • administruoja Informacinės sistemos duomenų saugyklą, duomenų archyvą UAB “Mano Šeimos gydytojas techninės ir funkcinės įrangos centre ir užtikrina jų saugą;
  • skiria darbuotojus (Informacinės sistemos naudotojus), atsakingus už Informacinės sistemos duomenų tvarkymą;
  • organizuoja Informacinės sistemos eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų funkcinių, techninių, programinių priemonių įsigijimą, diegimą ir modernizavimą;
  • registruoja Informacinės sistemos naudotojus, vadovaudamasis Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis;
  • užtikrina, kad Informacinės sistemos duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais, įstatymais ir kitais teisės aktais;
  • atsako už duomenų tvarkymo Informacinėje sistemoje ir teikimo teisėtumą bei duomenų patikimumą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina Informacinės sistemos saugą, Informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo bei saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;
  • atsako, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais tikslais, sąžiningai ir teisėtai;
  • atsako, kad duomenų subjektas duotų sutikimą asmens duomenų kaupimui.
  • atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su Informacinės sistemos ir asmens duomenų valdymu ir tvarkymu, nustatytas funkcijas.

 

III. INFORMACINĖS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

 1. Informacinę struktūrą sudaro:
  • EMI ir veiklos informacija;
  • ataskaitų ir statistinės informacija.
 2. EMI ir veiklos informacijos tvarkomi:
  • bendrieji pacientų duomenys (ESI identifikacinis numeris, asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens kodo), vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, nuoroda į naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės paciento asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas negali pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir neatlygintinai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sukčiavimo prevencijai vykdyti), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai);
  • ypatingieji pacientų duomenys (sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių kodai, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu), gydymo ambulatoriškai suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, apdraustumo sveikatos draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius duomenis;
  • elektroninius sveikatos įrašus suformavusių sveikatinimo specialistų duomenys (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar sąrašo, į kurį įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys (numeris, sveikatinimo paslaugą suteikusio specialisto darbo vietos numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, pareigybė, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę);
  • duomenys apie e. receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, nuoroda į paciento duomenis, išrašymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, nurodytas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, vaistinio preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, vaistinio preparato vartojimo būdas ir dažnumas, ligos ar būklės kodas, kompensacijos procentas, maksimali mažmeninė kaina, bazinė kaina, maksimali paciento priemoka, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašiusio sveikatos priežiūros specialisto duomenis, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įsigijimo data, data, iki kada pakanka įsigyto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pakuotės identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensacijos rūšies kodas);
  • duomenys apie medicininius vaizdus (jonizuojančios spinduliuotės dozės duomenys, identifikacinis numeris, nuoroda į vaizdą padariusios laboratorijos duomenis, medicininis vaizdas ir (arba) nuoroda į vaizdo saugojimo vietą, medicininio vaizdo padarymo data ir laikas);
  • administracinė informacija (padaliniai, kalendoriai, darbuotojai (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigybė, profesinė kvalifikacija, darbo laikas ir kabinetų numeriai, sveikatinimo specialisto spaudo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresai, darbovietės juridinio asmens kodas, įdarbinimo data, atleidimo data ), naudojamų medicinos prietaisų duomenys);
  • techniniai duomenys (sveikatinimo specialistų prisijungimo vardai, slaptažodžiai; duomenų kopijų darymo informacija), užtikrinantys Informacinės sistemos veikimą, duomenų saugą bei informacijos mainus;
  • klasifikatorių duomenys:
   • asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų klasifikatoriai ir jų pakeitimai;
   • sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynai ir jų pakeitimai;
   • kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas ir jo pakeitimai;
   • kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynas ir jo pakeitimai;
   • vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, įtrauktų į Europos farmakopėją, sąrašas ir jo pakeitimai;
   • Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), įdiegtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164, ir jo pakeitimai;
   • medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminis intervencijų sąrašas pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimai;
   • Europos Sąjungos mastu centralizuotai tvarkomas šalių klasifikatorius, kurio pagrindą sudaro 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L354, p. 19), ir jo pakeitimai;
   • Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius ir jo pakeitimai;
   • Adresų klasifikatorius ir jo pakeitimai;
   • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, ir jo pakeitimai;
   • Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus atnaujinta šešiaženklė struktūra pagal ISCO-08, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V(5)-167, ir jos pakeitimai;
  • metodinės pagalbos sveikatinimo specialistui teikimą tyrimo ir gydymo proceso metu užtikrinantys suklasifikuoti duomenys (informacija apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, vaistinių preparatų klinikinė informacija);
  • kiti su sveikatinimo paslaugų teikimu susiję klasifikatoriai.
 3. Ataskaitų ir statistinės informacijoje tvarkomi ir saugomi duomenys, nurodyti Nuostatų 12 punkte, kurių reikia ataskaitoms formuoti, statistikai skaičiuoti ir analizei vykdyti.
 4. Informacinės sistemos duomenų teikėjai teikia šiuos duomenis:
  • Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi ESPBI IS nuostatais, pagal duomenų teikimo-gavimo sutartį, teikia pacientų ESI, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų, klasifikatorių, medicininių vaizdų, e. receptų, ataskaitų ir statistinės informacijos duomenis;
  • Valstybinė ligonių kasa teikia Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis: draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, apdraustumo pradžios data, nuo kuriuos asmuo buvo (yra) draustas, apdraustumo pabaigos data, iki kurios asmuo buvo (yra) draustas;
  • Valstybinė ligonių kasa, vadovaudamasi Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatais, pagal duomenų teikimo – gavimo sutartį, teikia sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę) duomenis, paciento bendruosius duomenis (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės) duomenis, paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir sveikatos priežiūros įstaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis, ypatinguosius pacientų duomenis (pacientams suteiktų paslaugų duomenis, gydymo apskaitos lapų (gydymo apskaitos lapo numeris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti požymis, asmens ligos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo dažnumo požymis, gydymo pradžios data, gydymo rūšys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokėtina suma, VLK kompensuojama suma ASPĮ, mokėjimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data, įstaigoje nustatytų diagnozių duomenys (diagnozės nustatymo data, ligos arba traumos kodas, ligos arba traumos pavadinimas, ligos dažnumo požymis), medicininės reabilitacijos (toliau - MR) formos Nr. 070a/LK (MR pažymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos rūšies kodas, Diagnozės TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas, Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialinių funkcijų sutrikimą ar ligos sunkumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės, pirmasis reabilitacijos etapas, 066/a-LK formos numeris, 025/a-LK formos numeris, 2011T formos pažymos numeris, gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicininę reabilitaciją, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbingumo pradžios data, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio pradžios data, specialiųjų poreikių lygis, specialiųjų poreikių lygio pradžios data, požymis ar reikia lydinčio slaugančio asmens, lydinčio slaugančio asmens reikalingumo priežastis, Nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotų dienų skaičius, 070/a-LK pažymos numeris, 070/a-LK pažymos būsena, ASPĮ „Sveidra“ suteiktas identifikatorius, teritorinės ligonių kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligonių kasai data ir laikas, paslaugos teikimo sąlygos, draustumo požymis, darbingumo lygis) duomenis bei privalomojo sveikatos draudimo paslaugų klasifikatorių ir jo pakeitimus, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainyną ir jo pakeitimus, kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir jo pakeitimus; kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną ir jo pakeitimus; Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ir jo pakeitimus, medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminį intervencijų sąrašą pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimus;
  • “Sodra“ teikia „Sodros“ informacinės sistemos duomenis: pacientams išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data);
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba teikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenis (asmeniui nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai ir terminai).
 5. Informacinės sistemos duomenų gavėjai gauna šiuos duomenis:
  • Sveikatos apsaugos ministerija gauna pacientų bendruosius duomenis (ESI identifikacinis numeris, Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, nuoroda į naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (rūšis, numeris, išdavimo data, išdavusi valstybė), kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), ryšio su pacientu duomenys (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono numeris, elektroninio pašto adresai)), pacientų ESI duomenis (su sveikata susiję ypatingieji duomenys, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), išrašyti e. receptai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), padaryti medicininiai vaizdai (įskaitant metaduomenis bei jonizuojančiosios spinduliuotės dozės duomenis)), įstaigoje dirbančių sveikatinimo specialistų duomenis (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, profesinė kvalifikacija, pareigos, darbo laikas ir kabinetų numeriai, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresai), įdarbinimo įstaigoje duomenys (darbovietės juridinio asmens kodas, darbo šioje darbovietėje pradžia, darbo šioje darbovietėje pabaiga)), naudojamų medicinos prietaisų duomenis;
  • Valstybinė ligonių kasa gauna Sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1419 redakcija patvirtintų statistinės apskaitos dokumentų formų ASPĮ veiklos duomenis, sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę) duomenis, paciento bendruosius duomenis (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės) duomenis, paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir sveikatos priežiūros įstaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis, ypatinguosius pacientų duomenis (pacientams suteiktų paslaugų duomenis, gydymo apskaitos lapų (gydymo apskaitos lapo numeris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti požymis, asmens ligos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo dažnumo požymis, gydymo pradžios data, gydymo rūšys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokėtina suma, VLK kompensuojama suma ASPĮ, mokėjimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data, įstaigoje nustatytų diagnozių duomenys (diagnozės nustatymo data, ligos arba traumos kodas, ligos arba traumos pavadinimas, ligos dažnumo požymis), medicininės reabilitacijos (toliau - MR) formos Nr. 070a/LK (MR pažymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos rūšies kodas, Diagnozės TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas, Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialinių funkcijų sutrikimą ar ligos sunkumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės, pirmasis reabilitacijos etapas, 066/a-LK formos numeris, 025/a-LK formos numeris, 2011T formos pažymos numeris, gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicininę reabilitaciją, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbingumo pradžios data, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio pradžios data, specialiųjų poreikių lygis, specialiųjų poreikių lygio pradžios data, požymis ar reikia lydinčio slaugančio asmens, lydinčio slaugančio asmens reikalingumo priežastis, nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotų dienų skaičius, 070/a-LK pažymos numeris, 070/a-LK pažymos būsena, ASPĮ „Sveidra“ suteiktas identifikatorius, teritorinės ligonių kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligonių kasai data ir laikas, paslaugos teikimo sąlygos, draustumo požymis, darbingumo lygis) duomenis;
  • „Sodra“ ir jos teritoriniai skyriai gauna pacientų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, jei asmuo nedirbantis, tai darbo biržos pažymėjimo numerį, jei pareigūnas – pareigūno pažymėjimo numerį), su sveikata susijusius duomenis (elektroninio nedarbingumo ar elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia ir pabaiga, diagnozė), sveikatinimo specialistų duomenis (įstaiga, kurioje dirba, asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), asmens duomenis teikiančios ASPĮ duomenis(pavadinimas, kodas, adresas);
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba gauna siunčiamo asmens neįgalumo, darbingumo lygiui, bendriesiems pirminiams specialiesiems poreikiams nustatyti bendruosius siunčiamo asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) ir su sveikata susijusius (ypatinguosius) duomenis (elektroninis siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame nurodytas vertinimo tikslas, specialistų išvados, diagnozės, funkcijų sutrikimai, diagnozių ir funkcijų sutrikimo pagrindimo ir kiti duomenys; kiti medicininiai dokumentai), sveikatinimo specialistų duomenis (įstaiga, kurioje dirba, vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, sveikatinimo specialisto spaudo numeris), asmens duomenis teikiančios ASPĮ duomenis (pavadinimas, kodas, adresas);
  • Nuostatuose nenurodytiems asmenims, išskyrus pacientus, peržiūrinčius savo pačių EMI duomenis, Informacinės sistemos duomenys teikiami pagal su Informacinės sistemos duomenų gavėju sudarytą Informacinės sistemos duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas Informacinės sistemos duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Informacinės sistemos duomenų apimtis. Prašyme nurodoma duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

 1. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro:
  • veiklos procesų, EMI tvarkymo ir duomenų mainų posistemė;
  • informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemė.
 2. Veiklos procesų, EMI tvarkymo ir duomenų mainų posistemės funkcijos:
  • ambulatorinių apsilankymų planavimas:
   • tvarko pacientų priėmimo sveikatinimo specialistų darbo vietų (pvz. gydytojų, gydytojo kabinetų, procedūrinių kabinetų ir t.t.) priėmimo laikus;
   • užtikrina laisvų laikų paiešką;
   • užtikrina paciento registraciją atvykimui pasirinktu (nurodytu) laiku;
   • užtikrina pacientų registracijų peržiūrą, perregistravimą ir atšaukimą;
   • užtikrina registracijos informacijos spausdinimą ir/ar siuntimą el. paštu;
   • teikia pranešimus apie registracijas, kurias būtina peržiūrėti pasikeitus priėmimo laikams;
  • ambulatorinių pacientų priėmimas:
   • pateikia paciento registracijas, EMI, informaciją apie paciento draustumą ir prisirašymą prie šeimos gydytojo;
   • tvarko paciento atvykimo duomenis;
   • užtikrina dokumentų sukūrimą;
   • užtikrina paciento nukreipimą į sveikatinimo specialisto darbo vietą nurodant priėmimo laiką;
  • ambulatorinis gydymas:
   • pateikia registruotų ir nukreiptų pacientų sąrašą su apsilankymo tikslu, atvykimo laiku bei kita informacija;
   • užtikrina pasirinkto paciento EMI peržiūrą;
   • tvarko EMI ir elektroninių dokumentų duomenis;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
  • laboratorinių tyrimų atlikimas:
   • tvarko laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis;
   • užtikrina ėminio identifikatoriaus ir jo brūkšninio kodo spausdinimą;
   • tvarko ėminio paėmimo duomenis;
   • pateikia laboratorinio tyrimo užsakymo ir ėminio duomenis laboratorijai;
   • tvarko laboratorinio tyrimo užsakymo patvirtinimo ir ėminio gavimo laboratorijoje duomenis;
   • perduoda laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis laboratorijai;
   • gauna laboratorinio tyrimo rezultatų duomenis iš laboratorijos;
   • tvarko laboratorinio tyrimo rezultatų duomenis;
   • vertina laboratorinio tyrimo rezultatų kokybę ir patikimumą;
   • įrašo laboratorinio tyrimo rezultatus į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
  • instrumentinių tyrimų atlikimas:
   • tvarko instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis;
   • pateikia instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis;
   • tvarko instrumentinio tyrimo užsakymo patvirtinimo duomenis;
   • perduoda instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis tyrimo įrangai ir vaizdus tvarkančiai informacinei sistemai;
   • gauna informaciją apie atliktus tyrimus ir nuorodas į jų vaizdus;
   • užtikrina pasirinktos vaizdo nuorodos perdavimą vaizdų peržiūros informacinei sistemai, kurioje atidaromas atitinkamas vaizdas;
   • tvarko instrumentinio tyrimo aprašymus ir rezultatų duomenis;
   • pateikia instrumentinių tyrimų užsakymų ir rezultatų sąrašus;
   • įrašo instrumentinio tyrimo rezultatus į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir persiuntimą el. paštu;
  • receptų formavimas:
   • užtikrina vaistų ir su jais susijusios informacijos paiešką;
   • pateikia vaistų klasifikatoriaus (vaistų, jų indikacijų, kontraindikacijų ir vaistų sąveikų) duomenis;
   • padeda išrašyti receptus elektroniniu būdu panaudojant vaistų klasifikatorių ir šablonus;
   • teikia rekomendacijas ir perspėjimus recepto išrašymo metu atsižvelgiant į pacientui registruotas diagnozes ir kitus kriterijus;
   • sudaro sąlygas peržiūrėti išrašytus receptus, pakartotinai išrašyti analogišką receptą;
   • įrašo elektroninio recepto duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
  • siuntimų rašymas:
   • tvarko gydytojo konsultacijos ar gydymo paskyrimo ir siuntimo duomenis;
   • įrašo siuntimo duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina siuntimo dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
   • tvarko konsultacijos ar gydymo rezultatų duomenis;
   • pateikia siuntimų ir konsultacijų rezultatų sąrašus;
   • sudaro sąlygas peržiūrėti siuntimų ir konsultacijų rezultatų duomenis;
   • įrašo konsultacijos ar gydymo rezultatų duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
  • vidinių konsultacijų vykdymas:
   • tvarko paciento konsultacijos skyrimo ir kitame skyriuje dirbančio gydytojo užsakymo konsultacijai duomenis;
   • tvarko konsultacijos rezultato duomenis;
   • tvarko gydytojo priskyrimo konsultacijos atlikimui, laiko per kurį turi būti atlikta konsultacija duomenis;
   • pateikia atskirų specialybių užsakytų ir įvykdytų konsultacijų sąrašus, kontroliuoja konsultacijų vykdymą;
   • įrašo konsultacijos duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir persiuntimą el. paštu;
  • nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas:
   • tvarko elektroninius nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis;
   • perduoda elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis „Sodros“ informacinei sistemai;
   • įrašo elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis į EMI;
   • užtikrina dokumentų pateikimą elektroniniu būdu bei kitų dokumentų spausdinimą;
  • neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymas:
   • tvarko elektroninius neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis;
   • perduoda elektroninį siuntimą, kitus reikiamus elektroninius dokumentus bei neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinei sistemai;
   • įrašo neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis į EMI;
   • užtikrina elektroninio siuntimo ir kitų dokumentų spausdinimą ir pateikimą elektroniniu būdu;
  • diagnozių, paslaugų ir operacijų registravimas:
   • pateikia standartizuotus klasifikatorius (pvz. TLK-10-AM; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorius ir jo pakeitimai, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynas ir jo pakeitimai, ACHI ir t.t.) duomenų tvarkymui;
   • tvarko paciento diagnozių, suteiktų paslaugų, atliktų operacijų duomenis;
   • tvarko paciento struktūrizuotus ir nestruktūrizuotus klinikinius duomenis;
  • psichikos ligonių klinikinės informacijos tvarkymas ir apsauga:
   • tvarko psichikos ligonių klinikinės informacijos duomenis;
   • užtikrina psichikos ligonių klinikinės informacijos apsaugą;
  • dokumentų sukūrimas:
   • tvarko įstaigoje naudojamus dokumentų šablonus;
   • tvarko paciento, gydytojo, padalinio šablonų sąrašus;
   • tvarko dokumentų registravimo žurnalus;
   • užtikrina paciento, EMI ir kitų dokumentų duomenų įkėlimą į šabloninį dokumentą;
   • priskiria dokumentą registravimo žurnalui ir suteikia registravimo numerį;
   • užtikrina galimybę prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
  • pacientų katalogo tvarkymas:
   • tvarko pacientų bendruosius duomenis;
   • tvarko pacientų, turinčių teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, bendruosius duomenis;
   • identifikuoja pacientą;
   • užtikrina paciento paiešką pagal jo asmens duomenis;
   • tvarko prisirašymo pas šeimos gydytoją duomenis;
   • vykdo pacientų duomenų sujungimą priskiriant visus besidubliuojančių pacientų EMI ir kitus duomenis vienam asmeniui;
   • užtikrina duomenų mainus su duomenų teikėjais ir gavėjais;
  • klinikos resursų administravimas:
   • tvarko klinikos struktūros duomenis;
   • tvarko darbo vietų duomenis;
   • tvarko darbuotojų duomenis;
   • tvarko darbo grafikų (kalendoriaus) duomenis, kurie susiejami su planavimo ir registravimo funkcijomis;
   • tvarko medicinos įrangos duomenis;
   • tvarko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių duomenis;
   • užtikrina darbo grafikų ir (ar) suplanuotų pacientų apsilankymų spausdinimą;
  • Informacinės sistemos naudotojų, klasifikatorių ir terminų žodynų administravimas:
   • tvarko naudotojų prisijungimo duomenis;
   • tvarko naudotojų teisių duomenis;
   • užtikrina klasifikatorių susiejimą su nacionaliniais klasifikatoriais;
  • klinikinės ir kitos informacijos keitimasis su ESPBI IS:
   • perduoda įstaigoje sukurtus paciento EMI duomenis ESPBI IS;
   • perduoda statistinės apskaitos informaciją ESPBI IS;
   • gauna ESI iš ESPBI IS.
 1. Informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemės funkcijos:
  • formuoja ataskaitas pagal suvestus parametrus;
  • pateikia suformuotų ataskaitų sąrašus;
  • užtikrina ataskaitų peržiūrą ekrane;
  • užtikrina ataskaitų spausdinimą;
  • užtikrina duomenų eksportą į reikiamą formatą (pvz. CSV);
  • sudaro sąlygas naudoti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei.

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

 1. Informacinėje sistemoje kaupiami asmens duomenys teikiami ir gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą.
 2. Informacinės sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Informacija teikiama šiais būdais:
  • Raštu, žodžiu ir (arba) elektroniniu ryšių priemonėmis;
  • Peržiūra leidžiamos kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais.
 4. Informacinės sistemos tvarkytos teikia duomenų išrašus, pagal šios sistemos duomenis parengtas ataskaitas, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.
 5. Informacinėje sistemoje kaupiami duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kokie yra saugojami ir naudojami Informacinėje sistemoje. Tais atvejais, kai teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių arba prašanti institucija neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamų duomenų, taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir forma neatitinka kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl tokios informacijos ir siekia ją pakartotinai panaudoti, poreikių, Informacinės sistemos tvarkytojas sukuria reikiamas papildomas priemones.
 6. Informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų gavėjo rašytinį prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Daugkartinio teikimo atveju pasirašomoje duomenų teikimo sutartyje, be kita ko, turi būti nurodytas teiktinų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtys. Vienkartinio duomenų teikimo atveju duomenų gavėjo teikiamame prašyme turi būti nurodytas teiktinų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.
 7. Asmens duomenų gavėjas negali asmens duomenų naudoti kitam tikslui, negu yra nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme
 8. Informacinės sistemos duomenys pakartotinio panaudojimo tikslais (statistinėms ataskaitoms) teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomas duomenų gavimo teisinis pagrindas, tvarka, duomenų naudojimo tikslas ir apimtis, formatas ir gavimo būdas. Teikiami duomenys nuasmeninami, t. y. asmens kodas neteikiamas, o fizinio asmens vardas ir pavardė pakeičiami žodžiais „fizinis asmuo“.
 9. Informacinės sistemos duomenų gavėjai, duomenų subjektai, kitos valstybinės informacinės sistemos, registro tvarkytojai ir kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Informacinės sistemos valdytojui turi būti pateiktas prašymas dėl netikslių duomenų koregavimo, o Informacinės sistemos valdytojas turi pateikti atsakymą dėl pakoreguotų netikslių duomenų.
 10. Informacinės sistemos gavėjams duomenys teikiami neatlygintinai.   

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA

 

 1. Informacinės sistemos duomenys kaupiami ir saugomi Informacinės sistemos duomenų saugykloje ir Informacinės sistemos duomenų archyve, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Aktualūs paciento EMI esantys asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje saugomi visą paciento gyvenimą ir trejus metus po jo mirties, pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą. Aktualūs sveikatos priežiūros specialisto asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje saugomi tol, kol Informacinės sistemos duomenų saugykloje yra saugomi jo tvarkomi (tvarkyti) EMI įrašai. Pasibaigus šiam laikotarpiui sveikatos priežiūros specialisto asmens duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą.
 2. Informacinės sistemos duomenų archyve EMI esantys asmens duomenys saugomi 75 metus nuo jų perkėlimo iš Informacinės sistemos duomenų saugyklos momento. Pasibaigus šiam laikotarpiui Informacinės sistemos duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. Informacinės sistemos valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi Informacinės sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Informacinės sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tvarkant ir saugant Informacinėje sistemoje duomenis turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos Informacinės sistemos duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems Informacinės sistemos tvarkytojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų Informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų pobūdį. Informacinės sistemos duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:
  • Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ ;
  • Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
  • Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir LST ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos“. Reikalavimai“ bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.“
 4. Informacinės sistemos duomenų sauga organizuojama vadovaujantis Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais parengtais ir patvirtintais vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
 5. Už Informacinės sistemos duomenų saugą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas.
 6. Informacinės sistemos naudotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

 • INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

 1. Informacinės sistemos steigimas ir diegimas finansuojamas valdytojo lėšomis.
 2. Informacinės sistemos eksploatacija finansuojama valdytojo lėšomis.
 3. Informacinės sistemos tobulinimas ir plėtra finansuojama valdytojo lėšomis.

 

 • INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 1. Informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.
 2. Informacinės sistemos likvidavimo atveju duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. Informacinės sistemos valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi Informacinės sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Informacinės sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos taip:
  • Duomenų subjektas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo ant paciento sutikimo dėl paslaugų gavimo UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikoje, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.
  • Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
  • Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
  • Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."
  • tinkamą Nuostatų 40.1 – 40.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.
 2. Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo EMI duomenis įgyvendinamos taip:
  • duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;
  • duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;
  • duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
  • teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
   • duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;
   • sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;
   • karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

________________________

Skubiosios medicinos pagalbos mastas

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

 

 

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija

Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbą

Kategorijos apibūdinimas

Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos

1

2

3

4

1 kategorija

Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.

Gyvybei grėsmingi atvejai:

gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant.

1. Širdies sustojimas.

2. Kvėpavimo sustojimas arba asfiksija.

3. Gresiantis kvėpavimo nustojimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos.

4. Suaugusiųjų kvėpavimo dažnis < 8 k./min. arba vaikų iki 8 m. kvėpavimo dažnis < 10 k./min.

5. Suaugusiųjų sistolinis arterinis kraujo spaudimas (toliau – AKS) <80 mmHg, kūdikis/vaikas ištiktas dekompensuojamojo šoko.

6.  Sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glasgow komų skalę (toliau – GCS) < 9 balų.

7. Stebimi viso kūno traukuliai.

8. Intraveninis medikamentų arba narkotikų perdozavimas su hipoventiliacija ir hemodinamikos sutrikimu.

9. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.

2 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai dažnai atliekami vienu metu.

Atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei: pavojinga būklė:

ai paciento būklė sunki arba blogėja taip sparčiai, kad yra potenciali grėsmė jo gyvybei arba gresia organų nepakankamumas, jei medicinos pagalba nebus pradėta teikti per 10–15 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

arba atvejai, kai reikalingas gydymas yra svarbus laiko prasme:

kai reikalingas ypatingai skubus gydymas (trombolizė, antidotai), nuo kurio poveikio gali priklausyti klinikinės baigties rezultatai,

arba ypatingai stipraus skausmo atvejai:

kai reikia per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.

1. Kritiška kvėpavimo takų būklė – stridoras arba patologinis seilėtekis.

2. Ūmus kvėpavimo sutrikimas.

3. Ūmus kraujotakos sutrikimas:

3.1. šalta, drėgna, „marmurinė“ oda, bloga perfuzija (kapiliarų prisipildymo laikas > 5 s);

3.2. suaugusiųjų širdies susitraukimų dažnis (toliau – ŠSD) < 50 k./min. arba > 150 k./min., naujagimių ŠSD <100 k./min. arba 
>200 k./min., kūdikių ŠSD < 80 k./min. arba > 200 k./min., vaikų iki 8 m. ŠSD < 60 k./min. arba >180 k./min.;

3.3. hipotenzija su audinių perfuzijos sutrikimu.

4. Ūmus didelio kraujo kiekio (25% cirkuliuojančio kraujo kiekio arba daugiau) netekimas.

5. Labai stiprus ūmus skausmas dėl įvairių priežasčių, įskaitant ūmų širdies, pilvo, danties skausmą ar ektopinį nėštumą, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę 9–10 balų pagal dešimties balų skalę.

6. Gliukozės kiekis kraujyje < 2 mmol/l.

7. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 10 balų).

8. Karščiavimas arba bendras kūno atšalimas su letargijos požymiais.

9. Rūgščių ar šarmų patekimas į akis.

10. Politrauma, kai reikalinga skubi organizuota medikųbrigados pagalba.

11. Ūmi lokali trauma – didžiųjų kaulų ir/ar stuburo kaulų lūžimai, amputacijos.

12. Didelės rizikos anamnezė:

12.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas;

12.2. kitas, gyvybei pavojingas apsinuodijimas.

12.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).

13. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

13.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams;

13.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.

3 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes,

jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

arba kitos būklės,

kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios,

arba kai reikia per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.

1. Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais objektyviais širdies-kraujagyslių ir/ar centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiais.

2. Vidutiniškai sunkus nukraujavimas dėl bet kokios priežasties.

3. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 13 balų).

4. Oksigenacija < 90 procentų.

5. Besikartojantys traukuliai, užfiksuoti ir kelių (iki 12 val.) valandų anamnezėje.

6. Nenustojamas (ilgiau kaip 30 min.) vėmimas.

7. Ūmi dehidratacija.

8. Galvos trauma su trumpalaikiu sąmonės netekimu.

9. Vidutinio stiprumo skausmas, išskyrus danties skausmą, vertinamas 7–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubaus nuskausminimo.

10. Ūmus pilvo skausmas be didelės rizikos požymių, kai pacientui > 65 m., vertinamas ne mažiau kaip 8 balais pagal dešimties balų skalę.

11. Ūmi židininė neurologinė simptomatika.

12. Vidutinio sunkumo galūnės sužalojimas su deformacija, laceracija ar suspaudimo sindromas.

13. Vaikai iki 8 m., kuriems pagal anamnezę ir stebimus klinikinius požymius yra potenciali grėsmė gyvybei.

14. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

14.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė;

14.2. ūmios psichozės;

14.3. sunki psichologinė trauma, dezorganizuojanti elgesį;

14.4. sunki depresija;

14.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas.

15. Kiauryminis akies sužalojimas.

4 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasekmės gali būti sunkios.

1. Šlapimo sulaikymas, anurija.

2. Galvos kaulų traumos, įskaitant žandikaulių ir dantų traumas, be sąmonės sutrikimo.

3. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psichoaktyvioms medžiagoms).

4. Pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.

5. Traumos ir nelaimingi atsitikimai.

6. Erkių įsisiurbimai.

7. Stiprus (vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę) odontogeninis skausmas.

8. Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.

 

 

Įstaigos vadovo kreipimasis

Mielieji mūsų pacientai,

 

Mūsų įstaigos medikai jau penkiolika metų dirba, siekdami suteikti Jums geriausias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, tad pati didžiausia padėka už gydymą yra Jūsų nuoširdus AČIŪ, geras žodis, šypsena, rekomendacijos artimiesiems ir draugams rinktis mūsų įstaigą. Ačiū Jums už rodomą pasitikėjimą, nes visus šiuos metus pacientų skaičius mūsų įstaigoje tik auga. Nuoširdžiai Jūsų prašau nesistenkite atsidėkoti gydytojams ir slaugytojoms pinigais ar dovanomis, tai verčia mus jaustis nemaloniai, įsipareigojančiai, netgi žeminančiai...

O jeigu susiduriate ar susidūrėte su korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, galite pranešti apie tai tel.: (8-46) 27 75 22, el. paštais: info@manoseimosgydytojas.lt ar masegyd@takas.lt arba išsakyti savo nuomonę mūsų įstaigos internetinio puslapio skiltyje „Paciento apklausos anketa“.

 

Su geriausiais linkėjimais,

UAB „Mano Šeimos Gydytojas“

Direktorė Rūta Radzevičienė-Jurgutė

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

         PATVIRTINTA

            UAB „Mano šeimos gydytojas”

            Direktoriaus 2014-06-16 įsakymu Nr. D47/14

(UAB „Mano šeimos gydytojas“ Direktoriaus       2015-12-22 Nr. D24/15 redakcija)

 

UAB „Mano šeimos gydytojas“ vidaus darbo tvarkos taisyklės

 

 1. BENDROJI DALIS

 

1.1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ įsteigta 2000-02-18, užregistravus pagrindinę įmonės veiklą - pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pagal šeimos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo medicinos normas, apdraustiesiems, pasirinkusiems pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Nuo 2012-01-12 įstaiga teikia pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas pagal gydytojo odontologo medicinos normą, nuo 2013-10-01 teikia antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal vaikų ligų gydytojo, slaugytojo diabetologo ir akušerio medicinos normas, nuo 2012-03-05 turi teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

1.2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros sistemos įstaigų, Sveikatos draudimo, Nacionalinės sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), UAB „Mano šeimos gydytojas“ įstatais ir direktoriaus įsakymais, šiomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

1.3. Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kokybiškas pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti įstaigą pasirinkusių gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, ir įdarbinti jaunesniuosius ir vyresniuosius šeimos gydytojus rezidentus profesinės veiklos praktikos laikotarpiui pagal universitetų sudarytą kalendorinį planą.

1.4. Pagrindiniai veiklos uždaviniai - teikti kvalifikuotą ambulatorinę pirminę ir antrinę asmens sveikatos priežiūrą ir pagal indikacijas nukreipiant specializuotai bei kvalifikuotai antrinei ir tretinei asmens sveikatos priežiūrai, ir vykdyti jaunesniųjų ir vyresniųjų šeimos gydytojų rezidentų profesinės veiklos mokymą.

1.5. Pagrindinės veiklos sritys:

1.5.1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.5.2. antrinės ambulatorinės konsultacinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.5.3. būtinosios medicininės pagalbos teikimas.

1.6. Pagrindinis finansavimo šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos (sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka) pagal sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa. UAB „Mano šeimos gydytojas“ yra pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaiga.

1.7. Veiklą organizuoja ir ją valdo UAB „Mano šeimos gydytojas“ administracija ir direktorius. Administracijai ir įstaigai vadovauja direktorius.

1.8. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi:

 • Lietuvos Respublikos ir Vyriausybės įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, įsakymais ir rekomendacijomis;
 • UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktoriaus įsakymais;
 • kokybės vidaus dokumentais (procedūromis, darbo instrukcijomis, gydymo/diagnostikos protokolais);
 • šiomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
 • darbuotojų pareiginėmis instrukcijomis.

1.9. UAB „Mano šeimos gydytojas“ vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau tekste - taisyklės) reglamentuoja pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką, pacientų teises ir pareigas įstaigoje, pacientų nukreipimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką, informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką, ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka.

1.10. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.10.1. Įstaiga - teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.10.2. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir, gaudamas šias paslaugas, turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas.

1.10.3. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais).

1.10.4. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas, tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.10.5. Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.

1.10.6. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.

1.10.7. Nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme, ir dėl kurių įstaiga turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai.

1.10.8. Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymuose.

1.11. Šios taisyklės reglamentuoja struktūrinių padalinių, esančių Dragūnų g. 2-8 , Taikos pr. 119, Klaipėdos g. 8, Naujojo Uosto g. 20-1, Mogiliovo g. 15–3, darbą.

1.12. Šių taisyklių privalo laikytis visi UAB „Mano šeimos gydytojas“ darbuotojai ir pacientai.

1.13. Esant reikalui, taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos ir keičiamos.

 

 1. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

2.1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ struktūra:

2.1.1. Įstaigos padaliniai: Dragūnų g. 2-8, Taikos pr. 119, Naujojo Uosto g. 20-1 Klaipėdos g. 8, Mogiliovo g. 15 – 3.

2.1.2. Įstaigos darbuotojų struktūra:

2.1.2.1. Šeimos gydytojas;

2.1.2.2. Gydytojas odontologas;

2.1.2.3. Vaikų ligų gydytojas;

2.1.2.4. Burnos higienistas;

2.1.2.5. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojas;

2.1.2.6. Gydytojo odontologo slaugytoja;

2.1.2.7. Slaugytojas diabetologas;

2.1.2.8. Akušeris;

2.1.2.9. Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas visuomenės sveikatai, vyr. finansininkas, administratorius, vidaus auditorius, statistas);

2.1.2.10. Vairuotojas – kurjeris;

2.1.2.12. Registratorius.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI GYDYTIS UAB „MANO ŠEIMO GYDYTOJAS“ TVARKA

 

3.1. Kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį šeimos gydytoją (prisirašyti). Kiekvienas asmuo taip pat gali pasirinkti pirminę odontologinę priežiūrą teikiantį gydytoją odontologą, taip pat antrines specializuotas paslaugas teikiantį gydytoją ar slaugytoją diabetologą. Už vaikus iki 18 metų ir neveiksnius asmenis atitinkamą įstaigą ir gydytoją renkasi tėvai ar globėjai.

3.2. Asmuo, įrašytas į įstaigos sąrašus ir turintis privalomąjį sveikatos draudimą, gauna pirmines ambulatorines bei jam pageidaujant ir turint šeimos gydytojo siuntimą - antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Neprisirašiusio asmens pasirinkimas gydytis UAB „Mano šeimos gydytojas“, jei jis tuo metu turi privalomąjį sveikatos draudimą, įforminamas pateikus užpildytą pareiškimą (prašymą) „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ F. Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais patvirtina du įstaigos darbuotojai. Jei prisirašęs įstaigoje asmuo pageidauja gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje įstaigoje, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ F. Nr. 025-025-2/a.

3.3. Pakeisti PASPĮ pacientas gali ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.

3.4. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 1 (vieno) lito mokestį.

3.5. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 10 (dešimties) litų mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą PASPĮ, moka 1 (vieno) lito mokestį.

3.6. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs toje PASPĮ dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

3.7. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, - globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

3.8. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų prašymus kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ administracijos paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).

3.9. Kiekvienoje PASPĮ pildomas „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas“ F. Nr. 025-025-9/a.

3.10. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ F. Nr. 025-025-2/a.

3.11. Gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga arba pakeitus specializaciją, įstaigos direktoriaus įsakymu skiriamas kitas (-i) gydytojas (-ai) aptarnauti šio šeimos gydytojo pacientus.

3.12. Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu.

3.13. PASPĮ administracija turi skelbti įstaigos registratūroje ir, esant galimybei, vietos spaudoje, informaciją apie gydytojų darbo santykių nutraukimą ir specialybės pakeitimą.

3.14. PASPĮ administracija apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą informuoja prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.

3.15. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ vadovo paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).

3.16. Pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikia asmeniui (globėjui) ASPĮ, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje, sąrašą (pagal TLK tinklalapio duomenis), iš kurio pacientas renkasi ASPĮ, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientas, atvykęs į pasirinktos ASPĮ, teikiančios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, registratūrą, užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų.

3.17. Prašymus pildo tik naujai prie pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos prisirašantys ar norintys pakeisti psichikos sveikatos centrą gyventojai. Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, atsisako prisirašyti prie konkretaus psichikos sveikatos centro (gydytojo psichiatro), jis priskiriamas tam psichikos sveikatos centrui, su kuriuo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga yra sudariusi sutartį dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

3.18. Asmenims, nesantiems įstaigos sąrašuose ar neturintiems privalomojo sveikatos draudimo, nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicininę pagalbą, neteikiamos.

3.19. Antrinėms ir tretinėms (ambulatorinėms bei stacionarinėms) paslaugoms pacientai nukreipiami į bet kurią jo pageidaujamą sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią antrinio ar tretinio lygio paslaugas.

3.20. Konfliktiniais atvejais su pacientais sprendimus priima administracija. Administracija gali atsisakyti įrašyti gyventoją į sąrašą, jeigu dėl didelio atstumo jam negali suteikti kokybiškų ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant gydytojo vizitus į namus, arba yra per didelis gydytojo darbo krūvis.

3.21. Pacientai arba jo įstatyminiai atstovai, kurie kreipiasi į įstaigą sveikatos priežiūros paslaugos, darbo dienomis registruojami registratūroje atvykę asmeniškai, telefonu arba gali savarankiškai registruotis internetu. Registratūroje dirbantis bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojas arba registratorius visus besikreipiančius pacientus šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo diabetologo ar gydytojo odontologo konsultacijai, užregistruoja elektroninėje duomenų informacinėje sistemoje „Polis“, (toliau EDIS) įrašo numatomą priėmimo datą, priėmimo laiką, paciento vardą, pavardę, telefono numerį, informuoja, kokius dokumentus papildomai pacientas turi turėti – gimimo liudijimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę (vieną iš jų), jei jis registruojasi gydytojo specialisto ar slaugytojo diabetologo konsultacijai, turi turėti siuntimą F. Nr. 027/a iš šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto. Jei jis registruojasi atvykęs į įstaigą, pacientui įteikia „Priėmimo pas gydytoją taloną“ F. Nr.025 – 4/a.

3.22. Būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą „Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą”. Planinė pagalba suteikiama pacientams eilės tvarka.

3.23. Jeigu būtinosios medicinos pagalbos teikti nereikia, tačiau pacientas atvyko:

 • ūmiai sukarščiavęs,
 • staiga atsiradus bet kurios srities vidutiniam skausmui (4-5) balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę) paros laikotarpiu;
 • staiga atsiradus galvos skausmui ir/arba svaigimui, pykinimui;
 • esant koordinacijos sutrikimui;
 • atsiradus ūmiam viduriavimui;
 • sutrikus širdies ritmui;
 • atsiradus bet kurios srities kraujavimui;
 • atsiradus dusuliui;
 • įvykus ūmiai traumai;
 • staiga atsiradusiam pykinimui, vėmimui;
 • staiga nutirpus vienos pusės galūnėms, sutrikus kalbai;
 • susilaikius šlapimui;
 • atsiradus staiga progresuojančiam tinimui;
 • atsiradus staigiam psichikos sutrikimui (praradus orientaciją erdvėje, laike, sutrikus kalbai, atsiradus baimei, haliucinacijoms);
 • esant laikinojo nedarbingumo baigimosi terminui (tą pačią dieną baigiasi nedarbingumo pažymėjimas), tais atvejais pacientas priimamas tą pačią dieną, skubių pacientų priėmimui skirtu laiku.

3.24. Jeigu pacientas atvyko dėl paūmėjusios lėtinės ligos ir jam nereikia teikti skubios medicinos pagalbos ar jis neturi 5.8.2. nurodytų skundų ir požymių, jį bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojas arba registratorius užregistruoja pas šeimos gydytoją (išskyrus gydytoją specialistą ir gydytoją odontologą ir slaugytoją diabetologą) konsultacijai taip, kad pacientas patektų ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi į įstaigą dienos.

3.25. Įstaigos darbo laikas nuo 08:00 iki 19:00 valandos darbo dienomis ir nuo 09:00 iki 13:00 valandos šeštadieniais pagal atskirą darbo grafiką budinčiame padalinyje Dragūnų g. 2-8.

3.26. Iki 12.00 val. (nuo pirmadienio iki penktadienio) registruojami iškvietimai į namus.

3.27. Pacientui pageidaujant ir gydytojui sutinkant, jis gali skambinti savo šeimos gydytojui konsultacijai į jo mobilųjį telefoną.

3.28. Po įstaigos darbo valandų, švenčių ar poilsio dienomis pacientai esant būtinosios medicinos pagalbos poreikiui, turi kreiptis į greitąją medicinos pagalbą arba į stacionarinės sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo kambarį, t. y. į Klaipėdos vaikų ligoninę arba Klaipėdos universitetinę ligoninę, kurios pagal sudarytas sutartis teikia įstaigos pacientams paslaugas po įstaigos darbo valandų.

 

 1. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

4.1. Visiems privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems ir prisirašiusiems asmenims teikiamos nemokamos ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal Šeimos gydytojo, Bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo ir gydytojo odontologo medicinos normas.

4.2. Visiems privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims teikiamos nemokamos ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, turintiems šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą šioms paslaugoms gauti;

4.3. Mokamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar neprisirašiusiems asmenims, taip pat, kai teikiamos paslaugos nepriskirtos prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų nomenklatūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais bei jų pagrindu UAB ‚Mano šeimos gydytojas“ direktoriaus patvirtintais įkainiais. Mokamos antrinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat, kai teikiamos paslaugos nepriskirtos prie antrinės sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų nomenklatūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 4.4. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai.

4.5. UAB „Mano šeimos gydytojas“ yra sudariusi sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau – TLK). Pagal šią sutartį įstaiga įsipareigoja apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir įstaigoje registruotiems pacientams teikti šias pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF):

 

Eil.

Nr.

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

1.               

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

2.               

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)

3.               

Šeimos gydytojas

4.               

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

5.               

Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų

6.               

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos

7.               

Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga

8.               

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas

9.               

Protrombino laiko (INR) nustatymas

10.            

Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

11.            

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą)

12.            

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą)

13.            

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

14.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra

15.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

16.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

17.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

18.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

19.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

20.            

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

21.            

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

22.            

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

23.            

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

24.            

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

25.            

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

26.            

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

27.            

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai

28.            

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas

29.            

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas neigiamas)

30.            

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnų testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

31.            

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

32.            

Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

33.            

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

34.            

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

35.            

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

36.            

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

37.            

1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

38.            

1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

39.            

6-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

40.            

6-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

41.            

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

42.            

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

43.            

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

44.            

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (mieste)

45.            

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (kaime)

46.            

Vaikų imunoprofilaktika

47.            

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga

48.            

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos paslauga

49.            

Moksleivių paruošimas mokyklai

50.            

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga

51.            

Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojos paslauga

52.            

Slaugos personalo procedūros namuose

53.            

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

54.            

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

55.            

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

56.            

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

57.            

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

58.            

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

59.            

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

60.            

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

61.            

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

62.            

Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją

63.            

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas

64.            

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

65.            

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

66.            

Geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros darbo rezultatams (neįskaitant psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų) apmokėti

67.            

Gydytojas odontologas

68.            

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas (vaikams)

69.            

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas (suaugusiesiems)

70.            

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

71.            

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

72.            

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas  asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

73.            

Geriems pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros darbo rezultatams apmokėti

74.            

SLAUGOS PASLAUGOS

75.            

Slaugos paslaugos namuose. Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai)

76.            

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, paskyrus gydytojui

77.            

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, kontroliuojant gydytojui

78.            

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos

79.            

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo teikiamos paslaugos, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, arba paciento artimiesiems

80.            

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga

81.            

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga, prižiūrint slaugytojui

82.            

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

83.            

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

84.            

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

85.            

Gydomasis pedikiūras

86.            

Diabetinės pėdos priežiūra

87.            

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

88.            

AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

89.            

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

90.            

Vaikų ligų gydytojo

91.            

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

92.            

SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS

93.            

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

94.            

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

95.            

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga

96.            

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

97.            

Informavimas dėl krūties pikybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

98.            

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa

99.            

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės Prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga

100.         

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos

101.         

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga:

102.         

kai PSA kiekis yra mažesnis 3 ng/ml

103.         

kai PSA kiekis yra 3 ng/ml ir didesnis

104.         

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

105.         

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, kai nustatytas iFOBT neigiamas (–)

106.         

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, kai nustatytas iFOBT teigiamas (+)

107.         

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

108.         

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos paslaugos

109.         

4 dantų dengimas silantais

110.         

3 dantų dengimas silantais

111.         

2 dantų dengimas silantais

112.         

1 danties dengimas silantais

113.         

Dantų protezavimo paslaugos

114.         

Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos

115.         

Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos

116.         

Vaikų dantų protezavimo paslaugos

Nemokamos pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos teikiamos vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems sukanka 24 metai, bei socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą.

Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų mastas (sudėtis), kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, yra patvirtintas LR SAM 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 62-2361).

4.5. Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš PSDF lėšų, mastas (sudėtis):

4.5.1. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas.

4.5.2. Vaikų dantų ėduonies profilaktika:

4.5.2.1. higieninio indekso ir asmeninių higieninių įgūdžių įvertinimas (vieną kartą per metus);

4.5.2.2. pacientų teisingos burnos higienos mokymas;

4.5.2.3. individualių profilaktikos priemonių parinkimas;

4.5.2.4. profesionalios burnos higienos atlikimas (vieną kartą per metus 13–18 metų amžiaus vaikams);

4.5.2.5. dantų paviršių dengimas fluoridų preparatais.

4.5.3. Sąkandžio anomalijų išaiškinimas ir profilaktika.

4.5.4. Dantų ėduonies gydymas.

4.5.5. Pulpito (išskyrus dantų kanalų kalcifikaciją ir vidinę rezorbciją) gydymas.

4.5.6. Apikalinio periodontito (išskyrus dantų kanalų pergydymą) gydymas.

4.5.7. Nesisteminės kilmės nekariozinių dantų ligų gydymas.

4.5.8. Dantų akmenų virš dantenų ir po jomis nuėmimas.

4.5.9. Gingivito gydymas.

4.5.10. Liežuvio bei burnos gleivinės ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos.

4.5.11. Ikivėžinių ligų įtarimas.

4.5.12. Premedikacijos ir vietinės nejautros atlikimas.

4.5.13. Dantų ir dantų šaknų traukimas.

4.5.14. Ūmių odontologinės kilmės žandikaulių uždegimų (periostito, alveolito, perikoronarito) diagnozavimas ir gydymas.

4.5.15. Seilių liaukų ir veido žandikaulių srities limfinės sistemos ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos.

4.5.16. Laikinų įtvarų uždėjimas gydant dantų traumas.

4.5.17. Pirmosios pagalbos suteikimas ištikus žandikaulių traumai ir gydymas po specialisto konsultacijos.

4.5.18. Danties vainiko lūžimo gydymas.

4.5.19. Danties išnirimo (išskyrus visišką danties išnirimą) gydymas.

4.5.20. Kaltinių nenuimamų dantų protezų nuėmimas.

4.6. Dantų protezavimo paslaugos, kompensuojamos iš PSDF biudžeto, teikiamos įstatymų numatyta tvarka šiems apdraustiesiems asmenims:

 1. a) asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 2. b) asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais;
 3. c) vaikams.

4.7. Šeimos gydytojas nemokamai gali paskirti, esant medicininėms indikacijoms, šiuos bendraklinikinius laboratorinius tyrimus: bendrą kraujo tyrimą PSP specifikai pritaikytu analizatoriumi; ENG, šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi); cholesterolio kiekio tyrimą kapiliariniame kraujyje, gliukozės kiekio tyrimą kapiliariniame kraujyje.

4.8. Profilaktiniu tikslu šeimos gydytojas nemokamai gali paskirti bendraklinikinius laboratorinius tyrimus nustatytu tyrimų atlikimo dažniu pagal amžiaus grupes:

Tyrimas

Tyrimų dažnis pagal amžiaus grupes

Iki 18 metų

19-40

metų

41-65

metų

Virš 65 metų

Bendras kraujo tyrimas

1 kartą per 2 metus

 

4-6 mėn. amžiaus 1 kartą, jei gimė neišnešiotas, po ABO ar Rh konflikto, įgimtos infekcijos; iš daugiavaisinio nėštumo, mažo gimimo svorio (<2500g.

9-12 mėn. amžiaus 1 kartą

15-18 mėn. amžiaus 1 kartą, jei gimė neišnešiotas, po ABO ar Rh konflikto, įgimtos infekcijos; iš daugiavaisinio nėštumo, mažo gimimo svorio <2500g; jei vaiko racione yra>600 ml karvės/ožkos pieno, tėvai vegetarai, jei vaikas turi specialiųjų sveikatos poreikių (serga lėtinėmis ligomis, dažnai serga, nustatytas neharmoningas augimas).

6-7 metų 1 kartą

10-18 metų amžiaus 1 kartą kas 2 metai (rizikos veiksniai: neracionali mityba (ypač – vegetarams), gausios menstruacijos, vaikas sportuoja, gyvena blogomis socialinėmis sąlygomis, augimo spurto metu ir jei paauglys netenka kūno masės)

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

Bendras šlapimo tyrimas

1 kartą per 2 metus

12-18 mėn. amžiaus 1 kartą

6-7 metų amžiaus 1 kartą

10-18 metų amžiaus 1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

Gliukozės kiekis kraujyje

1 kartą per 2 metus

10-18 metų amžiuje 1 kartą per 2 metus, jei yra šie klinikiniai simptomai: poliurija, polidipsija, svorio kritimas, nuovargis; nuo 10 metų arba prasidėjus lytiniam brendimui, kai KMI viršija 85 procentilę ir yra rizikos veiksnių, tokių kaipcukrinis diabetas ir (ar) širdies kraujagyslių ligos šeimoje, atsparumo insulinui požymių (juodoji akantozė, dislipidemija, hipertenzija,policistinių kiaušidžių sindromas); visiems, kurių KMI viršija 95 procentilę pagal amžių ir lytį.

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

Cholesterolio kiekis kraujyje

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

 

4.9. Šeimos gydytojas nemokamai gali paskirti, esant medicininėms indikacijoms, šiuos specialiuosius laboratorinius tyrimus: kalio ir natrio kraujo tyrimą serume; kreatininą ir šlapalą (urea); C-reaktyvinį baltymą (CRB) iš veninio kraujo, gliukozės toleravimo mėginį iš kapiliarinio kraujo, alanininės transaminazės (ALAT), asparagininės transaminazės (ASAT), šarminės fosfatazė (ŠF), gama-gliutamil transferazės (GGT); bilirubino; tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4); prostatos specifinio antigeno (tik pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo); geležies kiekį kraujyje, mikroalbumino kiekį šlapime. Šeimos gydytojas skiria nemokamai pacientams, kuriems paskirta planinė operacija, kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą.

4.10. Šeimos gydytojas, teikdamas skatinamąsias paslaugas gali skirti: protrombino laiko (INR) tyrimą kraujo krešumo sistemos būklei įvertinti pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum). Per kalendorinius metus iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokama iki 12 vieno paciento kraujo krešumo sistemos būklės tyrimo paslaugų per vienus kalendorinius metus. Skiria glikozilinto hemoglobino tyrimą pacientui, kuriam paskirtas cukrinio diabeto gydymas. Per kalendorinius metus iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokama iki 4 glikozilinto hemoglobino tyrimų. Pakartotinis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo ankstesnio glikozilinto hemoglobino tyrimo. Gali skirti greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testą 2–7 metų vaikams, susirgusiems ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis.

4.11. Teikiant fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugas, šeimos gydytojas skiria nemokamai ne daugiau kaip vieną šlapimo pasėlio tyrimą besimptomei bakteriurijai nustatyti. Jei nustatoma besimptomė bakteriurija, tyrimas tęsiamas – atliekama antibiotikograma. Skiria nemokamai Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymą, nėščiosios Rh antikūnų nustatymą netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiamas, o vyro Rh teigiamas, nėščiosios kraujo tyrimą dėl sifilio (RPR) (ne daugiau, kaip 2 kartus fiziologinio nėštumo priežiūros laikotarpiu), nėščiosios kraujo tyrimą dėl ŽIV antikūnų (ne daugiau kaip 2 kartus fiziologinio nėštumo priežiūros laikotarpiu).

4.12. Asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, šeimos gydytojas kalendoriniais metais gali skirti: vieną serologinį sifilio atrankos testo (toliau – RPR testas) atlikimą; vieną T. pallidum hemagliutinacijos testo (toliau – TPHA) atlikimą, jei RPR testas buvo teigiamas; vieną žmogaus imunodeficito viruso (toliau – ŽIV) serologinio tyrimo atlikimą (tyrimas neatliekamas, jei pacientui jau yra diagnozuota ŽIV liga); vieną anti-HCV testo atlikimą (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas).

4.13. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos visiems besikreipiantiems asmenims.

4.14. Būtinoji medicinos pagalba teikiama ir gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą ir atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą.

 

 1. MOKAMOS PIRMINĖS IR ANTRINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

5.1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ įstaiga mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šiais atvejais:

5.1.1. Nuolat Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir teisėtai Lietuvoje dirbantiems užsienio piliečiams, kai paslaugos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:

5.1.1.1. yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų suteikimo.

Už suteikiamas šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo, burnos higienistės ambulatorines paslaugas, mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.2. yra apdraustas privalomu sveikatos draudimu, tačiau pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa (burnos higienistės paslaugos).

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokant už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.3. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pats, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į įstaigą dėl specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas sumokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokant už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.4. įstaiga yra išnaudojusi specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos direktorius matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o pacientas pageidauja gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą artimiausią jo darbo dieną, ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne.

5.1.1.5. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, bet nėra registruotas (prisirašęs) UAB „Mano šeimos gydytojas“ ir kreipiasi gydytojo odontologo, šeimos gydytojo konsultacijai.

Už suteikiamas paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus ir gydymą kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.6. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacijos metu pageidauja papildomų, t. y. nebūtinų to gydymo metu, paslaugų, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos, tik leidus tuo metu gydančiam gydytojui; prie papildomų paslaugų priskiriamos ir brangiau kainuojančios paslaugos – medicinos pagalbos priemonės, medžiagos, pagerintos medicinos priemonės, klinikiniai diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai, invazinės procedūros ir t. t., kurias pasirenka pacientas.

Pacientas moka kainos skirtumą už pasirinktą paslaugą. kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.7. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo konsultacijos metu pasirenka laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą, ar šeimos gydytojas skiria paciento pageidavimu ir pasirinkimu, ar pacientas pageidauja daugiau paslaugų nei yra numatyta sutartyse su teritorine ligonių kasa ir/ar SAM įstatymuose.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.8. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacijos metu pasirenka paslaugas, kurios nėra numatytos sutartyje su teritorine ligonių kasa ir/ar SAM įstatymuose.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą kainyne nurodytomis kainomis (mokamos vakcinos, odontologinės paslaugos, kurios neįeina į pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo mastą).

5.1.1.9. jei pacientas nenori registruotis į bendrą eilę gauti šeimos gydytojo ar gydytojo odontologo konsultacijos ir pageidauja gauti planines šeimos gydytojo, gydytojo odontologo paslaugas skubos tvarka - tą pačią ar kitą gydytojo darbo dieną, ir gydytojui sutikus jas teikti po priėmimo valandų, sutinka pats pacientas už jas sumokėti.

Už suteikiamas paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne.

5.1.1.10. pacientas kreipiasi dėl paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 (1 priedas).

Pacientas moka už profilaktinius sveikatos tikrinimus, norint įsigyti civilinį ginklą, vairuotojų ir aviatorių mėgėjų, vykstančiųjų į užsienį nurodytomis kainyne kainomis.

5.1.1.11. pacientas kreipiasi dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2011, Nr. 63-3002), už kurias moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipėsi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, brangiausiai kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

Pacientas tikrinant geležinkelio, vairuotojų (profesionalų), asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus), darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, periodinių sveikatos tikrinimai dirbant, teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimai, moka pagal kainyne nurodytas kainas.

5.1.1.12. pageidauja papildomų, nepriskiriamų sveikatos priežiūrai, paslaugų (pvz., medicinos dokumentų kopijų, išrašų, pažymų, rašytinės informacijos apie sveikatos būklę pacientui prašant; EKG kopijos išsinešimui, asmens medicininės knygelės (F. Nr. 048/a) išdavimas, skiepų paso išdavimas, prirašymo dokumentų tvarkymas).

Už suteikiamas paslaugas pacientas moka kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.1.13. Teikiant įstaigoje pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas:

5.1.1.13.1. gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.

5.1.1.13.2. protezavimo paslaugos (išskyrus asmenis, kuriems sukako pensijinis amžius, vaikus iki 18 metų, asmenis, kuriems nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais).

5.1.2. Užsienio piliečiams:

5.1.2.1. nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ne ES) šalims;

Pacientas sumoka už pasirinkto gydytojo konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz. medicinos dokumentų kopijas ir t. t.) kainyne nurodytomis kainomis.

5.1.2.2. Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvoje (nedeklaravusiems gyvenamosios vietos) mokamai teikiamos planinės paslaugos - gydytojo konsultacijos, nemedicininės paslaugos ir t. t., išskyrus atvejus, kai pateikiama E 112 formos pažyma arba S2 formos dokumentas (ar juos atitinkantys dokumentai).

Pacientas sumoka už ambulatorinę konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz., medicinos dokumentų kopijas ir t. t.) kainyne nurodytomis kainomis.

5.2. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka:

5.2.1. Už mokamas UAB „Mano šeimos gydytojas“ paslaugas moka:

5.2.1.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

5.2.1.2. teikiant mokamas paslaugas pagal sutartis, atsiskaitymas vykdomas sutartyje numatyta tvarka.

5.2.2. Apie mokamų paslaugų paskyrimą ar galimybę gauti mokamas paslaugas pacientas informuojamas iš anksto.

5.2.3. Už diagnostinių ir laboratorinių tyrimų paslaugą apmokama įstaigos padalinių registratūrose prieš mokamos paslaugos teikimą, už gydytojo (šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo) konsultaciją ir gydytojo konsultacijos metu atliekamas procedūras - po paslaugos suteikimo.

5.2.4. Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai su paslaugų kodais, pavadinimais ir kainomis skelbiami viešai (registratūroje, internetiniame įstaigos puslapyje).

5.2.5. Informaciją apie mokamo tyrimo ar procedūros indikacijas, tikslingumą, procedūros poveikį ligonio sveikatai kiekvienu konkrečiu atveju pateikia mokamą paslaugą teikiantys specialistai (šeimos gydytojai, gydytojai odontologai). Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojos, registratorės teikia informaciją apie mokamą paslaugą tais atvejais, kuomet pats pacientas kreipiasi į jas pageidaudamas atlikti konkrečią mokamą paslaugą.

5.2.6. Pacientui, pasirenkant gauti mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas, šeimos gydytojas ar bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojas (5.3.5. punkte nurodytu atveju) užpildo „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG pažymėdamas, kurie laboratorinio tyrimo rodikliai yra skiriami mokamai, ir nukreipia pacientą į registratūrą. Registratūroje dirbantis bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojas ar registratorė informuoja pacientą su paskirto tyrimo kaina, įrašo „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG paskirto tyrimo (-ų) kainą, sumą, kurią pacientas sutinka sumokėti. Pacientas savo sutikimą gauti mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas patvirtina parašu „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG. Įrašomas elektroninio kasos aparato kvito Nr., data. Pasirašo darbuotojas, kuris atliko paskirtas procedūras. „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG kartu su atliktų tyrimų rezultatais yra įklijuojamas paciento medicininėje dokumentacijoje (F 025/a, F 025-112/a, F025-a 111/).

5.2.7. Pacientui pasirenkant gauti kitas mokamas paslaugas (išskyrus laboratorinių tyrimų mokamas paslaugas) registratūroje yra užpildomas „Susitarimas dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ KVSF 04/7-09 MŠG, kuriame įrašoma paslaugos skyrimo data, paciento vardas, pavardė, šeimos gydytojo vardas, pavardė, parašas, įrašoma suteiktos paslaugos, panaudotų medicinos priemonių pavadinimas, paslaugos kodas, kaina, kiekis, suma, kurią pacientas sutinka sumokėti. Pacientas savo sutikimą gauti mokamas paslaugas patvirtina parašu. Įrašomas elektroninio kasos aparato čekio Nr., suma, data. Pasirašo darbuotojas, kuris atidavė elektroninio kasos aparato kvitą pacientui.

5.2.8. Elektroninio kasos aparato kvitas atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.

5.2.9. „Susitarimas dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ KVSF 04/7-09 MŠG segamas į segtuvą registratūroje ir kiekvieno mėnesio paskutinę dieną perduodami įstaigos finansininkei. Saugoma 2 metus.

5.2.10. Pacientui pageidaujant, pateikus elektroninio kasos aparto čekį, buhalterijoje yra išrašoma sąskaita – faktūra.

5.2.11. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

5.2.12. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta.

 

 1. PACIENTŲ TEISĖS

 

6.1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

6.1.1. Pacientams teikiama kvalifikuota ambulatorinė pirminė ir antrinė asmens sveikatos priežiūra. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

6.1.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę į suteikiamas mokslu pagrįstas nuskausminamąsias priemones, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

6.1.3. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

6.1.4. Jeigu ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams tuo pačiu metu teikti vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas turi būti mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.

6.1.5. Jeigu nėra galimybių suteikti reikiamą pagalbą, prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas.

6.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:

6.2.1. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, nustato sveikatos draudimo įstatymas. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

6.2.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai. Jeigu paciento buvimo vietovės sveikatos priežiūros įstaigoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji informuoja apie tai pacientą ir užtikrina, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

6.2.3. Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

6.3. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

6.3.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

6.3.2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarka nustatyta sveikatos priežiūros įstaigos vadovo.

6.3.3. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais, teisės aktų arba šių vidaus darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

6.3.4. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

6.4. Teisė į informaciją:

6.4.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

6.4.2 Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

6.4.3. Pacientas supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis. Pacientas turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

6.4.4. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas pateikia atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

6.4.5. Šių taisyklių 5.4.4. dalyje nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją nustatyta pagal Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą.

6.4.6. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

6.5. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo:

6.5.1. Pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.

6.5.2. Nepilnametis pacientas iki 16 metų informuojamas apie gydymą, sutikus tėvams arba tėvams pareiškus raštišką sutikimą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai įvertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Gydytojas parenka gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus;

6.5.3. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo.

6.5.4. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio tinkamai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

6.5.5. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be pastarojo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančiojo gydytojo nuomone medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje.

6.5.6. Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančiojo gydytojo nuomone atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas.

6.6. Teisė skųstis:

6.6.1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktoriui.

6.6.2. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

6.6.3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

6.6.4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

6.6.5. UAB „Mano šeimos gydytojas“ gavusi paciento skundą, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

6.7.Teisė nežinoti:

6.7.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas aiškiai išreikia ir patvirtina parašu.

6.7.2. Šie taisyklių 5.8.1. dalyje nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

6.8. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

6.8.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šių taisyklių nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

6.8.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

6.8.3. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

6.8.4. Su nepilnamečio paciento iki 18 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

6.8.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.9. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

6.9.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

6.9.2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, yra užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

6.9.3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidenciali ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

6.9.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

6.10. Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai:

6.10.1. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

6.10.2. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

6.10.3. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos priežiūros įstaigos nedelsdamos praneša teisėsaugos institucijoms.

6.11. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

6.11.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 13 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

6.11.2. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6.11.3. Vyriausybės institucijos nustatytos sąrašo ligos yra šios:

6.11.3.1. Sifilis;

6.11.3.2. Gonokokinė infekcija;

6.11.3.3. Kitos chlamidijų sukeltos ir lytiškai santykiaujant plintančios ligos;

6.11.3.4. Trichomonozė;

6.11.3.5. Kitos dažniausiai lytiškai santykiaujant plintančios infekcijos, neklasifikuojamos kitaip;

6.11.3.6. Nepatikslintos lytiškai santykiaujant plintančios ligos;

6.11.3.7. Žmogaus imunodeficito viruso liga;

6.11.3.8. Priklausomybės nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų sutrikimo grupės: ūmios intoksikacijos, žalingo vartojimo, priklausomybės sindromo ir abstinencijos būklės;

6.12.3.9. Įpročių ir potraukių sutrikimai.

6.13. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:

6.13.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

6.13.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

6.13.3. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Šiose taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą.

6.13.4. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas yra saugomas paciento medicinos dokumentuose.

6.13.5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma.

6.14. Teisė į žalos atlyginimą:

6.14.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

 

VII. PACIENTŲ PAREIGOS

 

7.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

7.2. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

7.3. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su UAB „Mano šeimos gydytojas“ darbuotojais, vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos gydymo bei profilaktikos.

7.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

7.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

7.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

7.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų, laiku atvykti į gydymo įstaigą registracijoje nurodytu laiku. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

7.8. Pacientas privalo laikino nedarbingumo metu vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

7.8.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

7.8.2. fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;

7.8.3. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

7.8.4. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

7.8.5. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

7.8.6. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;

7.8.7. vartojo alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

7.8.8. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę;

7.8.9. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.

7.10. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, laiku atvykti į gydymo įstaigą registracijoje nurodytu laiku.

7.11. Pacientas privalo pagarbiai elgtis su visais UAB „Mano šeimos gydytojas“ darbuotojais ir kitais pacientais.

7.12. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

7.13. Pacientas taip pat privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos, laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nesinešti į įstaigą ir nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, informuoti registratūros darbuotoją ar savo bendruomenės slaugytoją apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis. 7.14. Pacientui draudžiama:

7.14.1. gydytojų apžiūros (konsultacijų) bei kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;

7.14.2. išnešti iš įstaigos savo asmens sveikatos istoriją;

7.14.3. savavališkai lankytis įstaigos tarnybinėse patalpose;

7.14.4. gadinti įstaigos inventorių;

7.14.5. šiukšlinti;

7.14.6. triukšmauti;

7.14.7. į įstaigą atsivesti (atsinešti) gyvūnus;

7.14.8. į įstaigą atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;

7.14.9. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas įstaigoje;

 

VIII. informuoto PACIENTO Sutikimas

 

8.1. Draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo

8.1.1. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

8.1.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

8.1.3. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

8.1.4. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.

8.2. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai

8.2.1. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka jo atstovas.

8.2.2. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi būti pagrįstas informacija ir tinkamas.

8.2.3. Sutikimas laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

1) yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valią;

2) yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią informaciją;

3) yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia;

4) atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus.

8.2.4. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

8.2.5. Jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją.

8.3. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros išreiškimas

8.3.1. Laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl stacionarinės ar ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija. Šis punktas netaikomas šių taisyklių 8.4.1. ir 8.4.2. dalyse nustatytais atvejais.

8.3.2. Būtina šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija laikoma  informacija apie toje sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas, nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą, taip pat paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu (ar teikiančiu) sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų. Tokios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaiga.

8.4. Paciento sutikimo rašytinė forma

8.4.1. Jeigu yra galimybė konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, pacientas turi būti apie tai informuojamas ir jo pasirinkimas patvirtinamas paciento parašu.

8.4.2. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.

8.4.3. Gaunant informacija pagrįstą sutikimą dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, informacija laikoma tinkama, kai pacientui buvo išaiškinta chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros esmė, jų alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros.

8.4.4. Prieš atlikdamas pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, šių taisyklių 8.4.3. dalyje nurodytą informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

8.5. Nenumatyti ypatingi atvejai

8.5.1. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir šių taisyklių 9.3. punkte nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

8.5.2. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje  nurodytų asmenų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

8.5.3. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečio paciento atstovas pagal įstatymą.

 IX. ATSTOVAVIMAS 

9.1. Bendrosios atstovavimo nuostatos

9.1.1. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus.

9.1.2. Įstatymų nustatytais atvejais pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina tik per atstovus ar teismo leidimu.

9.1.3. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

9.1.4. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą. Atstovai pagal įstatymą yra tie, kurie kaip atstovai nurodyti šiame ar kituose įstatymuose.

9.2. Atstovavimas neveiksniam ir ribotai veiksniam pacientui

9.2.1. Pacientui, teismo pripažintam neveiksniu, atstovauja paskirti globėjai.

9.2.2. Pacientas, teismo pripažintas ribotai veiksniu, teises įgyja ir pareigas prisiima, taip pat jas įgyvendina pats tiek, kiek tų teisių jam nėra apribojęs teismas.

9.3. Paciento atstovai pagal pavedimą

Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.

9.4. Paciento atstovai pagal įstatymą

9.4.1. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.

9.4.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

9.4.3. Paciento nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų yra paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento nuo 16 metų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).

 

 1. PACIENTŲ LANKYMO JŲ NAMUOSE TVARKA

 

10.1. Šeimos gydytojo paslauga namuose teikiama nemokamai pacientui, kuris kreipiantis į įstaigą dėl paslaugos suteikimo, yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisirašęs pasirinkto gydytojo aptarnaujamos apylinkės ribose ar nepriklausomai nuo paciento gyvenamosios vietos, nuo 2014-05-01 naujai prisirašė prie UAB „Mano šeimos gydytojas“ dirbančio šeimos gydytojo.

10.2. Šeimos gydytojo paslaugos namuose nėra teikiamos pacientams, neprisirašiusiems UAB „Mano šeimos gydytojas” įstaigoje ,vadovaujantis atskiru įstaigos direktoriaus įsakymu.

10.3. Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.

10.4. Abipusiu paciento ir šeimos gydytojo ar gydytojo odontologo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.

10.5. Gydytojas odontologas, esant būtinybei, vyksta į namus tik pas sunkią negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos yra nustatytas mažiau nei 20 procentų darbingumo lygis arba dideli specialieji poreikiai, esant slaugos poreikiui ir pas vaikus, kuriems nustatyta sunki negalia.

10.6. Šeimos gydytojo iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai, ar gyvybei.

10.7. Pagrindinės pacientų sveikatos būklės, kai šeimos gydytojas gali būti kviečiamas į namus:

10.7.1. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;

10.7.2. ūmiai susirgusiems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

10.7.3. ūmiai susirgusiems asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

10.7.4. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

10.7.5. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

10.7.6. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;

10.7.7. epidemijų atveju (pagal atskirą direktoriaus įsakymą ar patvirtintas vidaus tvarkas).

10.8. Paciento skundams ir būklei, neatitinkant 10.7. punkte išvardintų simptomų, pacientas į įstaigą turi atvykti pats. Pacientui nesutinkant atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis šeimos gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę su juo telefonu ir nusprendžia, ar galės suteikti pagalbą namuose arba rekomenduoja atvykti į įstaigą, jei nemato galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose.

10.9. Dėl kitų priežasčių iškvietimas yra derinamas su šeimos gydytoju. Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose organizuojamas paciento priėmimas pas gydytoją įstaigoje. Pokalbio telefonu metu įvertinama, ar namuose įmanoma suteikti kokybišką ir teisėtą paslaugą, ar reikalingi neatidėliotini tyrimai, gydytojų specialistų konsultacijos, būtinoji medicinos pagalba. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.

10.10. Šeimos gydytojo iškvietimo ir paslaugos teikimo namuose atlikimo eiga:

10.10.1. Pacientas ar jo įstatyminis atstovas gali iškviesti šeimos gydytoją į namus einamajai dienai iki 12 val. telefonu ir/ar atvykęs į įstaigą.

10.10.2. Registratūroje dirbanti bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja, registratorė iškvietimą į namus registruoja „Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knygoje“ (F. Nr. 03 l/a), kurioje įrašo iškvietimo eilės Nr., iškvietimo datą ir laiką (valandą ir minutes), ligonio vardą, pavardę, gimimo metus, adresą (jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name – užrašomas durų kodas), iškvietimo priežastį, pažymi ar tai pirminis ar pakartotinis iškvietimas.

Pastaba: Kiekvienas šeimos gydytojas turi atskirą „Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knygą“ (F. Nr. 03 l/a).

10.10.3. Registratūroje dirbanti bendruomenės (bendrosios praktikos slaugytoja), registratorė užregistravusi iškvietimą į namus, atidaro „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę”, F. Nr. 025/a-LK įstaigos elektroninėje informacinėje sistemoje “Polis”, kartotekoje suranda „Asmens sveikatos istoriją“ F. Nr.025/a ar „Vaiko sveikatos raidos istoriją“ F. Nr.025/a-112/a, ar „Nėštumo eigos įrašai“ F. Nr.025-111/a, ar Odontologo įrašai F. Nr. 025-043/a.

10.10.4. Registratūroje dirbanti bendruomenės (bendrosios praktikos slaugytoja, registratorė informuoja pacientą, kad šeimos gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.

10.10.5. Registratūroje dirbanti bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja, registratorė perduoda užregistruotus iškvietimus gydančiajam (ar jį pavaduojančiam) šeimos gydytojui.

10.10.6. Šeimos gydytojas lanko pacientus ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.

10.10.7. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.

10.10.8. Šeimos gydytojas įvertina paciento nusiskundimus, atlieka klinikinį paciento ištyrimą, nustato preliminarią diagnozę, sudaro tyrimų planą (jei reikalinga), paskiria ambulatorinį ar stacionarinį gydymą, išrašo medikamentus, sprendžia nedarbingumo klausimus. Šeimos gydytojas paskiria pacientui kito apsilankymo įstaigoje datą.

10.10.9. Šeimos gydytojas užpildo paciento „Asmens sveikatos istoriją“ F. Nr. 025/a ar „Vaiko sveikatos raidos istoriją“ F. Nr. 025-112/a ar „Nėštumo eigos įrašai“ F. Nr.025-111/a ir „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę“, F. Nr. 025/a-LK pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkas.

10.10.10. Gydytojas odontologas užpildo „Odontologo įrašai“ F. Nr. 025-043/a ir „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę”, F. Nr. 025/a-LK pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkas.

10.10.11. Šeimos gydytojas užpildo paciento medicininius dokumentus tą pačią dieną kada buvo registruotas iškvietimas į namus, jei šeimos gydytojas po iškvietimo grįžta į įstaigą. Tais atvejais, kai šeimos gydytojas, suteikęs paslaugas paciento namuose, po iškvietimo negrįžta į savo nuolatinę darbo vietą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, medicininius dokumentus užpildo kitą dieną.

10.10.12. Šeimos gydytojas užpildo „Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knygoje“ (F. Nr. 03 l/a) apsilankymo pagal iškvietimą datą, patvirtina parašu, kas lankėsi, nurodo preliminarią diagnozę ir suteiktą pagalbą.

10.11. Planinių lankymo namuose datą ir laiką šeimos gydytojas nustato pats.

10.12. Šeimos gydytojas lanko naujagimį per 3 dienas po informacijos gavimo apie išvykimą iš gimdymo namų (kuomet jo neaplankė bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja ar akušerė).

10.13. Šeimos gydytojas atlieka ne daugiau kaip 12 gydytojo vizitų į namus per kalendorinius metus pas neįgalius pacientus, kuriems yra nustatytas nuolatinis slaugos poreikis arba visiška negalia.

10.14. Šeimos gydytojas planinius vizitus paciento namuose registruoja „Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knygoje“ (F. Nr. 03 l/a), kurioje įrašo eilės Nr., apsilankymo datą ir laiką (valandą ir minutes), ligonio vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, pažymi, kad tai aktyvus paciento lankymas namuose, patvirtina apsilankymą parašu, nurodo diagnozę ir suteiktą pagalbą.

10.15. Registratorė, bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja kartotekoje suranda „Asmens sveikatos istoriją“ F. Nr. 025/a ar „Vaiko sveikatos raidos istoriją“ F. Nr. 025/a-112/a ir pateikia šeimos gydytojui pildymui.

10.16. Šeimos gydytojas apie planinį vizitą paciento namuose įrašo į paciento „Asmens sveikatos istoriją“ F. Nr. 025/a ar „Vaiko sveikatos raidos istoriją“ F. Nr. 025-112/a ar „Nėštumo eigos įrašai“ F. Nr.025-111/a ir užpildo „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę”, F. Nr. 025/a-LK pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkas.

10.17. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja planinių lankymo namuose SAM įsakymuose nurodytiems atvejams datą ir laiką pasirenka pati ir/ar atlieka paciento lankymą namuose šeimos gydytojo nurodymu.

10.18. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja lanko naujagimį per 3 dienas, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, (kartu ir/ar atskirai nuo šeimos gydytojo) ir 1-2 kartus iki 1 mėnesio amžiaus.

10.19. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja lanko 1 kartą per mėnesį 2-6 mėnesių kūdikius.

10.20. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja lanko 2-3 kartus per mėnesį 7-12 mėn. kūdikius.

10.21. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja atlieka 12 slaugytojo vizitų į namus per kalendorinius metus pas neįgalius pacientus, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis:

10.21.1. asmeniui iki 18 metų, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

10.21.2. asmeniui, pripažintam neįgaliu iki 24 metų, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (netekusiam 75–100 proc. darbingumo);

10.21.3. asmeniui, pripažintam neįgaliu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (netekusiam 75–100 proc. darbingumo);

10.21.4. asmeniui, pripažintam neįgaliu po 24 metų iki senatvės pensijos amžiaus, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (netekusiam 75–100 proc. darbingumo);

10.21.5. asmeniui, sulaukusiam senatvės pensijos amžiaus, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis teisės aktų nustatyta tvarka;

10.21.6. Bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytojos apie planinį vizitą paciento namuose įrašo į paciento „Asmens sveikatos istoriją“ F. Nr. 025/a ar „Vaiko sveikatos raidos istoriją“ F. Nr.025-112/a ir „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę“, F. Nr. 025/a-LK pagal patvirtintas vidaus tvarkas.

 1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP GYDYMO ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

11.1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir įstaigos darbuotojo, įstaigos darbuotojas pareiškėją nukreipia pas direktorių, jam nesant, pas direktoriaus pavaduotoją gydymo reikalams ar pas direktoriaus pavaduotoją administraciniams reikalams. Kitais atvejais prašoma pareiškėjo savo pastebėjimus, nusiskundimus pateikti raštu.

11.2. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai iš karto grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

11.3. Telefonu gauti prašymai ir skundai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir tuoj pat išspręsti. Tais atvejais pareiškėjas nukreipiamas pas direktorių, jam nesant pas direktoriaus pavaduotoją medicininiams reikalams ar pas direktoriaus pavaduotoją administraciniams reikalams. Kitais atvejais pareiškėjui paaiškinama, kokius dokumentus (prašymą, kitus dokumentus) ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikia pateikti, kad klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas.

11.4. Dėl diagnostinių ar gydymo klaidų išsiaiškinimo, paciento mirties atvejo, turi kreiptis raštu į UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktorių, kuris per 20 darbo dienų išnagrinėja atvejį ir pateikia atsakymą pareiškėjui.

11.5. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

 

XII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

12.1. Informacija apie sveikatos būklę, diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę pacientui pateikiama suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina gydymo eigą, galimus rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tai pažymėta jo ambulatorinėje kortelėje.

12.2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ gydomam pacientui ar jo atstovams pagal įstatymą informaciją apie paciento sveikatos būklę teikia tik jį gydantis gydytojas.

12.3. Kiti asmenys, turintys paciento ar jo atstovų pagal įstatymą įgaliojimą gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, direktoriui raštu pateikia prašymą. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

12.4. Į teisines institucijas informacija apie ligonio sveikatos būklę teikiama tik gavus oficialų raštišką tų institucijų užklausimą.

12.5. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, teikiant informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.

12.6. Gydantis gydytojas informacijos apie nepilnamečio sveikatos būklę gali nesuteikti, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai.

 

XIII. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMO KITAI PACIENTO PASIRINKTAI PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI TVARKA

 

13.1. Pacientui pasirinkus kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) psichikos sveikatos centrą, jo asmens sveikatos istorija (-os) (forma Nr. 025/a; toliau – ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymai registruojami „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a) ir saugomi ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją perdavusioje įstaigoje.“

13.2. Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių. Tai patvirtinama atsakingo už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmens parašu ir įstaigos antspaudu arba spaudu.

13.3. Prašymai dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo bei perduodamos ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a).

13.4. Tokia pačia tvarka perduodamos ambulatorinės kortelės, saugomos įstaigos archyve.

13.5. Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį.

 

XIV. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ, NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

14.1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, gydytojai odontologai, slaugytojai diabetologai ir bendruomenės slaugytojai pildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių medicininius dokumentus ir juos saugo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

14.2. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis.

14.3. Medicininių dokumentų nuorašai, reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, daromi įstaigos lėšomis.

14.4. Medicininių dokumentų nuorašai, kurių reikalauja teisinės institucijos (prokuratūra, teismas), daromi įstaigos lėšomis, kai yra šių institucijų oficialus prašymas raštu.

 

 1. DARBO SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

15.1. Už darbuotojų saugaus darbo užtikrinimą atsakinga UAB „Mano šeimos gydytojas“ administracija arba direktoriaus specialiu įsakymu paskirtas asmuo.

15.2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi UAB „Mano šeimos gydytojas“ darbuotojai.

15.3. Darbų saugai užtikrinti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

15.4. Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.

15.5. Klinikoje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.

15.6. Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui klinikoje rengiamos darbų saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. organizuojami periodiniai instruktavimai darbų saugos klausimais.

15.7. Pacientų sveikatos apsaugos tikslais klinikoje medicinos darbuotojai pagal nustatytą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu.

15.8. Klinikos darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo:

15.8.1 mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

15.8.2. laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti klinikos direktorių;

15.8.3. naudoti individualiosios saugos priemones;

15.8.4. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti klinikos direktorių.

 

XVI. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

 

16.1. Personalas dirba pagal iš anksto patvirtintus grafikus.

16.2. Šeštadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val. budi vienas šeimos gydytojas ir viena bendruomenės (bendrosios praktikos) slaugytoja, aptarnaujantys visus besikreipiančius įstaigoje prisiregistravusius pacientus Dragūnų padalinyje.

16.3. Darbo dienomis darbo laikas nuo 8.00 iki 19.00 val.

16.4. Iki 12.00 val. registruojami iškvietimai į namus.

16.5. Po įstaigos darbo valandų, švenčių ar poilsio dienomis pacientai skubiais atvejais turi kreiptis į greitąją medicinos pagalbą arba į stacionarinės sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo kambarį, t. y. į Klaipėdos vaikų ligoninę arba Klaipėdos universitetinę ligoninę, kurios pagal sudarytas sutartis teikia įstaigos pacientams paslaugas po įstaigos darbo valandų.

 

XVII. LIGONIŲ SIUNTIMO TIRTI IR GYDYTI TVARKA

 

17.1. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas pagal savo kompetenciją organizuoja pacientui prevencinę sveikatos priežiūrą ir gydymą.

17.2. Gydytojas gali siųsti pacientą tolesniam tyrimui ar gydymui. Asmuo, gavęs siuntimą, gali laisvai rinktis bet kurią sudariusią su teritorinėmis ligonių kasomis sutartį šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje ambulatorines ir stacionarines paslaugas teikia siuntime antro arba trečio lygio gydytojai specialistai.

17.3. Jeigu būtina, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai siunčia ligonius konsultuotis aukštesnio lygio specialistui.

17.4. Pacientai pas gydytojus specialistus gali patekti tik su siuntimais F. Nr. 027/a arba F. Nr. 028-1/a, išskyrus atvejus, kai ligonio sveikatos sutrikimui reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

17.5. Žala, padaryta pacientui už nesavalaikį siuntimą konsultuoti gydytojui specialistui, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

17.6. Sanatoriniam - kurortiniam gydymui visais atvejais reikalingas siuntimas.

17.7. Tirtis ir gydytis stacionare ligoniai siunčiami tais atvejais, kai išnaudotos visos galimybės tai atlikti ambulatoriškai.

 

 

XXIX. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA

 

29.1. Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus klinika neatsako.

 

XXX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.1. Taisykles tvirtina UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktorius įsakymu. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

30.2. Taisyklės galioja visiems dirbantiems darbuotojams ir komandiruotiems į įstaigą asmenims (gydytojams rezidentams ir kt.), pacientams.

30.3. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi pacientai, darbuotojai pasirašytinai.

30.4. Taisyklės keičiamos ir papildomos UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktoriaus iniciatyva.

 

XXXI. NUORODOS

 

31.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 1994-07-19, Nr. I-552; 1998-12-01, Nr. VIII-946 (Žin., 1994, Nr. 63-1231; Žin., 1998, Nr. 112-3099).

31.2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įsakymas 1996-05-21, Nr. I-1343; 2003-01-01 (9 straipsnio 3 dalies 4 punktas, 13 straipsnio 2 dalis ir 21 straipsnio 1 dalies 5 punktas įsigalioja 2004 m. sausio 1 d.): Nr. IX-1219, 2002-12-03 (Žin., 1996, Nr. 55-1287; Žin., 2002, Nr. 123-5512 (2002-12-24)).

31.3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2317) ir jo pakeitimai.

31.4. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įsakymas 1996-09-25, Nr. I-1253; 2001-12-13, Nr. IX-649 (Žin., 1996, Nr. 104-2364; Žin., 2001, Nr. 112-4069).

31.5. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įsakymo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 2007-05-24, Nr. X-1149 (Žin., 2007, Nr. 64-2454).

31.6. Lietuvos Respublikos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-07-21 įsakymas Nr. V-653/A1-356 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 89-4740).

31.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymas ir jo pakeitimai Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55).

31.8. LR SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimai.

31.9. LR SAM 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė".

31.10. LR SAM 2011 m. liepos 20 d. Nr. V-706 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

31.11. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 1996-05-21 Nr. I-1343 bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2002-12-03 Nr. IX-1219.

31.12. LR SAM 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimais.

31.13. LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. Nr.301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos įstaigose” „Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka” (6 priedas) ir jo pakeitimu 2010 m. birželio 18 d. Nr. V-586 („Vaikų sveikatos tikrinimo tvarka“).

31.14. LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ papildymais ir pakeitimais.

31.15. LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2.

31.16. LR SAM 2008 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 10-(13A-281)-7296 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ bei naujausiais įstatymo papildymais ir pakeitimais.

31.17. LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.

31.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. liepos 18 d. Nr. 390 „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos ir panaudojimo tvarka“.

31.19. LR SAM 2011 m. gegužės 20 d. Nr. V-506 Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašą.

31.20. LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”, jo pakeitimais 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973, 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547.

31.21. LR sveikatos sistemos įstatymas 1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343, aktuali redakcija, 49 straipsnis 5 dalis.

31.22. LR SAM Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-133.

31.23. LR SAM 2008-02-04 įsakymas Nr. V-59 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

31.24. LR SAM įsakymas 2011 m. birželio 30 d. Nr. V-650 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemokamų paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA:

UAB „Mano šeimos gydytojas“

Direktoriaus 2014-04-07 įsakymu Nr. D28/14

 

NEMOKAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

UAB „Mano šeimos gydytojas“ yra sudariusi sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau – TLK). Pagal šią sutartį įstaiga įsipareigoja apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir įstaigoje registruotiems pacientams teikti šias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF):

 

TEIKIAMŲJŲ KOMPENSUOJAMŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

PSDF biudžeto straipsnio kodas/

išlaidų klasifikacija

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

1.               

01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

2.               

01 01 01

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)

3.               

 

Šeimos gydytojas

1

4.               

 

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

2272

5.               

 

Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų

3202

6.               

 

PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

3250

7.               

 

Bendrosios praktikos slaugytojas

3447

8.               

 

Bendruomenės slaugytojas

3448

9.               

01 01 02

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos

10.            

 

Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga

11.            

 

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas

1841

12.            

 

Protrombino laiko (INR) nustatymas

1842

13.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

14.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė

3415

15.            

 

Glikozilintohemoglobinonustatymasvienkanaliuautomatiniuanalizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai

3416

16.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė

3417

17.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai

3418

18.            

 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga

3450

19.            

 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga

3451

20.            

 

Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

3452

21.            

 

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

1843

22.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra

23.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1980

24.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1991

25.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1981

26.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1992

27.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

1982

28.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

1993

29.            

 

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

2650

30.            

 

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

2651

31.            

 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

2652

32.            

 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

2653

33.            

 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

3133

34.            

 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

3134

35.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai

36.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas

3185

37.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas neigiamas)

3186

38.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnų testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

3187

39.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

3188

40.            

 

Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

41.            

 

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1983

42.            

 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1984

43.            

 

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1994

44.            

 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1995

45.            

 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1985

46.            

 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1996

47.            

 

6-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1986

48.            

 

6-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1997

49.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

50.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

1987

51.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

1988

52.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (mieste)

1998

53.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (kaime)

1999

54.            

 

Vaikų imunoprofilaktika

55.            

 

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga

1989

56.            

 

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos paslauga

2000

57.            

 

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams

3288

58.            

 

Moksleivių paruošimas mokyklai

59.            

 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: gydytojo paslauga

1990

60.            

 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: slaugytojo paslauga

2001

61.            

 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

3286

62.            

 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

3287

63.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose

64.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

2002

65.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

2003

66.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

2004

67.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

2005

68.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

2006

69.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

2007

70.            

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

71.            

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

2025

72.            

05 06 01

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

3205

73.            

01 01 02

Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją

74.            

 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas

3199

75.            

 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

3200

76.            

 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

3201

77.            

01 01 03

Geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros darbo rezultatams (neįskaitant psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų) apmokėti

78.            

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

79.            

 

Gydytojas odontologas

6

80.            

 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas (vaikams)

3142

81.            

 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas (suaugusiesiems)

3143

82.            

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

83.            

01 01 02

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3204

84.            

05 06 01

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas  asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3206

85.            

01 01 05

Geriems pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros darbo rezultatams apmokėti

86.            

01 03

SLAUGOS PASLAUGOS

87.            

01 03 02

Slaugos paslaugos namuose. Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai)

88.            

Pirminės ambulatorinės slaugos paslaugos

89.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, paskyrus gydytojui

2986

90.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, kontroliuojant gydytojui

2987

91.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos

2988

92.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo teikiamos paslaugos, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, arba paciento artimiesiems

2989

93.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga

3197

94.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga, prižiūrint slaugytojui

3198

95.            

01 03 04

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

96.            

 

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

3135

97.            

 

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

3136

98.            

 

Gydomasis pedikiūras

3137

99.            

 

Diabetinės pėdos priežiūra

3138

100.         

 

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

3141

101.         

01 04

AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

102.         

01 04 01

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

103.         

 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Profilakti-nės paslaugos kodas

Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas

104.         

 

Vaikų ligų gydytojo

1617

1674

3325

105.         

 

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2726

 

3326

106.         

05

SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS

107.         

05 01

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

108.         

 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

1844

109.         

 

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga

1845

110.         

05 02

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

111.         

 

Informavimas dėl krūties pikybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

1959

112.         

05 03

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa

113.         

 

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga

2029

114.         

05 04

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos

115.         

 

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga:

116.         

 

kai PSA kiekis yra mažesnis 3 ng/ml

2034

117.         

 

kai PSA kiekis yra 3 ng/ml ir didesnis

2035

118.         

05 05

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

119.         

 

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, kai  nustatytas iFOBT neigiamas (–)

3023

120.         

 

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, kai nustatytas iFOBT teigiamas (+)

3024

121.         

 

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

3019

122.         

 

Siektinas patikrinti pacientų skaičius - 2050

 

123.         

05 11

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos paslaugos

124.         

 

4 dantų dengimas silantais

1921

125.         

 

3 dantų dengimas silantais

1922

126.         

 

2 dantų dengimas silantais

1923

127.         

 

1 danties dengimas silantais

1924

128.         

05 10

DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS

129.         

 

Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos

130.         

 

Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos

131.         

 

Vaikų dantų protezavimo paslaugos

       

 

NUORODOS:

 

 1. LR SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimai.
 2. LR SAM 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė".
 3. LR SAM 2011 m. liepos 20 d. Nr. V-706 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 1996-05-21 Nr. I-1343 bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2002-12-03 Nr. IX-1219.
 5. LR SAM 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.
 6. LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr.301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos įstaigose” (3 ir 6 priedai) ir jo pakeitimai.
 7. LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. Nr. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimai (2004, Nr. V-608, 2007, Nr. V-485, Nr. V-637).
Mokamų paslaugų teikimo tvarka

 

MOKAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

 1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ įstaiga mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šiais atvejais:

1.1 Nuolat Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir teisėtai Lietuvoje dirbantiems užsienio piliečiams, kai paslaugos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:

1.1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų suteikimo.

Už suteikiamas šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo, burnos higienistės ambulatorines paslaugas, mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.2 yra apdraustas privalomu sveikatos draudimu, tačiau pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa (burnos higienistės paslaugos):

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokant už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.3 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pats, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į įstaigą dėl specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas sumokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokant už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, kainyne nurodytomis kainomis

1.1.4 įstaiga yra išnaudojusi specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos direktorius matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o pacientas pageidauja gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą artimiausią jo darbo dieną, ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne

1.1.5 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, bet nėra registruotas (prisirašęs) UAB „Mano šeimos gydytojas“ ir kreipiasi gydytojo odontologo, šeimos gydytojo konsultacijai.

Už suteikiamas paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus ir gydymą kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.6 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacijos metu pageidauja papildomų, t. y. nebūtinų to gydymo metu, paslaugų, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos, tik leidus tuo metu gydančiam gydytojui; prie papildomų paslaugų priskiriamos ir brangiau kainuojančios paslaugos – medicinos pagalbos priemonės, medžiagos, pagerintos medicinos priemonės, klinikiniai diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai, invazinės procedūros ir t. t., kurias pasirenka pacientas.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą. kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.7 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo konsultacijos metu pasirenka laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą, ar šeimos gydytojas skiria paciento pageidavimu ir pasirinkimu, ar pacientas pageidauja daugiau paslaugų nei yra numatyta sutartyse su Teritorine ligonių kasa ir/ar SAM įstatymuose.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.8 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacijos metu pasirenka paslaugas, kurios nėra numatytos sutartyje su Teritorine ligonių kasa ir/ar SAM įstatymuose.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą kainyne nurodytomis kainomis (mokamos vakcinos, odontologinės paslaugos, kurios neįeina į pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo mastą).

1.1.9 jei pacientas nenori registruotis į bendrą eilę gauti šeimos gydytojo ar gydytojo odontologo konsultacijos ir pageidauja gauti planines šeimos gydytojo, gydytojo odontologo paslaugas skubos tvarka - tą pačią ar kitą gydytojo darbo dieną, ir gydytojui sutikus jas teikti po priėmimo valandų, sutinka pats pacientas už jas sumokėti.

Už suteikiamas paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne.

1.1.10 Pacientas kreipiasi dėl paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 (1 priedas).

Pacientas moka už profilaktinius sveikatos tikrinimus, norint įsigyti civilinį ginklą, vairuotojų ir aviatorių mėgėjų, vykstančiųjų į užsienį nurodytomis kainyne kainomis.

1.1.11 Pacientas kreipiasi dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2011, Nr. 63-3002), už kurias moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipėsi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, brangiausiai kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

Pacientas tikrinant geležinkelio, vairuotojų (profesionalų), asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus), darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, periodinių sveikatos tikrinimai dirbant, teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimai, moka pagal kainyne nurodytas kainas.

1.1.12 pageidauja papildomų, nepriskiriamų sveikatos priežiūrai, paslaugų (pvz., medicinos dokumentų kopijų, išrašų, pažymų, rašytinės informacijos apie sveikatos būklę pacientui prašant; EKG kopijos išsinešimui, asmens medicininės knygelės (F. Nr. 048/a) išdavimas, skiepų paso išdavimas, prirašymo dokumentų tvarkymas).

Už suteikiamas paslaugas pacientas moka kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.13 Teikiant įstaigoje pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas:

1.1.13.1 gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;

1.1.13.2 protezavimo paslaugos (išskyrus asmenis, kuriems sukako pensijinis amžius, vaikus iki 18 metų, asmenis, kuriems nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais);

1.1.13.3 protezavimo paslaugos SAM įsakymuose nustatytoms gyventojų kategorijoms (kurios išvardintos 1.1.11.2 punkte), kurioms yra kompensuojamos iš PSDF, bet asmuo nelaukdamas, kol bus pakviestas protezuotis dantų, sumoka už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

1.2 Užsienio piliečiams:

1.2.1 nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ne ES) šalims;

Pacientas sumoka už pasirinkto gydytojo konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz. medicinos dokumentų kopijas ir t. t.) kainyne nurodytomis kainomis.

1.2.2 Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvoje (nedeklaravusiems gyvenamosios vietos) mokamai teikiamos planinės paslaugos - gydytojo konsultacijos, nemedicininės paslaugos ir t. t., išskyrus atvejus, kai pateikiama E 112 formos pažyma arba S2 formos dokumentas (ar juos atitinkantys dokumentai).

Pacientas sumoka už ambulatorinę konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz., medicinos dokumentų kopijas ir t. t.) kainyne nurodytomis kainomis.

 1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka:

2.1 Už mokamas UAB „Mano šeimos gydytojas“ paslaugas moka:

2.1.1 patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

2.1.2 teikiant mokamas paslaugas pagal sutartis, atsiskaitymas vykdomas sutartyje numatyta tvarka.

2.2 Apie mokamų paslaugų paskyrimą ar galimybę gauti mokamas paslaugas pacientas informuojamas iš anksto.

2.3 Už diagnostinių ir laboratorinių tyrimų paslaugą apmokama įstaigos padalinių registratūrose prieš mokamos paslaugos teikimą, už gydytojo (šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo) konsultaciją ir gydytojo odontologo konsultacijos metu atliekamas procedūras - po paslaugos suteikimo.

2.4 Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai su paslaugų kodais, pavadinimais ir kainomis skelbiami viešai (registratūroje, internetiniame įstaigos puslapyje).

2.5 Informaciją apie mokamo tyrimo ar procedūros indikacijas, tikslingumą, procedūros poveikį ligonio sveikatai kiekvienu konkrečiu atveju pateikia mokamą paslaugą teikiantys specialistai (šeimos gydytojai, gydytojai odontologai). Bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojos, registratorės teikia informaciją apie mokamą paslaugą tais atvejais, kuomet pats pacientas kreipiasi į jas pageidaudamas atlikti konkrečią mokamą paslaugą.

2.6 Pacientui, pasirenkant gauti mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas, šeimos gydytojas ar Bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojas (5.3.5 punkte nurodytu atveju) užpildo „Siuntimas Tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG pažymėdamas, kurie laboratorinio tyrimo rodikliai yra skiriami mokamai, ir nukreipia pacientą į registratūrą. Registratūroje dirbantis Bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojas ar registratorė informuoja pacientą su paskirto tyrimo kaina, įrašo „Siuntimas Tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG paskirto tyrimo (-ų) kainą, sumą, kurią pacientas sutinka sumokėti. Pacientas savo sutikimą gauti mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas patvirtina parašu „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG. Įrašomas elektroninio kasos aparato kvito Nr., data. Pasirašo darbuotojas, kuris atliko paskirtas procedūras. „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG kartu su atliktų tyrimų rezultatais yra įklijuojamas paciento medicininėje dokumentacijoje (F 025/a, F 025-112/a, F025- a 111/).

2.7 Pacientui pasirenkant gauti kitas mokamas paslaugas (išskyrus laboratorinių tyrimų mokamas paslaugas) registratūroje yra užpildomas „Susitarimas dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ KVSF 04/7-09 MŠG, kuriame įrašoma paslaugos skyrimo data, paciento vardas, pavardė, šeimos gydytojo V. Pavardė, parašas, įrašoma suteiktos paslaugos, panaudotų medicinos priemonių pavadinimas, paslaugos kodas, kaina, kiekis, suma, kurią pacientas sutinka sumokėti. Pacientas savo sutikimą gauti mokamas paslaugas patvirtina parašu. Įrašomas elektroninio kasos aparato čekio Nr., suma, data. Pasirašo darbuotojas, kuris atidavė elektroninio kasos aparato kvitą pacientui.

2.8 Elektroninio kasos aparato kvitas atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.

2.9 „Susitarimas dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ KVSF 04/7-09 MŠG segamas į segtuvą registratūroje ir kiekvieno mėnesio paskutinę dieną perduodami įstaigos finansininkei. Saugoma 2 metus.

2.10 Pacientui pageidaujant, pateikus elektroninio kasos aparto čekį, buhalterijoje yra išrašoma sąskaita – faktūra.

2.11 Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

2.12 Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta.

 


Nuorodos

 

 1. LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ papildymais ir pakeitimais.
 2. LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2.

3 LR SAM 2008 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 10-(13A-281)-7296 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ bei naujausiais įstatymo papildymais ir pakeitimais.

 1. LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. liepos 18 d. Nr. 390 „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos ir panaudojimo tvarka“.
 3. LR SAM 2011 m. gegužės 20 d. Nr. V-506 Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašą.
 4. LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”, jo pakeitimais 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973, 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547.
 5. LR sveikatos sistemos įstatymas 1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343, aktuali redakcija, 49 straipsnis 5 dalis.
 6. LR sveikatos draudimo įstatymas 1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parengta pagal „Mokamų paslaugų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymas“, patvirtintą UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktoriaus 2014-01-08 įsakymu Nr. 02/14).

Kainynas
UAB "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS"
Įm. Kodas 141891594, N. Uosto g. 20-3, Klaipėda Tel. (8-46) 322 422
TVIRTINU
Direktorius
Lukas Radzevičius
2019-05-25
Įkainiai už mokamas paslaugas, kurių nedengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, bei neprisiregistravusiems ir/ar neturintiems privalomojo sveikatos draudimo
1. PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį10,00
1102Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas14,00
1103Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas (jei išrašus iš Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų centrų surenka įstaiga)17,00
1104Sveikatos tikrinimas ginklui gauti (Forma Nr. 049/a)35,00
2. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ RŪŠYS, UŽ KURIAS MOKA PATS DARBUOTOJAS,DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Dirbant
1201Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)19,50
1202Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimas (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)13,50
1203Profesinis darbuotojų sveikatos tikrinimas (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)10,70
1204Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)43,50
1205Pareigūnų - pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja - pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)50,00
1206Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)54,00
1207Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas - aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus - pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)66,00
1208Ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu - pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)66,00
1209Narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu - pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)62,00
1210Pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas7.50
3. KITOS MOKAMOS PASLAUGOS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1301Šeimos konsultacija (I-asis priėmimas)35,00
1302Pediatro konsultacija (I-asis priėmimas)35,00
1303Pakartotina paciento (Šeimos ar Pediatro) konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėnesio laikotarpyje20,00
1304Šeimos konsultacija neplanine tvarka20,0050,00
1305Ausų plovimas be šeimos gydytojo paskyrimo6,0015,00
1306Žaizdų perrišimas, pacientui pasirinkus brangesnę tvarsliavą2,008,00
1307Vaistų leidimas be šeimos gydytojo paskyrimo į raumenis2,003,00
1308Vaistų leidimas be šeimos gydytojo paskyrimo į veną4,005,50
1309Lašinė į veną (išskyrus slaugytojo procedūras namuose ir/arba paskyrus gydytojui) (medikamentų kainos neįskaičiuotos)4,50 / 1 vnt
1310Tuberkulino mėginys (Mantu reakcija) ne rizikos grupės asmenims4,506,00
1311EKG užrašymas6,00
1312Rašytinė informacija (Forma Nr. 027/a) Išrašas iš medicininių dokumentų Formos Nr.027/a išdavimas vidaus tarnybos pareigūnams nemokamas7,5010,50
1313Rašytinė informacija (Forma Nr. 046/a) Medicininis pažymėjimas.7,5010,50
1314Rašytinė informacija (Forma Nr. E213)50,0060,00
1315Rašytinė informacija (Forma Nr.082/a), išskyrus nepilnamečius10,0015,00
1316Rašytinė informacija (Forma Nr. 094/a)1,00
1317Asmens medicininė knygelė (Forma Nr. 048/a)3,003,00
1318Skiepijimų pasas (Forma Nr. 063/a)3,003,00
1319Kopijavimas mažiau kaip  10 lapų0,15 /1lapas0,30/1lapas
1320Kopijavimas daugiau kaip 10 lapų0,10/1lapas0,15/1lapas
1321Sterilus šlapimo indelis0,601,00
1322Prirašymo dokumentų tvarkymas0,30
1323Prirašymo dokumentų tvarkymas, jei asmuo pasirenka PASPĮ anksčiau nei po 6 mėn (nuotata netaikoma LR bendrojo lavinimo ir perofesinių mokyklų moksleiviams bei aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams studijų laikotarpiu anksčiau nei po 6 mėn. pasirenkantiems kitą PASPĮ.3,00
1324Vaiko sveikatos pažymėjimas E027-I1.005.00
1325Vaiko sveikatos pažymėjimas E027-II1.005.00
1326Vaiko sveikatos pažymėjimas E027-I (pakartotinai)3.007.00
1327Rašytinė informacija (Forma Nr. 086/a)7.5010.50
* PASTABA:  Rašytinė informacija mokama remiantis 2011-05-20 LR SAM  įsakymu Nr. V-506 "DĖL RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS TEIKIMO IR ŠIOS PASLAUGOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
** PASTABA:  Rašytinė informacija (forma Nr. 094/a) mokama remiantis įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. BEDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Pacientui pasirinkus ir esant prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1401Bendras kraujo tyrimas4,507,50
1402Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas1,003,00
1403Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (su įstaigos steriliu indeliu)2,804,00
1404ENG (eritrocitų nusėdimo greitis)1,503,00
1405Koprologinis tyrimas3,004,50
1406Kirminų kiaušinėlių (spalinių) nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu3,004,50
1407Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje3,004,50
1408Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose3,004,50
1409Slapto kraujavimas išmatose (iFOBT)4,506,00
1410Slapto kraujavimas išmatose (iFOBT) (programa)
1411Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas4,507,50
1412Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (Leukograma)4,507,50
1413Moters lyties organų išsskyrų mikroskopija4,507,50
1414Strep A testas (vaikai 2-7 metų)4,50
1415Strep A testas2,505,00
1416Skubus gripo testas10,0015,00
1417Rh antikūniai4,509,00
1418Kraujo pasėlis automatizuotu būdu TEIGIAMAS40.7540.75
5. BIOCHEMINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Pacientui pasirinkus ir esant prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1501Alaninaminotransferazė (GPT, ALT)4,506,00
1502Aspartataminotransferazė (GOT, AST)4,506,00
1503Bilirubinas bendras4,506,00
1504Gamaglutamiltransferazė (GGT)4,506,00
1505Geležis4,506,00
1506Kalis2,804,50
1507Kreatininas2,804,50
1508Natris2,804,50
1509Šarminė fosfatazė4,506,00
1510Šlapalas (UREA)4,506,00
1511Mikroalbuminas šlapime (diabetikams)2,804,50
1512Gliukozės tolerancijos mėginys3,006,00
1513Laisvas tiroksinas (FT4)8,0010,20
1514Tirotropinas (TTH, TSH)8,7012,00
1515Varis8.0011.00
1516Insulinas10,5012,00
1517Mikroalbuminas šlapime4,506,00
1518alfa amilazė4,509,00
1519Albuminas4,509,00
1520Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas7,5010,50
1521Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu7,5010,50
1522Bendras baltymas4,507,50
1523Bilirubinas tiesioginis4,507,50
1524C  reaktyvusis baltymas (CRB) (skubus)5,0010,50
1525C  reaktyvusis baltymas (CRB) (lėtinės ligos, neskubus)6,00
1526Cholesterolis1,504,50
1527Chloras4,507,50
1528MTL - cholesterolis2,706,00
1529Trigliceridai1,805,00
1530DTL - cholesterolis2,005,20
1531Feritinas7,5010,50
1532Fosforas4,507,50
1533Glikozilintas hemoglobinas (PROGRAMA)
1534Glikozilintas hemoglobinas10,5013,10
1535Gliukozė1,204,50
1536Gliukozė serume (po 2 val.) (GTT)3,006,00
1537Kalcis4,507,50
1538Kalcis jonizuotas4,507,50
1539p-amilazė8,0011,00
1540Kreatinkinazė (CK)9,0012,00
1541Magnis4,507,50
1542LDH (Laktatdehidrogenazė)4,507,50
1543Lipazė3,505,00
1544Branduolio antigenų antikūnai (ANA)10,2015,00
1545Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai (ANCA)10,8016,00
1546Reumatoidinis faktorius (RF)7,5010,50
1547Šlapimo rūgštis4,507,50
1548Transferinas13,0016,00
1549ŽIV tyrimas4,306,20
1550Lipidograma, gliukozė (pagal programa)
1551Lipidograma8.0011.00
1552Vitaminas B1221,0036,00
1553C peptidas11,5014,50
1554Litis5,508,30
1555Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP)12,5014,00
1556D-dimerai19,0025,00
1557Išmatų pasėlis24,0029,00
1558Šlapimo mikroskopija5,407,20
1559Folinė rūgštis24,5028,70
1560Valproinė rūgštis18,7024,00
1561Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH)13,5017,40
1562Antimiulerinis hormonas AMH42,0053,00
6. KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1601Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL), SPA, INR (prieš operaciją)15,00
1602Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)6,008,70
1603Protrombino laiko tyrimas (SPA, INR) (12 kartų/metus)
1604Protrombino laiko tyrimas (SPA, INR)7,5010,20
1605Fibrinogenas5,208,50
1606Troponinas17,4020,00
7. IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
HORMONŲ TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1701Laisvas trijodtironinas (FT3)10,2012,00
1702Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO)12,0013,50
1703Tiroglobulinas12,0013,50
1704Trijodtironinas (T3)12,0013,50
1705Estradiolis (E2)12,0013,50
1706Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)10,2012,00
1707Kortizolis10,2012,00
1708Chorioninis gonadotropinas (HCG)13,5015,00
1709Liuteinizuojantis hormonas (LH)12,0013,50
1710Parathormonas (PTH)13,5015,00
1711Progesteronas (PG)12,0013,50
1712Prolaktinas (PRL)12,0013,50
1713Testosteronas12,0013,50
1714SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas)8,7010,70
1715DHEA-SO48,3010,50
8. VĖŽINIAI ŽYMENYS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1801Karcinoembrioninis antigenas (CEA)12,0015,00
1802Laisvas PSA10,2013,50
1803PSA12,0014,50
1804Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS)35,0045,00
1805Vėžio žymuo AFP (alfa fetoproteinas)13,5015,00
1806Vėžio žymuo CA 125  (kiaušidžių)13,5015,00
1807Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų)15,0016,00
1808Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos)13,5015,00
1809Ca 125+He439,0045,00
1810Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio)14,0015,50
1811S100 (melanomos metastazių žymuo).22.0025.00
9. KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
1901Imunoglobulinai A13,5015,00
1902Imunoglobulinai G13,5015,00
1903Imunoglobulinai M13,5015,00
1904Kaulų apykaitos žymuo Osteokalcinas N-MID22,0025,00
1905Kaulų rezorbcijos žymuo beta kryžminės jungtys (β CrossLaps)22,0025,00
1906Bendrasis prokolageno tipo propeptidas (P1NP)19,0020,50
1907Prenatalinės rizikos įvertinimas 1-ame arba 2-ame nėštumo trimestre48,0050,00
1908Vitaminas D bendras25,0029,00
1909Imunoglobulinai E (IgE)9.5011.00
10. INFEKCINIAI ŽYMENYS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
11001Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai12,0013,50
11002Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai12,0013,50
11003Chlamydia pneumoniae IgG12,0013,50
11004Chlamydia pneumoniae IgM15,0017,00
11005Citomegalo viruso (CMV) IgG13,5015,00
11006Citomegalo viruso (CMV) IgM13,5015,00
11007Erkinis encefalitas IgG13,5015,00
11008Erkinis encefalitas IgM13,5015,00
11009Helicobacter pylori IgG (kokybinis)12,0013,50
11010Hepatito A viruso antikūnai (anti - HAV)17,0018,00
11011Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai12,0013,50
11012Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas7,509,00
11013Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai7,509,00
11014Hepatito C viruso (HCV) antikūnai12,0013,50
11015Mycoplasma pneumoniae IgG15,0017,00
11016Mycoplasma pneumoniae IgM15,0017,00
11017RPR reakcija (nėščiosios)
11018RPR reakcija4,505,90
11019ŽIV SU SERTIFIKATU (galiojantis Rusijos Federacijoje)10,5015,00
11020Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai9,0010,50
11021Toxoplasma gondii IgG antikūnai12,0013,50
11022Toxoplasma gondii IgM12,0013,50
11023Herpes virusą I ir II tipai13,5017,80
11024TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu9,009,00
11025Pneumokoko IgG10,5012,50
11026Pneumokoko IgM10,5012,50
11027Vėjaraupių IgG9,5011,50
11028Vėjaraupių IgM11,5013,50
11029Raudonukės IgG10,5012,50
11030Raudonukės IgM12,5014,50
11031Bendras IgE12,0013,50
11032Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą)13,5015,00
11033Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)46,5055,00
11034Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)64,0070,00
11035Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)55,5062,00
11036Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)65,0070,00
11037Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)56,0062,00
11038Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (27 specifikų)58,0065,00
11039Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)70,0076,00
11040Vabzdžių nuodų rinkinys35,0042,00
11041Vaikams alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)56,0062,00
11042ŽIV Greitas testas
11043Tymai IgG13.00
11044Tymai IgM13.00
11045Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (anti-MuSK)38.0045.00
11. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
11101Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakterijai nustatyti (SKATINAMOJI)
11102Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakterijai nustatyti18.0025.00
12. CITOLOGINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
11201Gimdos kaklelio citologinio tepinėlis (PROGRAMA)
11202Gimdos kaklelio citologinis tepinėlis12,0015,00
11203Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas (su terpe)29,0045,00
13. KITI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
11301Asmens profilaktinė programa vyrams58,0067,00
11302Išplėstinė programa vyrams87,0096,00
11303Išplėstinė programa moterims125,00135,00
11304Asmens profilaktinė programa vyrams65,0073,00
14. VAKCINOS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
11401Erkinio encefalito vakcina TICOVAC 0,532,0038,00
11402Erkinio encefalito vakcina TICOVAC 0,2529,0035,00
11403Vakcina nuo vėjaraupių VARILIX50,0056,00
11404Peroralinė žmogaus rotaviruso vakcina ROTARIX85,0090,00
11405Žmogaus papilomos viruso vakcina CERVARIX150,00160,00
11406Pneumokokinė vakcina PNEUMOVAX42.0049.00
11407Pneumokokinė vakcina PREVENAR 1375,0085,00
11408Vakcina nuo gripo VAXIGRIP TETRA16.0018.00
11409Vakcina BEXERO115,00125,00
11410Vakcina PRIORIX25.00
11411Vakcina nuo gripo FLUARIX TETRO16.0018.00
11412Vakciną "GARDASIL 9" nuo ŽPV169.00175.00
1. Odontologo konsultacija
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, EUR
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąPacientui pasirinkusNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
2101Gydytojo-odontologo konsultacija15,00
2102Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija8,00
2103Priemoka už gydytojo odontologo AAP (suaugusiems)12.0012.00
2104Priemoka už gydytojo odontologo AAP (vaikams)8.008.00
2105Priemonės kariozinės ertmės formavimui ir plombų apdailai4,008,00
2106Diagnostinė rentgeno nuotrauka3,007,00
2. Danties traukimas
2201Danties traukimas (nesudėtingas) + anestezija7,0015,00
2202Danties traukimas (sudėtingas) + anestezija16,0035,00
2203Retinuoto danties traukimas + anestezija40,0065,00
3. Priemonės danties vidinės ertmės ir šaknies kanalų paruošimui (nepergydymas)
2301Helio plomba (vaikams)8,0020,00
2302EQUIA stilojonomerinė plomba (vaikams)8,0020,00
2303Nejautra (karpulinė, anestetikas) (vaikams)0,605,00
2304Vienšakio danties kanalo platinimas6.008,00
2305Mechaninis medikamentinis kanalo formavimas (X-SMART aparatu)10.0015.00
2306Plombavimo medžiagos, plombuojant gutaperča6,0014.00
2307Plombavimo pasta4,007,00
2308Stiklojonomerinė plomba6,008,00
2309Helio plomba (vidutinė)15,0025,00
2310Stiklojonomerinis pamušalas3,006,00
2311Pamušalinis cementas1,004,00
2312Nejautra (anestetikas)2,005,00
2313Danties padengimas fluorlaku2,004,00
2314Alveolito gydymas7.0011.00
2315Štampuoto vainikėlio nuėmimas5.0010.00
2316Lieto vainikėlio nuėmimas15.0030.00
2317Danties padengimas silantu8,008,0010,00
4. Medikamentinis periodontologinių
2401Kišenių apruošimas (1apsilankymas)10.0020.00
2402Praplovimas (1apsilankymas)2,00
2403Aplikacijos (1apsilankymas)2,00
2404Tvarsčiai (1apsilankymas)3,005,00
24051 danties laikinas įtvaras (be plombavimo medž. kainos)30.0035.00
2406Vainikėlio cementavimas5.0010.00
2407Liežuvio pasaitėlio pakirpimas12,00
2408Lūpos pasaitėlio plastika22,00
5. Ėduonies gydymas (be medžiagų)
2501Paviršinio ir vidinio ėduonies ertmės paruošimas7,00
2502Gilaus ėduonies ertmės paruošimas10,00
2503Plombos apdaila4,00
6. Pulpito gydymas
2601Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas7,00
2602Pulpos amputacija6,00
2603Pulpos ekstirpacija7,00
2604Medikamentinis kanalo apdorojimas5,00
2605Mechaninis kanalo apdorojimas5,00
7. Periodantitų gydymas
2701Danties trepanavimas (1procedūra)7,00
2702Ertmės išvalymas (1 procedūra)7,00
2703Medikamentinis kanalo apdorojimas4,00
2704Mechaninis kanalo apdorojimas12,00
2705Obliteruoto kanalo platinimas12,00
8. Plombų išėmimas
2801Cementinės plombos  išėmimas5,00
2802Amalgaminės  plombos išėmimas7,00
10. Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų
####Pastos išėmimas3.004,00
####Fostatcemento išėmimas5.009,00
####Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui7,00
####Danties padengimas fluorlaku3.00
####Dantų fisurų užhemetizavimas5,00
####Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas8,00
####Danties kampo atgaminimas8,00
####Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas5,00
####Pleuštinio defekto plombavimas6,00
####Danties paviršiaus padengimas15,00
####Danties vainiko atgaminimas20,00
####Danties vainiko kampo atgaminimas kamščiais10,00
####Plompos pataisa4,00
####Incizija (1 procedūra)5.0010,00
####Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties)15.0018.00
####Dantenų apipjovimas aplink 1 dantį5.0010,00
####Siūlė4,00
####Minkštųjų ausinių žaizdų sutvarstymas7,00
####Hemisekcija, amputacija (1 procedūra)30,00
11. Protezavimas
####Metalo keramika200.00210.00
####Metalo keramika su kaklaline mase (šulteriu)200.00210.00
####Lietas vainikėlis (metalinis)140.00150.00
####Kultinis įklotas65.0070.00
####Išardomas kultinis įklotas75.0085.00
####Laikinas vainikėlis30.0030.00
####Lanko atraminis protezasNuo 500,00
####Kabliukas (plastmasinis - baltas)40.0040.00
####Plokštelė (su Kulcer dantimis)230.00250.00
####Valplast'o plokštelė (1 danties) (papildomas dantis 20 Eur)240.00250.00
####Valplast'o plokštelė (didesnė nei 4 dantų)520.00550.00
####Individualus šaukštas25.0030.00
####Bruksizmo kapa50.0055.00
####Plokštelės pataisa (papildomas dantis 2,00 Eur)30.0030.00
####Plokštelės perbazavimas45.0050.00
####Diagnostinis modelis20.0025.00
####Lanko atraminio perbazavimas45.0050.00
####Lietas kabliukas40,0040.00
####Alginantinis atspaudas10.0010.00
####Silikoninis atspaudas15.0015.00
####Stiklo pluošto kaištis (be plombos)70.0075.00
####Kosmetinė plokštelė (1-4 dantų)90.00100.00
####Bemetalė keramika270.00280.00
####Užraktas (LAP)130.00150.00
####Cirkonio keramika350,00360.00
####Dalinė metalo keramika140.00150.00
####Helio plomba (vidutinė)-protezavimui15,0025,00
####Priemoka už gydytojo protezuotojo asmens apsaugos priemonės12.0012.00
Burnos higienisto paslaugas
####Burnos ertmės higienos mokymas5,00
####Konkrementų pašalinimas ir poliravimas ultragarsu (1 danties)0.501.80
####Ofisinis dantų balinimas80,00100,00
####Periodontologinė higiena Vektor paro technologija vieno danties3.503.50
####Priemoka už burnos higienisto asmens apsaugos priemonės8.008.00
Pacientų laukimo eilių mažinimo priemonių planas

PATVIRTINTA

UAB “Mano šeimos gydytojas”

                                         direktoriaus įsakymu

                                                2016-01-12 Nr. D1A/16

 

UAB “Mano šeimos gydytojas”

PACIENTŲ LAUKIMO EILIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2016-2017 m.

Eil. Nr.

Numatomos priemonės laukimo eilių įstaigoje sumažinimui

Priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingi darbuotojai

1. Pacientų registravimosi, patekimo į įstaigą tvarkos tobulinimas

1.

Periodiškai atnaujinama elektroninė pacientų registracijos sistema, gerinamas jos efektyvumas.

Nuolat

Elektroninės registravimo Polis administratorius

 

2.

Prieš parą telefono žinute pacientams primenamas apsilankymo pas gydytoją laikas. Pacientui neketinant atvykti, laikas atlaisvinamas kitiems pacientams. Pacientai įvairiomis komunikavimo priemonėmis kviečiami atvykti atsilaisvinusiu laiku.

Nulat

Statistas

Elektroninės registravimo Polis administratorius

 

2. Sveikatos priežiūros personalo darbo valandų grafiko koregavimas

3.

Atliekama personalo darbo valandų grafikų analizė, atsižvelgiant į pacientų poreikius. Esant reikalui, koreguojami priėmimo valandų grafikai.

Nuolat

Statistas,

Direktorius

4.

Elektroninėje pacientų registracijos sistemoje gydytojų priėmimo valandų grafikai įvedami ne trumpesniam kaip 1 mėnesių laikotarpiui.

Nuolat

Statistas

3. Sveikatos priežiūros personalo darbo organizavimo tobulinimas

5.

Racionalizuojamas pakartotinių (gydytojų paskiriamų) atvykimų srautas, siekiant, kad reikiamos paslaugos pacientams būtų suteiktos per kuo mažesnį apsilankymų skaičių.

Nuolat

Šeimos gydytojai

6.

Kiekvieno šeimos gydytojo darbo dienai konsultacijos suskirstomos į: 1) Pirmines  2) Antrines 3) Rezervuotas, skirtas ūmiems pacientams

 

Statistas,

Šeimos gydytojas

 

 

4. Keitimasis informacija apie laukimo eiles įstaigos viduje

7.

Įstaigos viduje vykdoma nuolatinė eilių stebėsena ir eilių susidarymo priežasčių analizė. Informacija apie susidariusias eiles, eilių mažinimo priemonių rezultatus bei iškilusias problemas (gydytojų nedarbingumus ir pan.) reguliariai svarstomas darbuotojų susuirinkimo metu.

Nuolat

Statistas, auditorius.

Direktorius

8.

Informacija apie pacientų laukimo eiles kiekvieną mėnesį pateikiama Klaipėdos TLK.

Kas mėnesį

Statistas

5. Informacijos apie laukimo eiles ir priemones jų mažinimui viešinimas pacientams

9.

Registratūroje ir interneto svetainėje pacientai informuojami apie galimybę užsiregistruoti internetu ir būtinumą atšaukti išankstinę registraciją, jei neketinama paskirtu laiku atvykti pas gydytoją.

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojas

10.

Priemonių eilėms mažinti plano skelbimas viešai: stenduose ar interneto svetainėje.

 

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojas

 

Darbuotojų elgesio kodeksas

PATVIRTINTA

UAB „Mano šeimos gydytojas”

Direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. D58/14

 

UAB „MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS“

DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šis UAB „Mano šeimos gydytojas“ (toliau – įstaiga) darbuotojų elgesio kodeksas (toliau – kodeksas) nustato pagrindinius įstaigos darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.

1.2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius įstaigos darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais, jų atstovais ir kitais asmenimis, didinti įstaigos darbuotojų reputaciją visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą įstaiga.

1.3. Kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.

1.4. Šiame kodekse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

1.4.1. Asmeninis suinteresuotumas įstaigoje dirbančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas.

1.4.2. Darbuotojui artimi asmenys – įstaigos darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

1.4.3. Dovana – bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama darbuotojui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

1.4.4. Elgesio kodekso pažeidimas – šiame kodekse nustatytų darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl darbuotojo kaltės.

1.4.5. Interesų konfliktas – situacija, kai įstaigoje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

1.4.6. Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai/neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino žmogaus garbę ir orumą.

1.4.7. Privatūs interesai – įstaigos darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant darbo pareigas.

1.4.8. Kitos šiame kodekse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

 

 1. Įstaigos darbuotojų elgesio principai

 

2.1. Pagrindiniai įstaigos darbuotojų elgesio principai, kuriais jie turi vadovautis:

2.1.1. pagarba žmogui ir valstybei:

2.1.1.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;

2.1.1.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant įstaigos vidaus dokumentus;

2.1.1.3. tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas;

2.1.1.4. su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, turtinės ar socialinės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, artimaisiais, įstaigos darbuotojais, kitais fiziniais asmenimis ir kitų juridinių asmenų atstovais;

2.1.1.5. kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;

2.1.1.6. nedemonstruoti savo palankumo ar nepalankumo ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;

2.1.1.7. pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, artimųjų, įstaigos darbuotojų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

2.1.2. teisingumas ir nešališkumas:

2.1.2.1. priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaudamiesi tik viešaisiais interesais;

2.1.2.2. einant pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;

2.1.2.3. neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;

2.1.2.4. vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų asmens savybių, tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, turtinės ar socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;

2.1.2.5. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo;

2.1.2.6. būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu, susidūrus su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;

2.1.2.7. priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl tam tikro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo.

2.1.3. nesavanaudiškumas:

2.1.3.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;

2.1.3.2. nesinaudoti įstaigos nuosavybe ne darbinei veiklai, taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos;

2.1.3.3. darbinėje veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto;

2.1.3.4. nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems draugams, vykdant darbines pareigas;

2.1.3.5. dirbti pacientų, įstaigos ir visuomenės labui.

2.1.4. dorovinis principingumas ir padorumas:

2.1.4.1. elgtis nepriekaištingai ir garbingai;

2.1.4.2. nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;

2.1.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;

2.1.4.4. atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis;

2.1.4.5. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;

2.1.4.6. netoleruoti įstaigos darbuotojų neetiško elgesio, nekompetentingų ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti;

2.1.4.7. būti nepaperkamais, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš fizinių ar juridinių asmenų ar organizacijų;

2.1.4.8. aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja jokių kyšių ar dovanų davimo ir ėmimo.

2.1.5. atsakomybė ir atskaitingumas:

2.1.5.1. teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;

2.1.5.2. atsisakyti vykdyti neteisėtą pavedimą ir apie tai pranešti administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui;

2.1.5.3. neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui;

2.1.5.4. asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių užduočių tikslų neįgyvendinimą;

2.1.5.5. prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą;

2.1.5.6. atsiskaityti už savo veiklą administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui.

2.1.6. skaidrumas ir viešumas:

2.1.6.1. užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;

2.1.6.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims.

2.1.7. pavyzdingumas:

2.1.7.1. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;

2.1.7.2. būti tolerantiškais ir paslaugiais, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;

2.1.7.3. visada veikti profesionaliai;

2.1.7.4. siekti žodžio ir veiksmo vienybės;

2.1.7.5. nuolat kelti savo kvalifikaciją;

2.1.7.6. pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;

2.1.7.7. darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;

2.1.7.8. nereikšti paniekos pacientams, direktoriui, įstaigos darbuotojams neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto;

2.1.7.9. nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti įstaigos patalpose ar jos teritorijoje, išskyrus specialiai rūkymui įrengtas vietas;

2.1.7.10. seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo;

2.1.7.11. būti tvarkingos išvaizdos, sveikatos priežiūros specialistai privalo vilkėti specialią medicininę aprangą, kuri turi būti švari ir tvarkinga.

2.1.8. nepiktnaudžiavimas pareigomis:

2.1.8.1. priimant sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti privatiems interesams tenkinti, taip pat esamiems ir buvusiems įstaigos darbuotojams proteguoti;

2.1.8.2. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešųjų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti;

2.1.8.3. nenaudoti pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant arba sudarant su juo sutartis.

2.1.9. sąžiningumas:

2.1.9.1. nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų teisės aktais uždraustų veikų;

2.1.9.2. nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;

2.1.9.3. nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, įstaigos darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti;

2.1.9.4. savo darbo pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų.

2.1.10. tinkamas pareigų atlikimas:

2.1.10.1. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus ar duotus nurodymus;

2.1.10.2 tinkamai įgyvendinti direktoriaus sprendimus;

2.1.10.3. nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;

2.1.10.4. netoleruoti neteisėto, neetiško įstaigos darbuotojų elgesio.

2.1.11. lojalumas įstaigai:

2.1.11.1. būti lojalūs darbo įsipareigojimams ir sąžiningai vykdyti direktoriaus bei administracijos (direktoriaus pavaduotojo medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojo administraciniams reikalams, administratoriaus, vyr. finansininko, statisto, vidaus auditoriaus) nurodymus;

2.1.11.2. tinkamai suvokti įstaigos veiklos tikslus ir siekius ir deramai juos įgyvendinti;

2.1.11.3. informuoti direktorių ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

2.1.12. informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

2.1.13. konfidencialumas:

2.1.13.1. darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti;

2.1.13.2. darbuotojui draudžiama dokumentuose ir įstaigos kompiuteriuose laikomą informaciją naudoti privačių interesų tenkinimui;

2.1.13.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

2.1.13.4. informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

 

III. Darbuotojų tarpusavio santykiai

 

3.1. Įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti mandagūs, taktiški, sąžiningi, draugiški ir grindžiami geranoriškumu, pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbo veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.

3.2. Įstaigos darbuotojai privalo vengti:

3.2.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;

3.2.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;

3.2.3. apkalbų, šmeižto apie bendradarbius skleidimo, reputacijos menkinimo;

3.2.4. neigiamų emocijų demonstravimo.

3.3. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo bendradarbiais, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir neigiamos įtakos.

3.4. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie bendradarbių atliekamas darbo užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.

3.5. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į bendradarbį visada kreipiamasi pagarbiai.

3.6. Seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.

3.7. Darbuotojas privalo nevykdyti administracijos (direktoriaus pavaduotojo medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojo administraciniams reikalams, administratoriaus, vyr. finansininko, statisto, vidaus auditoriaus) pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama direktoriui.

3.8. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Darbuotojai privalo pranešti administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui apie bendradarbių nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.

3.9. Direktorius savo vadovaujamoje įstaigoje privalo:

3.9.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;

3.9.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

3.9.3. pastabas dėl darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų reikšti mandagiai ir korektiškai;

3.9.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno darbuotojo galimybės ir kvalifikacija;

3.9.5. viešai nereikšti savo palankumo ar nepalankumo įstaigos darbuotojams;

3.9.6. skatinti darbuotojus reikšti savo nuomonę darbo klausimais ir ją išklausyti;

3.9.7. deramai įvertinti darbuotojų darbo pasiekimus;

3.9.8. būti reikliu ir teisingu darbuotojams, savo elgesiu ir darbu rodyti jiems pavyzdį.

3.10. Darbuotojai su direktoriumi turi bendrauti mandagiai ir vykdyti visus teisėtus jo nurodymus. Pastebėjęs direktoriaus klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai jam pranešti.

3.11. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į direktorių kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

 

 1. Kodekso nuostatų laikymosi kontrolė ir priežiūra

 

4.1. Informaciją apie galimus šio kodekso nuostatų pažeidimus pagal kompetenciją įstaigoje nagrinėja, kodekso pažeidimų prevenciją vykdo bei darbuotojus kodekso taikymo klausimais konsultuoja asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) direktoriaus įsakymu paskirta medicinos etikos komisija (toliau – etikos komisija).

4.2. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) etikos komisija:

4.2.1. kodekso nuostatų pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (darbuotojo tarnybinį pranešimą, paciento, darbuotojo ar kito asmens skundą/prašymą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie darbuotojo galimai padarytą kodekso pažeidimą. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti pranešimai iš karto grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

4.2.2. kodekso nuostatų pažeidimų nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai, pastebėjus, kad darbuotojas savo veiksmais pažeidė kodekso reikalavimus;

4.2.3. išskiria pranešimo esmę, patikrina ar pateikti visi reikalingi duomenys;

4.2.4. pareikalauja darbuotojo pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl galimai padaryto nusižengimo kodekso nuostatams;

4.2.5. turi teisę gauti dokumentus ir/ar kitą reikalingą informaciją galimam etikos pažeidimui tirti arba turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl reikiamos informacijos gavimo. Darbuotojas privalo vykdyti teisėtus asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) etikos komisijos pavedimus;

4.2.6. per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai apie įvykį buvo sužinota, išnagrinėja darbuotojo pateiktą pasiaiškinimą ir teikia išvadas bei siūlymus direktoriui apie darbuotojo padarytą arba galimai padarytą kodekso pažeidimą.

4.3. Darbuotojo atsakomybę lengvina tai, kad jis:

4.3.1. savanoriškai, nelaukdamas sprendimo atlygina pažeidimu padarytą žalą;

4.3.2. viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo;

4.3.3. padeda išaiškinti tiesą tyrimo metu;

4.3.4. praneša apie kitokias dėmesio vertas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

4.4. Darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis:

4.4.1. per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai;

4.4.2. viešai tyčiojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų;

4.4.3. trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų duomenų arba pateikia klaidingus;

4.4.4. pažeidė daugiau nei vieną kodekso nuostatą.

 

 1. Atsakomybė už kodekso pažeidimus

 

5.1. Sprendimą dėl nuobaudos skyrimo/neskyrimo priima įstaigos direktorius asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) etikos komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio kodekso pažeidimą, teikimu.

5.2. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

5.3. Gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

5.3.1. pastaba;

5.3.2. papeikimas;

5.3.3. griežtas papeikimas;

5.3.4. atleidimas iš darbo.

5.4. Drausminė nuobauda skiriama įsakymu ir darbuotojui pranešama pasirašytinai.

5.5. Įsakymas gali būti skelbiamas darbuotojams.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

6.1. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo kodeksu. Su šiuo kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas įstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

Dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo
Dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo Susidarius šiandieninei situacijai sveikatos priežiūros įstaigos pradėjo teikti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – nuotolinė paslauga) pacientams iš to kyla poreikis sveikatos priežiūros įstaigoms peržiūrėti procesus bei užtikrinti teikiamos paslaugos konfidencialumą, teikiamų duomenų saugumą, tinkamą paciento identifikavimą. Visų pirma teikiama nuotolinė paslauga nesiskiria nuo teikiamos paslaugos sveikatos priežiūros įstaigoje, todėl svarbu laikytis visų UAB „Mano šeimos gydytojas“ (toliau – įstaiga) patvirtintų tvarkų. Nuotolinė paslauga teikiama tais pačiais teisiniais pagrindais, kurie įtvirtinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. a, b, c p. bei 9 str. 2 d. a ir h p., paslauga gali būti teikiama vienu ar keliais įtvirtintais pagrindais. Teikiant nuotolinę paslaugą įstaiga privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik tiek, kurie yra reikalingi nustatytam tikslui pasiekti, būtent gydytojai neturėtų rinkti ir saugoti tų duomenų, kurie yra nereikalingi. Nuotolinės paslaugos teikimui yra svarbūs šie aspektai:
 • Paciento tapatybės nustatymas;
 • Teikiamos paslaugos tvarkos nustatymas;
 • Darbuotojų instruktavimas.
Tapatybės nustatymas Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos įvairios sveikatos priežiūros paslaugos: konsultavimas dėl tyrimų rezultatų, dėl turimų simptomų ir, jei reikalinga, gydymo skyrimo, dėl receptų vaistams, kurių vartojimas turi būti nenutrūkstamas, pratęsimo, dėl kitų medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir pan. Taigi, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuotoliniu būdu dėl skirtinga apimtimi tvarkomų asmens duomenų gali turėti skirtingas rizikas. Nuotolinio konsultavimo priemonėmis besikreipiančio (pavyzdžiui, skambinančio) asmens tapatybės nustatymas, kuris yra svarbus, siekiant užtikrinti, kad nuotolinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu paciento sveikatos duomenys nebūtų neteisėtai atskleisti asmenims, neturintiems teisės tokius duomenis gauti. Sveikatos priežiūros įstaiga gali pasirinkti asmenį identifikuojantį būdą savarankiškai, įvertinusi šio būdo patikimumą, savo naudojamas technologijas, teikiamas paslaugas ir pacientus, kuriems sveikatos priežiūros paslaugos galėtų būti teikiamos nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, jų amžių). Rekomenduojama pasirinkti kelis tapatybės identifikavimo būdus, priklausomai nuo konkretaus paciento ar sveikatos paslaugų pobūdžio. Pabrėžtina, kad kuo didesnės pasekmės pacientui gali kilti dėl jo netinkamo identifikavimo, tuo griežtesni tapatybės nustatymo būdai turi būti pasirenkami.
 1. Asmens identifikavimas pagal asmens kodą. Asmens kodo tvarkymas gali būti pagrįstas ir savaime nėra laikytinas BDAR pažeidimu, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar 2013 metais yra pažymėjęs, kad, kai iš asmens duomenų visumos galima vienareikšmiškai identifikuoti asmenį, tam naudoti asmens kodą nėra būtinybės. Be to, asmens kodas nėra laikomas pakankamai patikimu būdu asmens tapatybei nustatyti, todėl siūlytina nesirinkti asmens kodo (ar jo dalies) asmens tapatybei nuotoliniu būdu patvirtinti.
 2. Asmens identifikavimas pagal sveikatos priežiūros įstaigos suteiktą unikalų kodą. Šis kodas turėtų būti suteikiamas kiekvienam asmeniui individualiai, jis turėtų būti konfidencialus ir skirtas tik pačiam asmeniui. Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų įvertinti, kokiomis organizacinėmis ir techninėmis saugumo priemonėmis užtikrinti šių kodų apsaugą, pavyzdžiui, kaip kodas bus sudaromas, kokiais būdais suteikiamas (tinkamai identifikavus asmenį), kaip dažnai bus atnaujinami paciento kontaktiniai duomenys (jei kodas bus siunčiamas tokiomis priemonėmis), kiek ilgai unikalus kodas galios ir pan.
 3. Asmenį identifikuojantys klausimai. Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų nustatyti klausimus, kurių visuma galėtų leisti vienareikšmiškai identifikuoti asmenį. Sveikatos priežiūros įstaigos gali laisvai pasirinkti, kokius ir kiek klausimų būtina užduoti siekiant identifikuoti asmenį. Rekomenduojama klausimus pasirinkti atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigos teikiamas paslaugas, pacientų savybes (amžių, poreikius, kt.), nuotolinio sveikatos paslaugų teikimo metu tvarkomų asmens duomenų apimtį, jautrumą ir kt.
Galimų klausimų pavyzdžiai galėtų būti tokie:
 • gyvenamosios vietos adresas (jei šis asmens duomuo yra paciento sveikatos kortelėje ir yra aktualus);
 • paskutinis apsilankymas pas gydytoją (gydytojo pavardė, data, laikas, priežastis);
 • paskutinis atliktas tyrimas, ligos istorijos numeris (jei pacientui jis žinomas);
 • paskutinis išrašytas receptas (gydytojo pavardė ir išrašytas vaistinis preparatas) ar kt.
! Naudojant šį tapatybės nustatymo būdą, užduodant klausimus tokius kaip: koks yra paciento vardas, pavardė ir asmens kodas, nebūtų laikoma pakankamu asmens identifikavimu.
 1. Asmens identifikavimas pagal telefono ryšio numerį. Telefono ryšio numeris neturėtų būti naudojamas kaip visiškai savarankiška ir vienintelė asmens indentifikavimo priemonė, todėl rekomenduojama nustatyti kelis kausimus, siekiant įvertinti, kad sveikatos priežiūros paslauga būtų teikiama tinkamam asmeniui. Telefono ryšio numeris turėtų būti žinomas iš anksto ir gautas patikimu būdu, pavyzdžiui, pacientui fiziškai atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą ar pateikus jį per sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą. Taip pat sveikatos priežiūros įstaiga turėtų įvertinti, kada paskutinį kartą informacija apie konkretaus telefono ryšio naudotoją buvo atnaujinta, t. y. ar ši informacija yra patikima.
 2. Asmens identifikavimas pagal vienkartinį prisijungimo kodą (nuorodą). Šis būdas gali būti taikytinas tais atvejais, kai sveikatos priežiūros paslaugą siekiama teikti naudojantis mobiliosiomis programomis, programine įranga ar kitokiais įrankiais, įskaitant ir turinčiais vaizdo duomenų, dokumentų perdavimo, susirašinėjimo funkcionalumus. Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų informuoti pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus apie vienkartinio prisijungimo kodo (nuorodos) veikimą, kaip tinkamai šiuo būdu naudotis ir t. t.
 3. Tapatybės patvirtinimas mobiliuoju parašu. Susisiekus su sveikatos priežiūros įstaiga ar šiai įstaigai susisiekus su pacientu, paciento tapatybė gali būti patvirtinta mobiliuoju parašu (jei pacientas tokį naudoja). Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų įvertinti, kokie asmens duomenys tokiu atveju būtų reikalingi, kurie iš jų sveikatos priežiūros įstaigai turėtų būti žinomi iš anksto ir kaip užtikrinti tokio tapatybės patvirtinimo būdo veikimą.
! Svarbu Jeigu įstaigoje buvo identifikuotas COVID – 19 ir apie tai būtina pranešti pacientui, gydytojui susisiekus su pacientu būtinas jo tinkamas identifikavimas.   Teikiamos paslaugos aprašymas Rekomenduotina, jog įstaiga pasirengtų tvarką dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo, jeigu tokia paslauga bus teikiama ir toliau arba tikėtinai, jog vėliau bus būtinas toks paslaugos teikimas. Šiai dienai įstaiga gali savo internetinėje svetainėje patalpinti panašaus pobūdžio tekstą, kuriuo pacientai bus informuojami apie nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo tvarką įstaigoje. Pavyzdys pateikiamas Priede Nr. 1. Priedas Nr. 1 Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka Nuotolinė sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslauga – ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo paslauga pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje. NSP paslaugos paskirtis – tęsti pacientui tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą. Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, turi susisiekti su sveikatos priežiūros įstaiga telefonu Nr. + 370 46 322 422, kur jis bus užregistruotas šeimos gydytojo konsultacijai. NSP paslauga pacientui suteikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos. Pacientui nuotolinė paslauga gali būti teikiama telefonu, taip pat, per FOXUS sistemą.   Tapatybės nustatymas telefonu Tapatybės nustatymui šeimos gydytojas užduoda du privalomus klausimus ir vieną papildomą klausimą pasirinktinai.
 1. Tapatybės nustatymas naudojant klausimus:
 • vardas ir pavardė (privalomas);
 • gimimo data/asmens kodas (privalomas);
 • gydymo įstaigos suteiktas unikalus kodas;
 • gyvenamosios vietos adresas (jei šis asmens duomuo yra paciento sveikatos kortelėje ir yra aktualus);
 • paskutinis apsilankymas pas gydytoją (gydytojo pavardė, data, laikas, priežastis);
 • paskutinis atliktas tyrimas, ligos istorijos numeris (jei pacientui jis žinomas);
 • paskutinis išrašytas receptas (gydytojo pavardė ir išrašytas vaistinis preparatas) ar kt.
Tapatybės identifikavimas per FOXUS sistemą
 • pacientui pageidaujant nuotolinę paslaugą šeimos gydytojas gali suteikti per FOXUS sistemą, pacientui elektroniniu paštu yra nusiunčiama nuorodą, kuri galioja tik paskirtos registracijos laikotarpiu. Jeigu pacientas per nustatytą registracijos laikotarpį per pateiktą nuorodą neprisijungia, nuoroda tampa neaktyvi.
 • ši nuotolinio konsultavimo paslauga yra teikiama tik tuo atveju, jeigu pacientas registracijos metu buvo tinkamai identifikuotas ir jis nurodė savo elektroninį paštą kuriuo pageidauja gauti aktyviąją nuorodą prisijungimui prie FOXUS sistemos konsultacijai.
 • Pacientas yra atsakingas už teisingų ir tikslių duomenų pateikimą.
  Teikdamas NSP paslaugą, šeimos gali:
 • tęsti suaugusiam pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, išrašant receptą pagal galiojančius teisės aktus, jei receptas išrašomas vaikui – ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
 • komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;
 • skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus.
NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:
 • šeimos gydytojas neidentifikuoja besikreipiančio asmens ar jo teisėto atstovą;
 • pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas UAB „Mano šeimos gydytojas“ parengtą Paciento valios pareiškimą dėl sveikatos priežiūros;
 • pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir (ar) skirtų kompensuojamųjų vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
 • pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
 • pacientas nenurodė šeimos gydytojo, kurio NSP paslaugą jis pageidauja gauti;
 • šeimos gydytojas negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu ir įvertinti paciento būklės be apžiūros;
 • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis, arba prašoma paskirti kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių pacientas anksčiau nevartojo.
Jei šeimos gydytojas nusprendžia NSP paslaugos neteikti:
 • pacientas turi būti registruojamas šeimos gydytojo konsultacijai įprastine tvarka;
 • atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastis įrašoma paciento medicinos dokumentuose.
Teisėtas atstovavimas
 • paciento atstovui informacija suteikiama tik esant paciento sutikimui. Pacientas sutikimą turi būti išreiškęs raštu – UAB „Mano šeimos gydytojas“;
 • paciento atstovui informacija gali būti suteikiama tik esant notariškai patvirtintam įgaliojimui tokią informaciją gauti. Įgaliojimo kopija privalo būti pateikta įstaigai, kartu įgaliotasis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris reikalingas tinkamam asmens identifikavimui.