APIE MUS


 

„Mano šeimos gydytojas“ – pirmoji privati šeimos klinika Klaipėdoje, įsteigta 2000m. vasario mėn., laimėjus PHARE projektą, rėmusį privačių šeimos gydytojų centrų kūrimą. Dabar turime 5 šeimos klinikas, kurios įsikūrusios įvairiuose Klaipėdos miesto rajonuose. Šiuo metu čia dirba  penkiolika šeimos gydytojų, baigusių šeimos medicinos rezidentūrą Vilniaus ir Kauno medicinos universitetuose.

Įstaiga yra pasiruošusi išlaikyti ne tik tikruosius šeimos medicinos modelio principus, bet ir  tapti pavyzdine šeimos gydytojų ruošimo ir veiklos baze, nuo 2014, teikiame ir odontologijos paslaugas, o nuo 2016 atidarėme ir Vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos centrą.

VEIKLOS FILOSOFIJA


 

Stebėti visų amžiaus grupių gyventojų sveikatą, konsultuoti juos dėl bet kokių sveikatos klausimų, o gydytojai ir slaugytojos, dirbdami komandoje,  pasiruošę padėti savo pacientams, nes yra kvalifikuoti ir savo darbui pasiaukoję profesionalai. Laikydamiesi esminio šeimos medicinos principo – tapti pirmo kontakto specialistais, jie konsultuoja ne tik diagnostikos,  gydymo, bet ir ligų profilaktikos, sveikos gyvensenos, mitybos klausimais,  o jei problemos negali išspręsti pagal kompetenciją,  siunčia pacientus konsultuotis pas gydytoją specialistą.

KOKYBĖS POLITIKA


 

Tikslai

Racionaliai panaudojant turimus išteklius ir atsižvelgiant į turimas įstaigos galimybes, teikti pacientų lūkesčius atitinkančias aukštos kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant teikiamų paslaugų prieinamumą, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą, saugumą, atitikimą nustatytų reikalavimų.
Įdarbinti jaunesniuosius ir vyresniuosius šeimos gydytojus rezidentus profesinės veiklos praktikos laikotarpiui pagal Universitetų sudarytą kalendorinį planą.

 

Misija

Kurti naudą visuomenei, teikiant visą apimančią pirminę sveikatos priežiūrą

Vizija

Tapti pavyzdine pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga Klaipėdoje, teikiančia aukščiausios kokybės asmens priežiūros paslaugas

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys

 • atsižvelgiant į pacientų lūkesčius, kelti teikiamų paslaugų (šeimos medicinos, odontologinės pagalbos ir burnos priežiūros) kokybę ir pagal indikacijas nukreipiant specializuotai bei kvalifikuotai antrinei ir tretinei asmens sveikatos priežiūrai, tokiu būdu užtikrinti didžiausią pacientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą pacientams, darbo aplinkos saugumą darbuotojams;
 • pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę;
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus joms šalinti;
 • nuolat tobulinti įstaigos vadybą;
 • vykdyti jaunesniųjų ir vyresniųjų šeimos gydytojų rezidentų profesinės veiklos mokymą.

Vadovybė įsipareigoja

 • atsižvelgiant į įstaigos struktūrą, procesą, veiklos rezultatus, nuolat tobulinti strateginį vadovavimą įstaigos veiklai, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;
 • sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą;
 • suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymui realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.

Darbuotojai įsipareigoja

Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas, ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.

Su geriausiais linkėjimais,
UAB „Mano Šeimos Gydytojas”
Direktorė Rūta Radzevičienė-Jurgutė

DAUGIAU INFORMACIJOS


 

Korupcijos prevencija

           PATVIRTINTA

            UAB „Mano šeimos gydytojas“

            Direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. D57/14

 

UAB „Mano šeimos gydytojas” korupcijos prevencijos programa

2014-2016 m.

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. UAB „Mano šeimos gydytojas” korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo“ (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-00264).
 2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ korupcijos prevencijos programos siekis – didinti skaidrumą, atskleisti ir mažinti bei šalinti galimos korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas, siekti teisingo lėšų, skiriamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto, sveikatos apsaugai panaudojimo kokybiškų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
 3. Korupcijos prevencijos programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais: bendradarbiavimu su bendruomene, jos švietimu ir jos parama, teisės pažeidimų tyrimu, numatytos antikorupcinės priemonės yra nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės.
 4. Programos vykdyme dalyvauja visuose UAB „Mano šeimos gydytojas“ filialuose dirbantys darbuotojai.
 5. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo kontrolę vykdo įstaigos direktorius ir įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo, atsakingas už korupcijos kontrolę ir prevenciją.

 

 1. Korupcijos samprata

 

 1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus ir aktualią situaciją, galima teigti, kad korupcija yra bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams (Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711; Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727).
 2. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“; Žin., 2011, Nr. 60-2877).
 3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; Žin., 2002, Nr. 57-2297).

 

III. UAB „Mano šeimos gydytojas“ aplinkos analizė

Galimos korupcijos prielaidos

 

 1. Santykinai galima išskirti šias bendrąsias korupcijos prielaidas:

9.1. socialinės;

9.2. teisinės;

9.3. struktūrinės;

9.4. visuomenės pilietiškumo stoka;

9.5. kitos prielaidos (politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka, politinės valios nepakankamumas).

 1. Specifinės korupcijos prielaidos: sveikatos sistemos subjektų tarp jų ir UAB „Mano šeimos gydytojas“, sudariusi paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu sutartis, vykdomos funkcijos priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

10.1. Prekių užsakymai ir pirkimai.

10.2. Savalaikis ir visapusiškas sveikatos programų vykdymas, apibrėžiant personalines atsakomybes.

10.3. Teikiamos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos (apmokama asmeninėmis lėšomis ar draudimo bendrovių lėšomis) bei valstybės laiduojamos (nemokamos, paslaugų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis) sveikatos priežiūros paslaugos.

10.4. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) skyrimas ir išrašymas pacientams pagal indikacijas, remiantis kompensuojamųjų vaistų ir MPP sąrašu.

10.5. Sveikatą grąžinamojo ir reabilitacinio gydymo skyrimas pagal indikacijas, numatytas sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) įsakymais.

10.6. Personalinės atsakomybės apibrėžtumo ir standartinių procedūrų stoka teikiant pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

10.7. Tikrinamas paciento draustumas Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre.

10.8. Nėra pakankamai galių kontroliuoti ar farmacijos kompanijų organizuojami įvairūs kvalifikacijos kursai ir mokymai gydytojams nėra tik paslėpta neteisėto atlygio forma už farmacijos kompanijų gaminamų ar platinamų vaistų ar medicinos priemonių skyrimą pacientams.

 

 1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ korupcijos prevencijos programos tikslas ir uždaviniai

 

 1. Korupcijos prevencijos programos tikslas – užkirsti kelią įstaigoje korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pastebėti ir pašalinti teisės aktų, Lietuvos Respublikos SAM įsakymų netinkamą vykdymą, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, darbuotojų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, galinčius sąlygoti korupciją.
 2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ korupcijos prevencijos svarbiausi uždaviniai:

12.1. Parengti Korupcijos prevencijos programą.

12.2. Nustatyti ir sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas įstaigoje.

12.3. Informuoti apie galimas korupcines veikas ir įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus.

12.4. Šviesti ir informuoti įstaigos darbuotojus ir pacientus korupcijos prevencijos klausimais.

 

 1. Korupcijos prevencija UAB „Mano šeimos gydytojas“

 

 1. Svarbiausios korupcijos prevencijos įstaigoje strateginės nuostatos:

13.1. Parengti vidaus dokumentus (Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, darbuotojų elgesio kodeksas), siekiant kontroliuoti korupcijos prielaidas ir apraiškas įstaigoje.

13.2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

13.3. Sukurti visiems prieinamą informacijos apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sistemą.

13.4. Užtikrinti teisingą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, biudžetinių lėšų skirstymą.

13.5. Kontroliuoti prevencinių programų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vykdymą.

13.6. Atlikti įstaigos vidaus auditą dėl medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo pagrįstumo.

13.7. Racionaliau naudoti, skirstyti turimus darbo išteklius, kad tiekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams nesusidarytų eilės, kaip prielaida korupcijai.

13.8. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamą organizavimą, prieinamumą ir kokybę.

13.9. Įdiegti darbuotojų motyvacinės karjeros sistemą (pagrįstą kvalifikacijos kėlimu, materialiniu ir moraliniu skatinimu už gerą darbą).

13.10. Užtikrinti pakankamą ir prieinamą informaciją apie pacientų teises ir pareigas.

13.11. Užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą pagal šeimos gydytojo, gydytojo odontologo kompetenciją.

13.12. Nagrinėti iš pacientų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) dėl galimo korupcinio pobūdžio veiklos atvejų. Rengti pasiūlymus korupcijos priežastims šalinti.

13.13. Sudaryti sąlygas darbuotojams ir pacientams anonimiškai pranešti savo įtarimus apie korupcijos apraiškas medicinos darbuotojų darbe.

13.14. Apibrėžti santykius su vaistų reklamuotojais, draudžiant asmeniškai su gydytoju susitikti pacientų priėmimo laiku.

13.15. Ugdyti darbuotojų antikorupcinę kultūrą, informuojant apie korupcijos apraiškas įstaigoje, korupcijos prevencijos klausimais.

13.16. Užtikrinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Šiai programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, vykdytojus, jų įvykdymo terminus bei vertinimo kriterijus.
 2. Korupcinė situacija išsamiai išnagrinėjama ir šios programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos kas treji metai.
 3. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau.
Praneškite apie korupciją

Praneškite apie korupciją

Jeigu UAB „Mano šeimos gydytojas“ įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio veika, praneškite UAB „Mano šeimos gydytojas“ atsakingai už korupcijos prevenciją, direktoriaus pavaduotojai administraciniams reikalams Ingridai Marijai Mažuknaitei:

 • Elektroniniu paštu: info@manoseimosgydytojas.lt
 • Telefonu: (8‐46) 27 75  22

Kreipiantis elektroniniu paštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • UAB „Mano šeimos gydytojas“  darbuotojo,  kurio  veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

UAB „Mano šeimos gydytojas“ atsakingas už korupcijos prevenciją  darbuotojas, esant asmens pageidavimui, užtikrins jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Informacinės sistemos nuostatai

PROJEKTAS

 

UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikos INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikos informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikos (toliau – klinika) informacinės sistemos (toliau – Informacinė sistema) paskirtį, steigimo teisinį pagrindą, valdytoją, tvarkytojus, duomenų teikėjus ir gavėjus, tikslus, informacinę ir funkcinę struktūrą, kaupiamų duomenų šaltinius, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.
 2. Informacinė sistema tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:
  • Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
  • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu;
  • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau – Aprašas);
  • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą bei sunaikinimą.
 3. Nuostatuose naudojamos sąvokos:
  • Elektroninė medicininė istorija (toliau – EMI) – vienoje sveikatinimo įstaigoje elektronine forma kaupiami išsamūs duomenys apie paciento ankstesnę bei dabartinę fizinę ar psichinę sveikatos būklę;
  • Elektroninė sveikatos istorija (toliau – ESI) – paciento elektroninių sveikatos įrašų, ESPBI IS sukauptų iš visų sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, rinkinys;
  • Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau – ESPBI IS) – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdoma informacinė sistema, skirta ESI tvarkyti bei užtikrinanti Lietuvos e. sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją, ESI formavimą, e. sveikatos paslaugų veikimą bei prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių;
  • Informacinės sistemos naudotojas – klinikos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteikta teisė naudotis Informacinės sistemos ištekliais jo funkcijoms vykdyti;
  • Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos sistemą ir informacinių sistemų steigimą, saugą ir administravimą, vartojamas sąvokas.
 4. Informacinės sistemos steigimo pagrindas:
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (45 straipsnio 3 punktas);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (12.3.5 punktas).
 5. Informacinės sistemos tikslai:
  • ilgalaikių sveikatos sistemos tikslų atžvilgiu – siekti sergamumo ir mirtingumo mažinimo, ligų ir sveikatos problemų prevencijos, ekonominio sveikatinimo paslaugų efektyvumo didinimo, kokybiškų, saugių ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;
  • pacientų atžvilgiu – siekti, kad pacientams būtų suteiktos patikimos, kokybiškos, saugios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos, sudaryti sąlygas pacientams gauti informaciją susijusią su sveikatinimo paslaugomis, užtikrinti sveikatinimo paslaugų tęstinumą;
  • Klinikos atžvilgiu – siekti, kad klinikoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gautų ir naudotų aktualią informaciją apie pacientą ir pacientų asmens duomenis laiku ir patogioje vietoje, per ESPBI IS keistųsi informacija apie pacientą su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais sveikatos priežiūros dalyviais, naudojant informacines technologijas didėtų administracinio darbo efektyvumas.
 6. Informacinės sistemos uždavinys: automatizuoti su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu pacientams susijusius klinikinius ir administracinius veiklos procesus bei užtikrinti pacientų EMI duomenų automatiniu būdu pateikimą į ESPBI IS.
 7. Informacinės sistemos pagrindinės funkcijos:
  • suteikia priemones pacientų priėmimui (registravimui) ir ambulatoriniam gydymui administruoti;
  • suteikia priemones pacientų EMI tvarkyti;
  • suteikia priemones pacientams paskirto gydymo informacijai ir procesams tvarkyti;
  • suteikia priemones laboratorinių ir diagnostinių tyrimų informacijai tvarkyti;
  • suteikia priemones administruoti klinikos išteklius (finansiniams srautams už suteiktas paslaugas apskaityti);
  • suteikia priemones pacientų judėjimui ir statusui registruoti;
  • suteikia priemones ataskaitoms rengti ir duomenų analizei atlikti;
  • suteikia priemones Informacinės sistemos naudotojams, klasifikatoriams ir terminų žodynams administruoti;
 8. Informacinės sistemos sukūrimo rezultatai:
  • Pacientams pagerėja teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas dėl:
   • specialistams prieinamų EMI;
   • sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo, kuris užtikrinamas vykdant duomenų mainus su ESPBI IS;
   • sudarytos galimybės pacientams iš anksto užsiregistruoti šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto konsultacijai, panaudojant Išankstinės pacientų registracijos sistemos funkcionalumą;
  • Klinikų darbuotojai gali automatizuotai valdyti veiklos procesus: vykdyti pacientų registraciją, priėmimą, perkėlimą bei išrašymą, sekti pacientų statusą klinikose, planuoti pacientų apsilankymus, administruoti klinikų resursus, formuoti bei išrašyti sąskaitas, organizuoti kitą pagalbinę sveikatos priežiūros paslaugų veiklą;
  • Sveikatos priežiūros specialistai gali patogiai ir efektyviai naudotis Informacinėje sistemoje sukauptais duomenimis:
   • peržiūrėti ir pildyti EMI;
   • peržiūrėti ESI iš ESPBI IS ir automatiniu būdu perduoti elektroninius sveikatos įrašus į ESPBI IS;
   • sukurtos priemonės paskirti ambulatorinį gydymą ar gydymą stacionare ir jį koreguoti formuojant elektroninius sveikatos įrašus;
   • suformuoti e. receptą vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms.
  • Informacinėje sistemoje pacientų asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais. Asmens duomenys Informacinėje sistemoje taip pat tvarkomi siekiant identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus.

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

 1. Informacinės sistemos organizacinė struktūra:
  • Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas bei  asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB “Mano Šeimos gydytojas
  • Informacinės sistemos duomenų teikėjai ir jų valdomos informacinės sistemos ir registrai:
   • Sveikatos apsaugos ministerija (ESPBI IS);
   • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) (Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistema „Sveidra“);
   • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) („Sodros“ informacinė sistema);
   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema);
   • Sveikatos priežiūros specialistai;
  • Informacinės sistemos duomenų gavėjai:
   • Sveikatos apsaugos ministerija;
   • Valstybinė ligonių kasa;
   • „Sodra“;
   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
 1. UAB “Mano Šeimos gydytojas, veikianti kaip Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas bei asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, vykdo šias funkcijas:
  • priima sprendimus susijusius su Informacinės sistemos kūrimu, plėtra, likvidavimu, modernizavimu, priežiūra, administravimu, ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • rengia ir priima teisės aktus, susijusius su Informacinės sistemos veikla, informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūra, duomenų tvarkymu ir duomenų sauga.
  • nagrinėja siūlymus tobulinti Informacinę sistemą;
  • analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines Informacinės sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, reikalingus Informacinės sistemos veiklai užtikrinti;
  • sudaro sutartis su Informacinės sistemos duomenų teikėjais ir gavėjais;
  • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Informacinės sistemos veiklą;
  • užtikrina Informacinės sistemos duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;
  • tvarko su savo įstaigos veikla susijusius Informacinės sistemos duomenis;
  • užtikrina Informacinės sistemos veikimui ir duomenų mainams su ESPBI IS būtinos techninės ir programinės įrangos įdiegimą, nepertraukiamą funkcionavimą ir atnaujinimą;
  • administruoja Informacinės sistemos duomenų saugyklą, duomenų archyvą UAB “Mano Šeimos gydytojas techninės ir funkcinės įrangos centre ir užtikrina jų saugą;
  • skiria darbuotojus (Informacinės sistemos naudotojus), atsakingus už Informacinės sistemos duomenų tvarkymą;
  • organizuoja Informacinės sistemos eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų funkcinių, techninių, programinių priemonių įsigijimą, diegimą ir modernizavimą;
  • registruoja Informacinės sistemos naudotojus, vadovaudamasis Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis;
  • užtikrina, kad Informacinės sistemos duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais, įstatymais ir kitais teisės aktais;
  • atsako už duomenų tvarkymo Informacinėje sistemoje ir teikimo teisėtumą bei duomenų patikimumą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina Informacinės sistemos saugą, Informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo bei saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;
  • atsako, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais tikslais, sąžiningai ir teisėtai;
  • atsako, kad duomenų subjektas duotų sutikimą asmens duomenų kaupimui.
  • atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su Informacinės sistemos ir asmens duomenų valdymu ir tvarkymu, nustatytas funkcijas.

 

III. INFORMACINĖS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

 1. Informacinę struktūrą sudaro:
  • EMI ir veiklos informacija;
  • ataskaitų ir statistinės informacija.
 2. EMI ir veiklos informacijos tvarkomi:
  • bendrieji pacientų duomenys (ESI identifikacinis numeris, asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens kodo), vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, nuoroda į naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės paciento asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas negali pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir neatlygintinai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sukčiavimo prevencijai vykdyti), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai);
  • ypatingieji pacientų duomenys (sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių kodai, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu), gydymo ambulatoriškai suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, apdraustumo sveikatos draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius duomenis;
  • elektroninius sveikatos įrašus suformavusių sveikatinimo specialistų duomenys (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar sąrašo, į kurį įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys (numeris, sveikatinimo paslaugą suteikusio specialisto darbo vietos numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, pareigybė, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę);
  • duomenys apie e. receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, nuoroda į paciento duomenis, išrašymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, nurodytas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, vaistinio preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, vaistinio preparato vartojimo būdas ir dažnumas, ligos ar būklės kodas, kompensacijos procentas, maksimali mažmeninė kaina, bazinė kaina, maksimali paciento priemoka, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašiusio sveikatos priežiūros specialisto duomenis, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įsigijimo data, data, iki kada pakanka įsigyto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pakuotės identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensacijos rūšies kodas);
  • duomenys apie medicininius vaizdus (jonizuojančios spinduliuotės dozės duomenys, identifikacinis numeris, nuoroda į vaizdą padariusios laboratorijos duomenis, medicininis vaizdas ir (arba) nuoroda į vaizdo saugojimo vietą, medicininio vaizdo padarymo data ir laikas);
  • administracinė informacija (padaliniai, kalendoriai, darbuotojai (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigybė, profesinė kvalifikacija, darbo laikas ir kabinetų numeriai, sveikatinimo specialisto spaudo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresai, darbovietės juridinio asmens kodas, įdarbinimo data, atleidimo data ), naudojamų medicinos prietaisų duomenys);
  • techniniai duomenys (sveikatinimo specialistų prisijungimo vardai, slaptažodžiai; duomenų kopijų darymo informacija), užtikrinantys Informacinės sistemos veikimą, duomenų saugą bei informacijos mainus;
  • klasifikatorių duomenys:
   • asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų klasifikatoriai ir jų pakeitimai;
   • sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynai ir jų pakeitimai;
   • kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas ir jo pakeitimai;
   • kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynas ir jo pakeitimai;
   • vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, įtrauktų į Europos farmakopėją, sąrašas ir jo pakeitimai;
   • Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), įdiegtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164, ir jo pakeitimai;
   • medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminis intervencijų sąrašas pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimai;
   • Europos Sąjungos mastu centralizuotai tvarkomas šalių klasifikatorius, kurio pagrindą sudaro 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L354, p. 19), ir jo pakeitimai;
   • Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius ir jo pakeitimai;
   • Adresų klasifikatorius ir jo pakeitimai;
   • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, ir jo pakeitimai;
   • Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus atnaujinta šešiaženklė struktūra pagal ISCO-08, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V(5)-167, ir jos pakeitimai;
  • metodinės pagalbos sveikatinimo specialistui teikimą tyrimo ir gydymo proceso metu užtikrinantys suklasifikuoti duomenys (informacija apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, vaistinių preparatų klinikinė informacija);
  • kiti su sveikatinimo paslaugų teikimu susiję klasifikatoriai.
 3. Ataskaitų ir statistinės informacijoje tvarkomi ir saugomi duomenys, nurodyti Nuostatų 12 punkte, kurių reikia ataskaitoms formuoti, statistikai skaičiuoti ir analizei vykdyti.
 4. Informacinės sistemos duomenų teikėjai teikia šiuos duomenis:
  • Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi ESPBI IS nuostatais, pagal duomenų teikimo-gavimo sutartį, teikia pacientų ESI, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų, klasifikatorių, medicininių vaizdų, e. receptų, ataskaitų ir statistinės informacijos duomenis;
  • Valstybinė ligonių kasa teikia Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis: draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, apdraustumo pradžios data, nuo kuriuos asmuo buvo (yra) draustas, apdraustumo pabaigos data, iki kurios asmuo buvo (yra) draustas;
  • Valstybinė ligonių kasa, vadovaudamasi Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatais, pagal duomenų teikimo – gavimo sutartį, teikia sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę) duomenis, paciento bendruosius duomenis (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės) duomenis, paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir sveikatos priežiūros įstaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis, ypatinguosius pacientų duomenis (pacientams suteiktų paslaugų duomenis, gydymo apskaitos lapų (gydymo apskaitos lapo numeris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti požymis, asmens ligos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo dažnumo požymis, gydymo pradžios data, gydymo rūšys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokėtina suma, VLK kompensuojama suma ASPĮ, mokėjimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data, įstaigoje nustatytų diagnozių duomenys (diagnozės nustatymo data, ligos arba traumos kodas, ligos arba traumos pavadinimas, ligos dažnumo požymis), medicininės reabilitacijos (toliau - MR) formos Nr. 070a/LK (MR pažymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos rūšies kodas, Diagnozės TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas, Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialinių funkcijų sutrikimą ar ligos sunkumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės, pirmasis reabilitacijos etapas, 066/a-LK formos numeris, 025/a-LK formos numeris, 2011T formos pažymos numeris, gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicininę reabilitaciją, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbingumo pradžios data, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio pradžios data, specialiųjų poreikių lygis, specialiųjų poreikių lygio pradžios data, požymis ar reikia lydinčio slaugančio asmens, lydinčio slaugančio asmens reikalingumo priežastis, Nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotų dienų skaičius, 070/a-LK pažymos numeris, 070/a-LK pažymos būsena, ASPĮ „Sveidra“ suteiktas identifikatorius, teritorinės ligonių kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligonių kasai data ir laikas, paslaugos teikimo sąlygos, draustumo požymis, darbingumo lygis) duomenis bei privalomojo sveikatos draudimo paslaugų klasifikatorių ir jo pakeitimus, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainyną ir jo pakeitimus, kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir jo pakeitimus; kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną ir jo pakeitimus; Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ir jo pakeitimus, medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminį intervencijų sąrašą pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimus;
  • “Sodra“ teikia „Sodros“ informacinės sistemos duomenis: pacientams išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data);
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba teikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenis (asmeniui nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai ir terminai).
 5. Informacinės sistemos duomenų gavėjai gauna šiuos duomenis:
  • Sveikatos apsaugos ministerija gauna pacientų bendruosius duomenis (ESI identifikacinis numeris, Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, nuoroda į naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (rūšis, numeris, išdavimo data, išdavusi valstybė), kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), ryšio su pacientu duomenys (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono numeris, elektroninio pašto adresai)), pacientų ESI duomenis (su sveikata susiję ypatingieji duomenys, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), išrašyti e. receptai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), padaryti medicininiai vaizdai (įskaitant metaduomenis bei jonizuojančiosios spinduliuotės dozės duomenis)), įstaigoje dirbančių sveikatinimo specialistų duomenis (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, profesinė kvalifikacija, pareigos, darbo laikas ir kabinetų numeriai, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresai), įdarbinimo įstaigoje duomenys (darbovietės juridinio asmens kodas, darbo šioje darbovietėje pradžia, darbo šioje darbovietėje pabaiga)), naudojamų medicinos prietaisų duomenis;
  • Valstybinė ligonių kasa gauna Sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1419 redakcija patvirtintų statistinės apskaitos dokumentų formų ASPĮ veiklos duomenis, sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę) duomenis, paciento bendruosius duomenis (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės) duomenis, paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir sveikatos priežiūros įstaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis, ypatinguosius pacientų duomenis (pacientams suteiktų paslaugų duomenis, gydymo apskaitos lapų (gydymo apskaitos lapo numeris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti požymis, asmens ligos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo dažnumo požymis, gydymo pradžios data, gydymo rūšys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokėtina suma, VLK kompensuojama suma ASPĮ, mokėjimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data, įstaigoje nustatytų diagnozių duomenys (diagnozės nustatymo data, ligos arba traumos kodas, ligos arba traumos pavadinimas, ligos dažnumo požymis), medicininės reabilitacijos (toliau - MR) formos Nr. 070a/LK (MR pažymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos rūšies kodas, Diagnozės TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas, Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialinių funkcijų sutrikimą ar ligos sunkumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės, pirmasis reabilitacijos etapas, 066/a-LK formos numeris, 025/a-LK formos numeris, 2011T formos pažymos numeris, gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicininę reabilitaciją, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbingumo pradžios data, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio pradžios data, specialiųjų poreikių lygis, specialiųjų poreikių lygio pradžios data, požymis ar reikia lydinčio slaugančio asmens, lydinčio slaugančio asmens reikalingumo priežastis, nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotų dienų skaičius, 070/a-LK pažymos numeris, 070/a-LK pažymos būsena, ASPĮ „Sveidra“ suteiktas identifikatorius, teritorinės ligonių kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligonių kasai data ir laikas, paslaugos teikimo sąlygos, draustumo požymis, darbingumo lygis) duomenis;
  • „Sodra“ ir jos teritoriniai skyriai gauna pacientų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, jei asmuo nedirbantis, tai darbo biržos pažymėjimo numerį, jei pareigūnas – pareigūno pažymėjimo numerį), su sveikata susijusius duomenis (elektroninio nedarbingumo ar elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia ir pabaiga, diagnozė), sveikatinimo specialistų duomenis (įstaiga, kurioje dirba, asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), asmens duomenis teikiančios ASPĮ duomenis(pavadinimas, kodas, adresas);
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba gauna siunčiamo asmens neįgalumo, darbingumo lygiui, bendriesiems pirminiams specialiesiems poreikiams nustatyti bendruosius siunčiamo asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) ir su sveikata susijusius (ypatinguosius) duomenis (elektroninis siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame nurodytas vertinimo tikslas, specialistų išvados, diagnozės, funkcijų sutrikimai, diagnozių ir funkcijų sutrikimo pagrindimo ir kiti duomenys; kiti medicininiai dokumentai), sveikatinimo specialistų duomenis (įstaiga, kurioje dirba, vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, sveikatinimo specialisto spaudo numeris), asmens duomenis teikiančios ASPĮ duomenis (pavadinimas, kodas, adresas);
  • Nuostatuose nenurodytiems asmenims, išskyrus pacientus, peržiūrinčius savo pačių EMI duomenis, Informacinės sistemos duomenys teikiami pagal su Informacinės sistemos duomenų gavėju sudarytą Informacinės sistemos duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas Informacinės sistemos duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Informacinės sistemos duomenų apimtis. Prašyme nurodoma duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

 1. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro:
  • veiklos procesų, EMI tvarkymo ir duomenų mainų posistemė;
  • informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemė.
 2. Veiklos procesų, EMI tvarkymo ir duomenų mainų posistemės funkcijos:
  • ambulatorinių apsilankymų planavimas:
   • tvarko pacientų priėmimo sveikatinimo specialistų darbo vietų (pvz. gydytojų, gydytojo kabinetų, procedūrinių kabinetų ir t.t.) priėmimo laikus;
   • užtikrina laisvų laikų paiešką;
   • užtikrina paciento registraciją atvykimui pasirinktu (nurodytu) laiku;
   • užtikrina pacientų registracijų peržiūrą, perregistravimą ir atšaukimą;
   • užtikrina registracijos informacijos spausdinimą ir/ar siuntimą el. paštu;
   • teikia pranešimus apie registracijas, kurias būtina peržiūrėti pasikeitus priėmimo laikams;
  • ambulatorinių pacientų priėmimas:
   • pateikia paciento registracijas, EMI, informaciją apie paciento draustumą ir prisirašymą prie šeimos gydytojo;
   • tvarko paciento atvykimo duomenis;
   • užtikrina dokumentų sukūrimą;
   • užtikrina paciento nukreipimą į sveikatinimo specialisto darbo vietą nurodant priėmimo laiką;
  • ambulatorinis gydymas:
   • pateikia registruotų ir nukreiptų pacientų sąrašą su apsilankymo tikslu, atvykimo laiku bei kita informacija;
   • užtikrina pasirinkto paciento EMI peržiūrą;
   • tvarko EMI ir elektroninių dokumentų duomenis;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
  • laboratorinių tyrimų atlikimas:
   • tvarko laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis;
   • užtikrina ėminio identifikatoriaus ir jo brūkšninio kodo spausdinimą;
   • tvarko ėminio paėmimo duomenis;
   • pateikia laboratorinio tyrimo užsakymo ir ėminio duomenis laboratorijai;
   • tvarko laboratorinio tyrimo užsakymo patvirtinimo ir ėminio gavimo laboratorijoje duomenis;
   • perduoda laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis laboratorijai;
   • gauna laboratorinio tyrimo rezultatų duomenis iš laboratorijos;
   • tvarko laboratorinio tyrimo rezultatų duomenis;
   • vertina laboratorinio tyrimo rezultatų kokybę ir patikimumą;
   • įrašo laboratorinio tyrimo rezultatus į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
  • instrumentinių tyrimų atlikimas:
   • tvarko instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis;
   • pateikia instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis;
   • tvarko instrumentinio tyrimo užsakymo patvirtinimo duomenis;
   • perduoda instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis tyrimo įrangai ir vaizdus tvarkančiai informacinei sistemai;
   • gauna informaciją apie atliktus tyrimus ir nuorodas į jų vaizdus;
   • užtikrina pasirinktos vaizdo nuorodos perdavimą vaizdų peržiūros informacinei sistemai, kurioje atidaromas atitinkamas vaizdas;
   • tvarko instrumentinio tyrimo aprašymus ir rezultatų duomenis;
   • pateikia instrumentinių tyrimų užsakymų ir rezultatų sąrašus;
   • įrašo instrumentinio tyrimo rezultatus į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir persiuntimą el. paštu;
  • receptų formavimas:
   • užtikrina vaistų ir su jais susijusios informacijos paiešką;
   • pateikia vaistų klasifikatoriaus (vaistų, jų indikacijų, kontraindikacijų ir vaistų sąveikų) duomenis;
   • padeda išrašyti receptus elektroniniu būdu panaudojant vaistų klasifikatorių ir šablonus;
   • teikia rekomendacijas ir perspėjimus recepto išrašymo metu atsižvelgiant į pacientui registruotas diagnozes ir kitus kriterijus;
   • sudaro sąlygas peržiūrėti išrašytus receptus, pakartotinai išrašyti analogišką receptą;
   • įrašo elektroninio recepto duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
  • siuntimų rašymas:
   • tvarko gydytojo konsultacijos ar gydymo paskyrimo ir siuntimo duomenis;
   • įrašo siuntimo duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina siuntimo dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
   • tvarko konsultacijos ar gydymo rezultatų duomenis;
   • pateikia siuntimų ir konsultacijų rezultatų sąrašus;
   • sudaro sąlygas peržiūrėti siuntimų ir konsultacijų rezultatų duomenis;
   • įrašo konsultacijos ar gydymo rezultatų duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
  • vidinių konsultacijų vykdymas:
   • tvarko paciento konsultacijos skyrimo ir kitame skyriuje dirbančio gydytojo užsakymo konsultacijai duomenis;
   • tvarko konsultacijos rezultato duomenis;
   • tvarko gydytojo priskyrimo konsultacijos atlikimui, laiko per kurį turi būti atlikta konsultacija duomenis;
   • pateikia atskirų specialybių užsakytų ir įvykdytų konsultacijų sąrašus, kontroliuoja konsultacijų vykdymą;
   • įrašo konsultacijos duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir persiuntimą el. paštu;
  • nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas:
   • tvarko elektroninius nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis;
   • perduoda elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis „Sodros“ informacinei sistemai;
   • įrašo elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis į EMI;
   • užtikrina dokumentų pateikimą elektroniniu būdu bei kitų dokumentų spausdinimą;
  • neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymas:
   • tvarko elektroninius neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis;
   • perduoda elektroninį siuntimą, kitus reikiamus elektroninius dokumentus bei neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinei sistemai;
   • įrašo neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis į EMI;
   • užtikrina elektroninio siuntimo ir kitų dokumentų spausdinimą ir pateikimą elektroniniu būdu;
  • diagnozių, paslaugų ir operacijų registravimas:
   • pateikia standartizuotus klasifikatorius (pvz. TLK-10-AM; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorius ir jo pakeitimai, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynas ir jo pakeitimai, ACHI ir t.t.) duomenų tvarkymui;
   • tvarko paciento diagnozių, suteiktų paslaugų, atliktų operacijų duomenis;
   • tvarko paciento struktūrizuotus ir nestruktūrizuotus klinikinius duomenis;
  • psichikos ligonių klinikinės informacijos tvarkymas ir apsauga:
   • tvarko psichikos ligonių klinikinės informacijos duomenis;
   • užtikrina psichikos ligonių klinikinės informacijos apsaugą;
  • dokumentų sukūrimas:
   • tvarko įstaigoje naudojamus dokumentų šablonus;
   • tvarko paciento, gydytojo, padalinio šablonų sąrašus;
   • tvarko dokumentų registravimo žurnalus;
   • užtikrina paciento, EMI ir kitų dokumentų duomenų įkėlimą į šabloninį dokumentą;
   • priskiria dokumentą registravimo žurnalui ir suteikia registravimo numerį;
   • užtikrina galimybę prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI;
   • užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;
  • pacientų katalogo tvarkymas:
   • tvarko pacientų bendruosius duomenis;
   • tvarko pacientų, turinčių teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, bendruosius duomenis;
   • identifikuoja pacientą;
   • užtikrina paciento paiešką pagal jo asmens duomenis;
   • tvarko prisirašymo pas šeimos gydytoją duomenis;
   • vykdo pacientų duomenų sujungimą priskiriant visus besidubliuojančių pacientų EMI ir kitus duomenis vienam asmeniui;
   • užtikrina duomenų mainus su duomenų teikėjais ir gavėjais;
  • klinikos resursų administravimas:
   • tvarko klinikos struktūros duomenis;
   • tvarko darbo vietų duomenis;
   • tvarko darbuotojų duomenis;
   • tvarko darbo grafikų (kalendoriaus) duomenis, kurie susiejami su planavimo ir registravimo funkcijomis;
   • tvarko medicinos įrangos duomenis;
   • tvarko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių duomenis;
   • užtikrina darbo grafikų ir (ar) suplanuotų pacientų apsilankymų spausdinimą;
  • Informacinės sistemos naudotojų, klasifikatorių ir terminų žodynų administravimas:
   • tvarko naudotojų prisijungimo duomenis;
   • tvarko naudotojų teisių duomenis;
   • užtikrina klasifikatorių susiejimą su nacionaliniais klasifikatoriais;
  • klinikinės ir kitos informacijos keitimasis su ESPBI IS:
   • perduoda įstaigoje sukurtus paciento EMI duomenis ESPBI IS;
   • perduoda statistinės apskaitos informaciją ESPBI IS;
   • gauna ESI iš ESPBI IS.
 1. Informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemės funkcijos:
  • formuoja ataskaitas pagal suvestus parametrus;
  • pateikia suformuotų ataskaitų sąrašus;
  • užtikrina ataskaitų peržiūrą ekrane;
  • užtikrina ataskaitų spausdinimą;
  • užtikrina duomenų eksportą į reikiamą formatą (pvz. CSV);
  • sudaro sąlygas naudoti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei.

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

 1. Informacinėje sistemoje kaupiami asmens duomenys teikiami ir gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą.
 2. Informacinės sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Informacija teikiama šiais būdais:
  • Raštu, žodžiu ir (arba) elektroniniu ryšių priemonėmis;
  • Peržiūra leidžiamos kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais.
 4. Informacinės sistemos tvarkytos teikia duomenų išrašus, pagal šios sistemos duomenis parengtas ataskaitas, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.
 5. Informacinėje sistemoje kaupiami duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kokie yra saugojami ir naudojami Informacinėje sistemoje. Tais atvejais, kai teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių arba prašanti institucija neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamų duomenų, taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir forma neatitinka kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl tokios informacijos ir siekia ją pakartotinai panaudoti, poreikių, Informacinės sistemos tvarkytojas sukuria reikiamas papildomas priemones.
 6. Informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų gavėjo rašytinį prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Daugkartinio teikimo atveju pasirašomoje duomenų teikimo sutartyje, be kita ko, turi būti nurodytas teiktinų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtys. Vienkartinio duomenų teikimo atveju duomenų gavėjo teikiamame prašyme turi būti nurodytas teiktinų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.
 7. Asmens duomenų gavėjas negali asmens duomenų naudoti kitam tikslui, negu yra nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme
 8. Informacinės sistemos duomenys pakartotinio panaudojimo tikslais (statistinėms ataskaitoms) teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomas duomenų gavimo teisinis pagrindas, tvarka, duomenų naudojimo tikslas ir apimtis, formatas ir gavimo būdas. Teikiami duomenys nuasmeninami, t. y. asmens kodas neteikiamas, o fizinio asmens vardas ir pavardė pakeičiami žodžiais „fizinis asmuo“.
 9. Informacinės sistemos duomenų gavėjai, duomenų subjektai, kitos valstybinės informacinės sistemos, registro tvarkytojai ir kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Informacinės sistemos valdytojui turi būti pateiktas prašymas dėl netikslių duomenų koregavimo, o Informacinės sistemos valdytojas turi pateikti atsakymą dėl pakoreguotų netikslių duomenų.
 10. Informacinės sistemos gavėjams duomenys teikiami neatlygintinai.   

 

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA

 

 1. Informacinės sistemos duomenys kaupiami ir saugomi Informacinės sistemos duomenų saugykloje ir Informacinės sistemos duomenų archyve, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Aktualūs paciento EMI esantys asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje saugomi visą paciento gyvenimą ir trejus metus po jo mirties, pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą. Aktualūs sveikatos priežiūros specialisto asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje saugomi tol, kol Informacinės sistemos duomenų saugykloje yra saugomi jo tvarkomi (tvarkyti) EMI įrašai. Pasibaigus šiam laikotarpiui sveikatos priežiūros specialisto asmens duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą.
 2. Informacinės sistemos duomenų archyve EMI esantys asmens duomenys saugomi 75 metus nuo jų perkėlimo iš Informacinės sistemos duomenų saugyklos momento. Pasibaigus šiam laikotarpiui Informacinės sistemos duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. Informacinės sistemos valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi Informacinės sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Informacinės sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tvarkant ir saugant Informacinėje sistemoje duomenis turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos Informacinės sistemos duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems Informacinės sistemos tvarkytojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų Informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų pobūdį. Informacinės sistemos duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:
  • Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ ;
  • Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
  • Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir LST ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos“. Reikalavimai“ bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.“
 4. Informacinės sistemos duomenų sauga organizuojama vadovaujantis Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais parengtais ir patvirtintais vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
 5. Už Informacinės sistemos duomenų saugą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas.
 6. Informacinės sistemos naudotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

 • INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

 1. Informacinės sistemos steigimas ir diegimas finansuojamas valdytojo lėšomis.
 2. Informacinės sistemos eksploatacija finansuojama valdytojo lėšomis.
 3. Informacinės sistemos tobulinimas ir plėtra finansuojama valdytojo lėšomis.

 

 • INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 1. Informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.
 2. Informacinės sistemos likvidavimo atveju duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. Informacinės sistemos valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi Informacinės sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Informacinės sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos taip:
  • Duomenų subjektas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo ant paciento sutikimo dėl paslaugų gavimo UAB “Mano Šeimos gydytojas klinikoje, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.
  • Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
  • Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
  • Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."
  • tinkamą Nuostatų 40.1 – 40.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.
 2. Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo EMI duomenis įgyvendinamos taip:
  • duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;
  • duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;
  • duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
  • teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
   • duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;
   • sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;
   • karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

________________________

Skubiosios medicinos pagalbos mastas

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

 

 

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija

Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbą

Kategorijos apibūdinimas

Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos

1

2

3

4

1 kategorija

Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.

Gyvybei grėsmingi atvejai:

gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant.

1. Širdies sustojimas.

2. Kvėpavimo sustojimas arba asfiksija.

3. Gresiantis kvėpavimo nustojimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos.

4. Suaugusiųjų kvėpavimo dažnis < 8 k./min. arba vaikų iki 8 m. kvėpavimo dažnis < 10 k./min.

5. Suaugusiųjų sistolinis arterinis kraujo spaudimas (toliau – AKS) <80 mmHg, kūdikis/vaikas ištiktas dekompensuojamojo šoko.

6.  Sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glasgow komų skalę (toliau – GCS) < 9 balų.

7. Stebimi viso kūno traukuliai.

8. Intraveninis medikamentų arba narkotikų perdozavimas su hipoventiliacija ir hemodinamikos sutrikimu.

9. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.

2 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai dažnai atliekami vienu metu.

Atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei: pavojinga būklė:

ai paciento būklė sunki arba blogėja taip sparčiai, kad yra potenciali grėsmė jo gyvybei arba gresia organų nepakankamumas, jei medicinos pagalba nebus pradėta teikti per 10–15 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

arba atvejai, kai reikalingas gydymas yra svarbus laiko prasme:

kai reikalingas ypatingai skubus gydymas (trombolizė, antidotai), nuo kurio poveikio gali priklausyti klinikinės baigties rezultatai,

arba ypatingai stipraus skausmo atvejai:

kai reikia per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.

1. Kritiška kvėpavimo takų būklė – stridoras arba patologinis seilėtekis.

2. Ūmus kvėpavimo sutrikimas.

3. Ūmus kraujotakos sutrikimas:

3.1. šalta, drėgna, „marmurinė“ oda, bloga perfuzija (kapiliarų prisipildymo laikas > 5 s);

3.2. suaugusiųjų širdies susitraukimų dažnis (toliau – ŠSD) < 50 k./min. arba > 150 k./min., naujagimių ŠSD <100 k./min. arba 
>200 k./min., kūdikių ŠSD < 80 k./min. arba > 200 k./min., vaikų iki 8 m. ŠSD < 60 k./min. arba >180 k./min.;

3.3. hipotenzija su audinių perfuzijos sutrikimu.

4. Ūmus didelio kraujo kiekio (25% cirkuliuojančio kraujo kiekio arba daugiau) netekimas.

5. Labai stiprus ūmus skausmas dėl įvairių priežasčių, įskaitant ūmų širdies, pilvo, danties skausmą ar ektopinį nėštumą, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę 9–10 balų pagal dešimties balų skalę.

6. Gliukozės kiekis kraujyje < 2 mmol/l.

7. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 10 balų).

8. Karščiavimas arba bendras kūno atšalimas su letargijos požymiais.

9. Rūgščių ar šarmų patekimas į akis.

10. Politrauma, kai reikalinga skubi organizuota medikųbrigados pagalba.

11. Ūmi lokali trauma – didžiųjų kaulų ir/ar stuburo kaulų lūžimai, amputacijos.

12. Didelės rizikos anamnezė:

12.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas;

12.2. kitas, gyvybei pavojingas apsinuodijimas.

12.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).

13. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

13.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams;

13.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.

3 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes,

jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

arba kitos būklės,

kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios,

arba kai reikia per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.

1. Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais objektyviais širdies-kraujagyslių ir/ar centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiais.

2. Vidutiniškai sunkus nukraujavimas dėl bet kokios priežasties.

3. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 13 balų).

4. Oksigenacija < 90 procentų.

5. Besikartojantys traukuliai, užfiksuoti ir kelių (iki 12 val.) valandų anamnezėje.

6. Nenustojamas (ilgiau kaip 30 min.) vėmimas.

7. Ūmi dehidratacija.

8. Galvos trauma su trumpalaikiu sąmonės netekimu.

9. Vidutinio stiprumo skausmas, išskyrus danties skausmą, vertinamas 7–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubaus nuskausminimo.

10. Ūmus pilvo skausmas be didelės rizikos požymių, kai pacientui > 65 m., vertinamas ne mažiau kaip 8 balais pagal dešimties balų skalę.

11. Ūmi židininė neurologinė simptomatika.

12. Vidutinio sunkumo galūnės sužalojimas su deformacija, laceracija ar suspaudimo sindromas.

13. Vaikai iki 8 m., kuriems pagal anamnezę ir stebimus klinikinius požymius yra potenciali grėsmė gyvybei.

14. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

14.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė;

14.2. ūmios psichozės;

14.3. sunki psichologinė trauma, dezorganizuojanti elgesį;

14.4. sunki depresija;

14.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas.

15. Kiauryminis akies sužalojimas.

4 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasekmės gali būti sunkios.

1. Šlapimo sulaikymas, anurija.

2. Galvos kaulų traumos, įskaitant žandikaulių ir dantų traumas, be sąmonės sutrikimo.

3. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psichoaktyvioms medžiagoms).

4. Pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.

5. Traumos ir nelaimingi atsitikimai.

6. Erkių įsisiurbimai.

7. Stiprus (vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę) odontogeninis skausmas.

8. Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.

 

 

Įstaigos vadovo kreipimasis

Mielieji mūsų pacientai,

 

Mūsų įstaigos medikai jau penkiolika metų dirba, siekdami suteikti Jums geriausias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, tad pati didžiausia padėka už gydymą yra Jūsų nuoširdus AČIŪ, geras žodis, šypsena, rekomendacijos artimiesiems ir draugams rinktis mūsų įstaigą. Ačiū Jums už rodomą pasitikėjimą, nes visus šiuos metus pacientų skaičius mūsų įstaigoje tik auga. Nuoširdžiai Jūsų prašau nesistenkite atsidėkoti gydytojams ir slaugytojoms pinigais ar dovanomis, tai verčia mus jaustis nemaloniai, įsipareigojančiai, netgi žeminančiai...

O jeigu susiduriate ar susidūrėte su korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, galite pranešti apie tai tel.: (8-46) 27 75 22, el. paštais: info@manoseimosgydytojas.lt ar masegyd@takas.lt arba išsakyti savo nuomonę mūsų įstaigos internetinio puslapio skiltyje „Paciento apklausos anketa“.

 

Su geriausiais linkėjimais,

UAB „Mano Šeimos Gydytojas“

Direktorė Rūta Radzevičienė-Jurgutė

Nemokamų paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA:

UAB „Mano šeimos gydytojas“

Direktoriaus 2014-04-07 įsakymu Nr. D28/14

 

NEMOKAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

UAB „Mano šeimos gydytojas“ yra sudariusi sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau – TLK). Pagal šią sutartį įstaiga įsipareigoja apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir įstaigoje registruotiems pacientams teikti šias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF):

 

TEIKIAMŲJŲ KOMPENSUOJAMŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

PSDF biudžeto straipsnio kodas/

išlaidų klasifikacija

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

1.               

01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

2.               

01 01 01

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)

3.               

 

Šeimos gydytojas

1

4.               

 

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

2272

5.               

 

Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų

3202

6.               

 

PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

3250

7.               

 

Bendrosios praktikos slaugytojas

3447

8.               

 

Bendruomenės slaugytojas

3448

9.               

01 01 02

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos

10.            

 

Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga

11.            

 

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas

1841

12.            

 

Protrombino laiko (INR) nustatymas

1842

13.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

14.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė

3415

15.            

 

Glikozilintohemoglobinonustatymasvienkanaliuautomatiniuanalizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai

3416

16.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė

3417

17.            

 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai

3418

18.            

 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga

3450

19.            

 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga

3451

20.            

 

Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

3452

21.            

 

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

1843

22.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra

23.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1980

24.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1991

25.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1981

26.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1992

27.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

1982

28.            

 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

1993

29.            

 

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

2650

30.            

 

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

2651

31.            

 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

2652

32.            

 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

2653

33.            

 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

3133

34.            

 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

3134

35.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai

36.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas

3185

37.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas neigiamas)

3186

38.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnų testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

3187

39.            

 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

3188

40.            

 

Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

41.            

 

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1983

42.            

 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1984

43.            

 

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1994

44.            

 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1995

45.            

 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1985

46.            

 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1996

47.            

 

6-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1986

48.            

 

6-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1997

49.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

50.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

1987

51.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

1988

52.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (mieste)

1998

53.            

 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (kaime)

1999

54.            

 

Vaikų imunoprofilaktika

55.            

 

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga

1989

56.            

 

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos paslauga

2000

57.            

 

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams

3288

58.            

 

Moksleivių paruošimas mokyklai

59.            

 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: gydytojo paslauga

1990

60.            

 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: slaugytojo paslauga

2001

61.            

 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

3286

62.            

 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

3287

63.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose

64.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

2002

65.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

2003

66.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

2004

67.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

2005

68.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

2006

69.            

 

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

2007

70.            

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

71.            

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

2025

72.            

05 06 01

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

3205

73.            

01 01 02

Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją

74.            

 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas

3199

75.            

 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

3200

76.            

 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

3201

77.            

01 01 03

Geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros darbo rezultatams (neįskaitant psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų) apmokėti

78.            

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

79.            

 

Gydytojas odontologas

6

80.            

 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas (vaikams)

3142

81.            

 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas (suaugusiesiems)

3143

82.            

 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

83.            

01 01 02

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3204

84.            

05 06 01

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas  asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3206

85.            

01 01 05

Geriems pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros darbo rezultatams apmokėti

86.            

01 03

SLAUGOS PASLAUGOS

87.            

01 03 02

Slaugos paslaugos namuose. Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai)

88.            

Pirminės ambulatorinės slaugos paslaugos

89.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, paskyrus gydytojui

2986

90.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, kontroliuojant gydytojui

2987

91.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos

2988

92.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo teikiamos paslaugos, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, arba paciento artimiesiems

2989

93.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga

3197

94.            

 

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga, prižiūrint slaugytojui

3198

95.            

01 03 04

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

96.            

 

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

3135

97.            

 

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

3136

98.            

 

Gydomasis pedikiūras

3137

99.            

 

Diabetinės pėdos priežiūra

3138

100.         

 

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

3141

101.         

01 04

AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

102.         

01 04 01

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

103.         

 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Profilakti-nės paslaugos kodas

Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas

104.         

 

Vaikų ligų gydytojo

1617

1674

3325

105.         

 

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2726

 

3326

106.         

05

SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS

107.         

05 01

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

108.         

 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

1844

109.         

 

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga

1845

110.         

05 02

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

111.         

 

Informavimas dėl krūties pikybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

1959

112.         

05 03

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa

113.         

 

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga

2029

114.         

05 04

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos

115.         

 

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga:

116.         

 

kai PSA kiekis yra mažesnis 3 ng/ml

2034

117.         

 

kai PSA kiekis yra 3 ng/ml ir didesnis

2035

118.         

05 05

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

119.         

 

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, kai  nustatytas iFOBT neigiamas (–)

3023

120.         

 

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, kai nustatytas iFOBT teigiamas (+)

3024

121.         

 

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

3019

122.         

 

Siektinas patikrinti pacientų skaičius - 2050

 

123.         

05 11

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos paslaugos

124.         

 

4 dantų dengimas silantais

1921

125.         

 

3 dantų dengimas silantais

1922

126.         

 

2 dantų dengimas silantais

1923

127.         

 

1 danties dengimas silantais

1924

128.         

05 10

DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS

129.         

 

Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos

130.         

 

Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos

131.         

 

Vaikų dantų protezavimo paslaugos

       

 

NUORODOS:

 

 1. LR SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimai.
 2. LR SAM 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė".
 3. LR SAM 2011 m. liepos 20 d. Nr. V-706 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 1996-05-21 Nr. I-1343 bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2002-12-03 Nr. IX-1219.
 5. LR SAM 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.
 6. LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr.301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos įstaigose” (3 ir 6 priedai) ir jo pakeitimai.
 7. LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. Nr. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimai (2004, Nr. V-608, 2007, Nr. V-485, Nr. V-637).
Mokamų paslaugų teikimo tvarka

 

MOKAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

 1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ įstaiga mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šiais atvejais:

1.1 Nuolat Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir teisėtai Lietuvoje dirbantiems užsienio piliečiams, kai paslaugos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:

1.1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų suteikimo.

Už suteikiamas šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo, burnos higienistės ambulatorines paslaugas, mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.2 yra apdraustas privalomu sveikatos draudimu, tačiau pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa (burnos higienistės paslaugos):

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokant už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.3 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pats, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į įstaigą dėl specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas sumokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokant už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, kainyne nurodytomis kainomis

1.1.4 įstaiga yra išnaudojusi specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos direktorius matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o pacientas pageidauja gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą artimiausią jo darbo dieną, ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne

1.1.5 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, bet nėra registruotas (prisirašęs) UAB „Mano šeimos gydytojas“ ir kreipiasi gydytojo odontologo, šeimos gydytojo konsultacijai.

Už suteikiamas paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne, papildomai apmokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus ir gydymą kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.6 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacijos metu pageidauja papildomų, t. y. nebūtinų to gydymo metu, paslaugų, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos, tik leidus tuo metu gydančiam gydytojui; prie papildomų paslaugų priskiriamos ir brangiau kainuojančios paslaugos – medicinos pagalbos priemonės, medžiagos, pagerintos medicinos priemonės, klinikiniai diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai, invazinės procedūros ir t. t., kurias pasirenka pacientas.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą. kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.7 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo konsultacijos metu pasirenka laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą, ar šeimos gydytojas skiria paciento pageidavimu ir pasirinkimu, ar pacientas pageidauja daugiau paslaugų nei yra numatyta sutartyse su Teritorine ligonių kasa ir/ar SAM įstatymuose.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.8 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau šeimos gydytojo, gydytojo odontologo konsultacijos metu pasirenka paslaugas, kurios nėra numatytos sutartyje su Teritorine ligonių kasa ir/ar SAM įstatymuose.

Pacientas moka už pasirinktą paslaugą kainyne nurodytomis kainomis (mokamos vakcinos, odontologinės paslaugos, kurios neįeina į pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo mastą).

1.1.9 jei pacientas nenori registruotis į bendrą eilę gauti šeimos gydytojo ar gydytojo odontologo konsultacijos ir pageidauja gauti planines šeimos gydytojo, gydytojo odontologo paslaugas skubos tvarka - tą pačią ar kitą gydytojo darbo dieną, ir gydytojui sutikus jas teikti po priėmimo valandų, sutinka pats pacientas už jas sumokėti.

Už suteikiamas paslaugas mokama konsultacijos kaina, kuri nurodyta kainyne.

1.1.10 Pacientas kreipiasi dėl paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 (1 priedas).

Pacientas moka už profilaktinius sveikatos tikrinimus, norint įsigyti civilinį ginklą, vairuotojų ir aviatorių mėgėjų, vykstančiųjų į užsienį nurodytomis kainyne kainomis.

1.1.11 Pacientas kreipiasi dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2011, Nr. 63-3002), už kurias moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipėsi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, brangiausiai kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

Pacientas tikrinant geležinkelio, vairuotojų (profesionalų), asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus), darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, periodinių sveikatos tikrinimai dirbant, teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimai, moka pagal kainyne nurodytas kainas.

1.1.12 pageidauja papildomų, nepriskiriamų sveikatos priežiūrai, paslaugų (pvz., medicinos dokumentų kopijų, išrašų, pažymų, rašytinės informacijos apie sveikatos būklę pacientui prašant; EKG kopijos išsinešimui, asmens medicininės knygelės (F. Nr. 048/a) išdavimas, skiepų paso išdavimas, prirašymo dokumentų tvarkymas).

Už suteikiamas paslaugas pacientas moka kainyne nurodytomis kainomis.

1.1.13 Teikiant įstaigoje pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas:

1.1.13.1 gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;

1.1.13.2 protezavimo paslaugos (išskyrus asmenis, kuriems sukako pensijinis amžius, vaikus iki 18 metų, asmenis, kuriems nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais);

1.1.13.3 protezavimo paslaugos SAM įsakymuose nustatytoms gyventojų kategorijoms (kurios išvardintos 1.1.11.2 punkte), kurioms yra kompensuojamos iš PSDF, bet asmuo nelaukdamas, kol bus pakviestas protezuotis dantų, sumoka už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

1.2 Užsienio piliečiams:

1.2.1 nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ne ES) šalims;

Pacientas sumoka už pasirinkto gydytojo konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz. medicinos dokumentų kopijas ir t. t.) kainyne nurodytomis kainomis.

1.2.2 Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvoje (nedeklaravusiems gyvenamosios vietos) mokamai teikiamos planinės paslaugos - gydytojo konsultacijos, nemedicininės paslaugos ir t. t., išskyrus atvejus, kai pateikiama E 112 formos pažyma arba S2 formos dokumentas (ar juos atitinkantys dokumentai).

Pacientas sumoka už ambulatorinę konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz., medicinos dokumentų kopijas ir t. t.) kainyne nurodytomis kainomis.

 1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka:

2.1 Už mokamas UAB „Mano šeimos gydytojas“ paslaugas moka:

2.1.1 patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

2.1.2 teikiant mokamas paslaugas pagal sutartis, atsiskaitymas vykdomas sutartyje numatyta tvarka.

2.2 Apie mokamų paslaugų paskyrimą ar galimybę gauti mokamas paslaugas pacientas informuojamas iš anksto.

2.3 Už diagnostinių ir laboratorinių tyrimų paslaugą apmokama įstaigos padalinių registratūrose prieš mokamos paslaugos teikimą, už gydytojo (šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo) konsultaciją ir gydytojo odontologo konsultacijos metu atliekamas procedūras - po paslaugos suteikimo.

2.4 Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai su paslaugų kodais, pavadinimais ir kainomis skelbiami viešai (registratūroje, internetiniame įstaigos puslapyje).

2.5 Informaciją apie mokamo tyrimo ar procedūros indikacijas, tikslingumą, procedūros poveikį ligonio sveikatai kiekvienu konkrečiu atveju pateikia mokamą paslaugą teikiantys specialistai (šeimos gydytojai, gydytojai odontologai). Bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojos, registratorės teikia informaciją apie mokamą paslaugą tais atvejais, kuomet pats pacientas kreipiasi į jas pageidaudamas atlikti konkrečią mokamą paslaugą.

2.6 Pacientui, pasirenkant gauti mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas, šeimos gydytojas ar Bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojas (5.3.5 punkte nurodytu atveju) užpildo „Siuntimas Tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG pažymėdamas, kurie laboratorinio tyrimo rodikliai yra skiriami mokamai, ir nukreipia pacientą į registratūrą. Registratūroje dirbantis Bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojas ar registratorė informuoja pacientą su paskirto tyrimo kaina, įrašo „Siuntimas Tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG paskirto tyrimo (-ų) kainą, sumą, kurią pacientas sutinka sumokėti. Pacientas savo sutikimą gauti mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas patvirtina parašu „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG. Įrašomas elektroninio kasos aparato kvito Nr., data. Pasirašo darbuotojas, kuris atliko paskirtas procedūras. „Siuntimas tirti“ KVSF 04/7-10 MŠG kartu su atliktų tyrimų rezultatais yra įklijuojamas paciento medicininėje dokumentacijoje (F 025/a, F 025-112/a, F025- a 111/).

2.7 Pacientui pasirenkant gauti kitas mokamas paslaugas (išskyrus laboratorinių tyrimų mokamas paslaugas) registratūroje yra užpildomas „Susitarimas dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ KVSF 04/7-09 MŠG, kuriame įrašoma paslaugos skyrimo data, paciento vardas, pavardė, šeimos gydytojo V. Pavardė, parašas, įrašoma suteiktos paslaugos, panaudotų medicinos priemonių pavadinimas, paslaugos kodas, kaina, kiekis, suma, kurią pacientas sutinka sumokėti. Pacientas savo sutikimą gauti mokamas paslaugas patvirtina parašu. Įrašomas elektroninio kasos aparato čekio Nr., suma, data. Pasirašo darbuotojas, kuris atidavė elektroninio kasos aparato kvitą pacientui.

2.8 Elektroninio kasos aparato kvitas atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.

2.9 „Susitarimas dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ KVSF 04/7-09 MŠG segamas į segtuvą registratūroje ir kiekvieno mėnesio paskutinę dieną perduodami įstaigos finansininkei. Saugoma 2 metus.

2.10 Pacientui pageidaujant, pateikus elektroninio kasos aparto čekį, buhalterijoje yra išrašoma sąskaita – faktūra.

2.11 Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

2.12 Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta.

 


Nuorodos

 

 1. LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ papildymais ir pakeitimais.
 2. LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2.

3 LR SAM 2008 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 10-(13A-281)-7296 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ bei naujausiais įstatymo papildymais ir pakeitimais.

 1. LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. liepos 18 d. Nr. 390 „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos ir panaudojimo tvarka“.
 3. LR SAM 2011 m. gegužės 20 d. Nr. V-506 Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašą.
 4. LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”, jo pakeitimais 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973, 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547.
 5. LR sveikatos sistemos įstatymas 1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343, aktuali redakcija, 49 straipsnis 5 dalis.
 6. LR sveikatos draudimo įstatymas 1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parengta pagal „Mokamų paslaugų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymas“, patvirtintą UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktoriaus 2014-01-08 įsakymu Nr. 02/14).

Pacientų laukimo eilių mažinimo priemonių planas

PATVIRTINTA

UAB “Mano šeimos gydytojas”

                                         direktoriaus įsakymu

                                                2016-01-12 Nr. D1A/16

 

UAB “Mano šeimos gydytojas”

PACIENTŲ LAUKIMO EILIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2016-2017 m.

Eil. Nr.

Numatomos priemonės laukimo eilių įstaigoje sumažinimui

Priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingi darbuotojai

1. Pacientų registravimosi, patekimo į įstaigą tvarkos tobulinimas

1.

Periodiškai atnaujinama elektroninė pacientų registracijos sistema, gerinamas jos efektyvumas.

Nuolat

Elektroninės registravimo Polis administratorius

 

2.

Prieš parą telefono žinute pacientams primenamas apsilankymo pas gydytoją laikas. Pacientui neketinant atvykti, laikas atlaisvinamas kitiems pacientams. Pacientai įvairiomis komunikavimo priemonėmis kviečiami atvykti atsilaisvinusiu laiku.

Nulat

Statistas

Elektroninės registravimo Polis administratorius

 

2. Sveikatos priežiūros personalo darbo valandų grafiko koregavimas

3.

Atliekama personalo darbo valandų grafikų analizė, atsižvelgiant į pacientų poreikius. Esant reikalui, koreguojami priėmimo valandų grafikai.

Nuolat

Statistas,

Direktorius

4.

Elektroninėje pacientų registracijos sistemoje gydytojų priėmimo valandų grafikai įvedami ne trumpesniam kaip 1 mėnesių laikotarpiui.

Nuolat

Statistas

3. Sveikatos priežiūros personalo darbo organizavimo tobulinimas

5.

Racionalizuojamas pakartotinių (gydytojų paskiriamų) atvykimų srautas, siekiant, kad reikiamos paslaugos pacientams būtų suteiktos per kuo mažesnį apsilankymų skaičių.

Nuolat

Šeimos gydytojai

6.

Kiekvieno šeimos gydytojo darbo dienai konsultacijos suskirstomos į: 1) Pirmines  2) Antrines 3) Rezervuotas, skirtas ūmiems pacientams

 

Statistas,

Šeimos gydytojas

 

 

4. Keitimasis informacija apie laukimo eiles įstaigos viduje

7.

Įstaigos viduje vykdoma nuolatinė eilių stebėsena ir eilių susidarymo priežasčių analizė. Informacija apie susidariusias eiles, eilių mažinimo priemonių rezultatus bei iškilusias problemas (gydytojų nedarbingumus ir pan.) reguliariai svarstomas darbuotojų susuirinkimo metu.

Nuolat

Statistas, auditorius.

Direktorius

8.

Informacija apie pacientų laukimo eiles kiekvieną mėnesį pateikiama Klaipėdos TLK.

Kas mėnesį

Statistas

5. Informacijos apie laukimo eiles ir priemones jų mažinimui viešinimas pacientams

9.

Registratūroje ir interneto svetainėje pacientai informuojami apie galimybę užsiregistruoti internetu ir būtinumą atšaukti išankstinę registraciją, jei neketinama paskirtu laiku atvykti pas gydytoją.

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojas

10.

Priemonių eilėms mažinti plano skelbimas viešai: stenduose ar interneto svetainėje.

 

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojas

 

Darbuotojų elgesio kodeksas

PATVIRTINTA

UAB „Mano šeimos gydytojas”

Direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. D58/14

 

UAB „MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS“

DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šis UAB „Mano šeimos gydytojas“ (toliau – įstaiga) darbuotojų elgesio kodeksas (toliau – kodeksas) nustato pagrindinius įstaigos darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.

1.2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius įstaigos darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais, jų atstovais ir kitais asmenimis, didinti įstaigos darbuotojų reputaciją visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą įstaiga.

1.3. Kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.

1.4. Šiame kodekse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

1.4.1. Asmeninis suinteresuotumas įstaigoje dirbančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas.

1.4.2. Darbuotojui artimi asmenys – įstaigos darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

1.4.3. Dovana – bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama darbuotojui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

1.4.4. Elgesio kodekso pažeidimas – šiame kodekse nustatytų darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl darbuotojo kaltės.

1.4.5. Interesų konfliktas – situacija, kai įstaigoje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

1.4.6. Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai/neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino žmogaus garbę ir orumą.

1.4.7. Privatūs interesai – įstaigos darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant darbo pareigas.

1.4.8. Kitos šiame kodekse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

 

 1. Įstaigos darbuotojų elgesio principai

 

2.1. Pagrindiniai įstaigos darbuotojų elgesio principai, kuriais jie turi vadovautis:

2.1.1. pagarba žmogui ir valstybei:

2.1.1.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;

2.1.1.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant įstaigos vidaus dokumentus;

2.1.1.3. tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas;

2.1.1.4. su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, turtinės ar socialinės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, artimaisiais, įstaigos darbuotojais, kitais fiziniais asmenimis ir kitų juridinių asmenų atstovais;

2.1.1.5. kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;

2.1.1.6. nedemonstruoti savo palankumo ar nepalankumo ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;

2.1.1.7. pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, artimųjų, įstaigos darbuotojų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

2.1.2. teisingumas ir nešališkumas:

2.1.2.1. priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaudamiesi tik viešaisiais interesais;

2.1.2.2. einant pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;

2.1.2.3. neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;

2.1.2.4. vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų asmens savybių, tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, turtinės ar socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;

2.1.2.5. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo;

2.1.2.6. būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu, susidūrus su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;

2.1.2.7. priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl tam tikro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo.

2.1.3. nesavanaudiškumas:

2.1.3.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;

2.1.3.2. nesinaudoti įstaigos nuosavybe ne darbinei veiklai, taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos;

2.1.3.3. darbinėje veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto;

2.1.3.4. nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems draugams, vykdant darbines pareigas;

2.1.3.5. dirbti pacientų, įstaigos ir visuomenės labui.

2.1.4. dorovinis principingumas ir padorumas:

2.1.4.1. elgtis nepriekaištingai ir garbingai;

2.1.4.2. nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;

2.1.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;

2.1.4.4. atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis;

2.1.4.5. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;

2.1.4.6. netoleruoti įstaigos darbuotojų neetiško elgesio, nekompetentingų ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti;

2.1.4.7. būti nepaperkamais, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš fizinių ar juridinių asmenų ar organizacijų;

2.1.4.8. aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja jokių kyšių ar dovanų davimo ir ėmimo.

2.1.5. atsakomybė ir atskaitingumas:

2.1.5.1. teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;

2.1.5.2. atsisakyti vykdyti neteisėtą pavedimą ir apie tai pranešti administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui;

2.1.5.3. neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui;

2.1.5.4. asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių užduočių tikslų neįgyvendinimą;

2.1.5.5. prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą;

2.1.5.6. atsiskaityti už savo veiklą administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui.

2.1.6. skaidrumas ir viešumas:

2.1.6.1. užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;

2.1.6.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims.

2.1.7. pavyzdingumas:

2.1.7.1. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;

2.1.7.2. būti tolerantiškais ir paslaugiais, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;

2.1.7.3. visada veikti profesionaliai;

2.1.7.4. siekti žodžio ir veiksmo vienybės;

2.1.7.5. nuolat kelti savo kvalifikaciją;

2.1.7.6. pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;

2.1.7.7. darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;

2.1.7.8. nereikšti paniekos pacientams, direktoriui, įstaigos darbuotojams neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto;

2.1.7.9. nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti įstaigos patalpose ar jos teritorijoje, išskyrus specialiai rūkymui įrengtas vietas;

2.1.7.10. seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo;

2.1.7.11. būti tvarkingos išvaizdos, sveikatos priežiūros specialistai privalo vilkėti specialią medicininę aprangą, kuri turi būti švari ir tvarkinga.

2.1.8. nepiktnaudžiavimas pareigomis:

2.1.8.1. priimant sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti privatiems interesams tenkinti, taip pat esamiems ir buvusiems įstaigos darbuotojams proteguoti;

2.1.8.2. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešųjų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti;

2.1.8.3. nenaudoti pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant arba sudarant su juo sutartis.

2.1.9. sąžiningumas:

2.1.9.1. nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų teisės aktais uždraustų veikų;

2.1.9.2. nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;

2.1.9.3. nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, įstaigos darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti;

2.1.9.4. savo darbo pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų.

2.1.10. tinkamas pareigų atlikimas:

2.1.10.1. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus ar duotus nurodymus;

2.1.10.2 tinkamai įgyvendinti direktoriaus sprendimus;

2.1.10.3. nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;

2.1.10.4. netoleruoti neteisėto, neetiško įstaigos darbuotojų elgesio.

2.1.11. lojalumas įstaigai:

2.1.11.1. būti lojalūs darbo įsipareigojimams ir sąžiningai vykdyti direktoriaus bei administracijos (direktoriaus pavaduotojo medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojo administraciniams reikalams, administratoriaus, vyr. finansininko, statisto, vidaus auditoriaus) nurodymus;

2.1.11.2. tinkamai suvokti įstaigos veiklos tikslus ir siekius ir deramai juos įgyvendinti;

2.1.11.3. informuoti direktorių ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

2.1.12. informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

2.1.13. konfidencialumas:

2.1.13.1. darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti;

2.1.13.2. darbuotojui draudžiama dokumentuose ir įstaigos kompiuteriuose laikomą informaciją naudoti privačių interesų tenkinimui;

2.1.13.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

2.1.13.4. informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

 

III. Darbuotojų tarpusavio santykiai

 

3.1. Įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti mandagūs, taktiški, sąžiningi, draugiški ir grindžiami geranoriškumu, pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbo veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.

3.2. Įstaigos darbuotojai privalo vengti:

3.2.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;

3.2.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;

3.2.3. apkalbų, šmeižto apie bendradarbius skleidimo, reputacijos menkinimo;

3.2.4. neigiamų emocijų demonstravimo.

3.3. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo bendradarbiais, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir neigiamos įtakos.

3.4. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie bendradarbių atliekamas darbo užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.

3.5. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į bendradarbį visada kreipiamasi pagarbiai.

3.6. Seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.

3.7. Darbuotojas privalo nevykdyti administracijos (direktoriaus pavaduotojo medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojo administraciniams reikalams, administratoriaus, vyr. finansininko, statisto, vidaus auditoriaus) pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama direktoriui.

3.8. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Darbuotojai privalo pranešti administracijai (direktoriaus pavaduotojui medicininiams reikalams, direktoriaus pavaduotojui administraciniams reikalams, administratoriui) ar direktoriui apie bendradarbių nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.

3.9. Direktorius savo vadovaujamoje įstaigoje privalo:

3.9.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;

3.9.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

3.9.3. pastabas dėl darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų reikšti mandagiai ir korektiškai;

3.9.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno darbuotojo galimybės ir kvalifikacija;

3.9.5. viešai nereikšti savo palankumo ar nepalankumo įstaigos darbuotojams;

3.9.6. skatinti darbuotojus reikšti savo nuomonę darbo klausimais ir ją išklausyti;

3.9.7. deramai įvertinti darbuotojų darbo pasiekimus;

3.9.8. būti reikliu ir teisingu darbuotojams, savo elgesiu ir darbu rodyti jiems pavyzdį.

3.10. Darbuotojai su direktoriumi turi bendrauti mandagiai ir vykdyti visus teisėtus jo nurodymus. Pastebėjęs direktoriaus klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai jam pranešti.

3.11. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į direktorių kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

 

 1. Kodekso nuostatų laikymosi kontrolė ir priežiūra

 

4.1. Informaciją apie galimus šio kodekso nuostatų pažeidimus pagal kompetenciją įstaigoje nagrinėja, kodekso pažeidimų prevenciją vykdo bei darbuotojus kodekso taikymo klausimais konsultuoja asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) direktoriaus įsakymu paskirta medicinos etikos komisija (toliau – etikos komisija).

4.2. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) etikos komisija:

4.2.1. kodekso nuostatų pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (darbuotojo tarnybinį pranešimą, paciento, darbuotojo ar kito asmens skundą/prašymą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie darbuotojo galimai padarytą kodekso pažeidimą. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti pranešimai iš karto grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

4.2.2. kodekso nuostatų pažeidimų nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai, pastebėjus, kad darbuotojas savo veiksmais pažeidė kodekso reikalavimus;

4.2.3. išskiria pranešimo esmę, patikrina ar pateikti visi reikalingi duomenys;

4.2.4. pareikalauja darbuotojo pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl galimai padaryto nusižengimo kodekso nuostatams;

4.2.5. turi teisę gauti dokumentus ir/ar kitą reikalingą informaciją galimam etikos pažeidimui tirti arba turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl reikiamos informacijos gavimo. Darbuotojas privalo vykdyti teisėtus asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) etikos komisijos pavedimus;

4.2.6. per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai apie įvykį buvo sužinota, išnagrinėja darbuotojo pateiktą pasiaiškinimą ir teikia išvadas bei siūlymus direktoriui apie darbuotojo padarytą arba galimai padarytą kodekso pažeidimą.

4.3. Darbuotojo atsakomybę lengvina tai, kad jis:

4.3.1. savanoriškai, nelaukdamas sprendimo atlygina pažeidimu padarytą žalą;

4.3.2. viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo;

4.3.3. padeda išaiškinti tiesą tyrimo metu;

4.3.4. praneša apie kitokias dėmesio vertas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

4.4. Darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis:

4.4.1. per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai;

4.4.2. viešai tyčiojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų;

4.4.3. trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų duomenų arba pateikia klaidingus;

4.4.4. pažeidė daugiau nei vieną kodekso nuostatą.

 

 1. Atsakomybė už kodekso pažeidimus

 

5.1. Sprendimą dėl nuobaudos skyrimo/neskyrimo priima įstaigos direktorius asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir (arba) etikos komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio kodekso pažeidimą, teikimu.

5.2. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

5.3. Gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

5.3.1. pastaba;

5.3.2. papeikimas;

5.3.3. griežtas papeikimas;

5.3.4. atleidimas iš darbo.

5.4. Drausminė nuobauda skiriama įsakymu ir darbuotojui pranešama pasirašytinai.

5.5. Įsakymas gali būti skelbiamas darbuotojams.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

6.1. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo kodeksu. Su šiuo kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas įstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

Dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo
Dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo Susidarius šiandieninei situacijai sveikatos priežiūros įstaigos pradėjo teikti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – nuotolinė paslauga) pacientams iš to kyla poreikis sveikatos priežiūros įstaigoms peržiūrėti procesus bei užtikrinti teikiamos paslaugos konfidencialumą, teikiamų duomenų saugumą, tinkamą paciento identifikavimą. Visų pirma teikiama nuotolinė paslauga nesiskiria nuo teikiamos paslaugos sveikatos priežiūros įstaigoje, todėl svarbu laikytis visų UAB „Mano šeimos gydytojas“ (toliau – įstaiga) patvirtintų tvarkų. Nuotolinė paslauga teikiama tais pačiais teisiniais pagrindais, kurie įtvirtinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. a, b, c p. bei 9 str. 2 d. a ir h p., paslauga gali būti teikiama vienu ar keliais įtvirtintais pagrindais. Teikiant nuotolinę paslaugą įstaiga privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik tiek, kurie yra reikalingi nustatytam tikslui pasiekti, būtent gydytojai neturėtų rinkti ir saugoti tų duomenų, kurie yra nereikalingi. Nuotolinės paslaugos teikimui yra svarbūs šie aspektai:
 • Paciento tapatybės nustatymas;
 • Teikiamos paslaugos tvarkos nustatymas;
 • Darbuotojų instruktavimas.
Tapatybės nustatymas Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos įvairios sveikatos priežiūros paslaugos: konsultavimas dėl tyrimų rezultatų, dėl turimų simptomų ir, jei reikalinga, gydymo skyrimo, dėl receptų vaistams, kurių vartojimas turi būti nenutrūkstamas, pratęsimo, dėl kitų medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir pan. Taigi, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuotoliniu būdu dėl skirtinga apimtimi tvarkomų asmens duomenų gali turėti skirtingas rizikas. Nuotolinio konsultavimo priemonėmis besikreipiančio (pavyzdžiui, skambinančio) asmens tapatybės nustatymas, kuris yra svarbus, siekiant užtikrinti, kad nuotolinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu paciento sveikatos duomenys nebūtų neteisėtai atskleisti asmenims, neturintiems teisės tokius duomenis gauti. Sveikatos priežiūros įstaiga gali pasirinkti asmenį identifikuojantį būdą savarankiškai, įvertinusi šio būdo patikimumą, savo naudojamas technologijas, teikiamas paslaugas ir pacientus, kuriems sveikatos priežiūros paslaugos galėtų būti teikiamos nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, jų amžių). Rekomenduojama pasirinkti kelis tapatybės identifikavimo būdus, priklausomai nuo konkretaus paciento ar sveikatos paslaugų pobūdžio. Pabrėžtina, kad kuo didesnės pasekmės pacientui gali kilti dėl jo netinkamo identifikavimo, tuo griežtesni tapatybės nustatymo būdai turi būti pasirenkami.
 1. Asmens identifikavimas pagal asmens kodą. Asmens kodo tvarkymas gali būti pagrįstas ir savaime nėra laikytinas BDAR pažeidimu, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar 2013 metais yra pažymėjęs, kad, kai iš asmens duomenų visumos galima vienareikšmiškai identifikuoti asmenį, tam naudoti asmens kodą nėra būtinybės. Be to, asmens kodas nėra laikomas pakankamai patikimu būdu asmens tapatybei nustatyti, todėl siūlytina nesirinkti asmens kodo (ar jo dalies) asmens tapatybei nuotoliniu būdu patvirtinti.
 2. Asmens identifikavimas pagal sveikatos priežiūros įstaigos suteiktą unikalų kodą. Šis kodas turėtų būti suteikiamas kiekvienam asmeniui individualiai, jis turėtų būti konfidencialus ir skirtas tik pačiam asmeniui. Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų įvertinti, kokiomis organizacinėmis ir techninėmis saugumo priemonėmis užtikrinti šių kodų apsaugą, pavyzdžiui, kaip kodas bus sudaromas, kokiais būdais suteikiamas (tinkamai identifikavus asmenį), kaip dažnai bus atnaujinami paciento kontaktiniai duomenys (jei kodas bus siunčiamas tokiomis priemonėmis), kiek ilgai unikalus kodas galios ir pan.
 3. Asmenį identifikuojantys klausimai. Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų nustatyti klausimus, kurių visuma galėtų leisti vienareikšmiškai identifikuoti asmenį. Sveikatos priežiūros įstaigos gali laisvai pasirinkti, kokius ir kiek klausimų būtina užduoti siekiant identifikuoti asmenį. Rekomenduojama klausimus pasirinkti atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigos teikiamas paslaugas, pacientų savybes (amžių, poreikius, kt.), nuotolinio sveikatos paslaugų teikimo metu tvarkomų asmens duomenų apimtį, jautrumą ir kt.
Galimų klausimų pavyzdžiai galėtų būti tokie:
 • gyvenamosios vietos adresas (jei šis asmens duomuo yra paciento sveikatos kortelėje ir yra aktualus);
 • paskutinis apsilankymas pas gydytoją (gydytojo pavardė, data, laikas, priežastis);
 • paskutinis atliktas tyrimas, ligos istorijos numeris (jei pacientui jis žinomas);
 • paskutinis išrašytas receptas (gydytojo pavardė ir išrašytas vaistinis preparatas) ar kt.
! Naudojant šį tapatybės nustatymo būdą, užduodant klausimus tokius kaip: koks yra paciento vardas, pavardė ir asmens kodas, nebūtų laikoma pakankamu asmens identifikavimu.
 1. Asmens identifikavimas pagal telefono ryšio numerį. Telefono ryšio numeris neturėtų būti naudojamas kaip visiškai savarankiška ir vienintelė asmens indentifikavimo priemonė, todėl rekomenduojama nustatyti kelis kausimus, siekiant įvertinti, kad sveikatos priežiūros paslauga būtų teikiama tinkamam asmeniui. Telefono ryšio numeris turėtų būti žinomas iš anksto ir gautas patikimu būdu, pavyzdžiui, pacientui fiziškai atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą ar pateikus jį per sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą. Taip pat sveikatos priežiūros įstaiga turėtų įvertinti, kada paskutinį kartą informacija apie konkretaus telefono ryšio naudotoją buvo atnaujinta, t. y. ar ši informacija yra patikima.
 2. Asmens identifikavimas pagal vienkartinį prisijungimo kodą (nuorodą). Šis būdas gali būti taikytinas tais atvejais, kai sveikatos priežiūros paslaugą siekiama teikti naudojantis mobiliosiomis programomis, programine įranga ar kitokiais įrankiais, įskaitant ir turinčiais vaizdo duomenų, dokumentų perdavimo, susirašinėjimo funkcionalumus. Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų informuoti pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus apie vienkartinio prisijungimo kodo (nuorodos) veikimą, kaip tinkamai šiuo būdu naudotis ir t. t.
 3. Tapatybės patvirtinimas mobiliuoju parašu. Susisiekus su sveikatos priežiūros įstaiga ar šiai įstaigai susisiekus su pacientu, paciento tapatybė gali būti patvirtinta mobiliuoju parašu (jei pacientas tokį naudoja). Sveikatos priežiūros įstaiga turėtų įvertinti, kokie asmens duomenys tokiu atveju būtų reikalingi, kurie iš jų sveikatos priežiūros įstaigai turėtų būti žinomi iš anksto ir kaip užtikrinti tokio tapatybės patvirtinimo būdo veikimą.
! Svarbu Jeigu įstaigoje buvo identifikuotas COVID – 19 ir apie tai būtina pranešti pacientui, gydytojui susisiekus su pacientu būtinas jo tinkamas identifikavimas.   Teikiamos paslaugos aprašymas Rekomenduotina, jog įstaiga pasirengtų tvarką dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo, jeigu tokia paslauga bus teikiama ir toliau arba tikėtinai, jog vėliau bus būtinas toks paslaugos teikimas. Šiai dienai įstaiga gali savo internetinėje svetainėje patalpinti panašaus pobūdžio tekstą, kuriuo pacientai bus informuojami apie nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo tvarką įstaigoje. Pavyzdys pateikiamas Priede Nr. 1. Priedas Nr. 1 Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka Nuotolinė sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslauga – ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo paslauga pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje. NSP paslaugos paskirtis – tęsti pacientui tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą. Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, turi susisiekti su sveikatos priežiūros įstaiga telefonu Nr. + 370 46 322 422, kur jis bus užregistruotas šeimos gydytojo konsultacijai. NSP paslauga pacientui suteikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos. Pacientui nuotolinė paslauga gali būti teikiama telefonu, taip pat, per FOXUS sistemą.   Tapatybės nustatymas telefonu Tapatybės nustatymui šeimos gydytojas užduoda du privalomus klausimus ir vieną papildomą klausimą pasirinktinai.
 1. Tapatybės nustatymas naudojant klausimus:
 • vardas ir pavardė (privalomas);
 • gimimo data/asmens kodas (privalomas);
 • gydymo įstaigos suteiktas unikalus kodas;
 • gyvenamosios vietos adresas (jei šis asmens duomuo yra paciento sveikatos kortelėje ir yra aktualus);
 • paskutinis apsilankymas pas gydytoją (gydytojo pavardė, data, laikas, priežastis);
 • paskutinis atliktas tyrimas, ligos istorijos numeris (jei pacientui jis žinomas);
 • paskutinis išrašytas receptas (gydytojo pavardė ir išrašytas vaistinis preparatas) ar kt.
Tapatybės identifikavimas per FOXUS sistemą
 • pacientui pageidaujant nuotolinę paslaugą šeimos gydytojas gali suteikti per FOXUS sistemą, pacientui elektroniniu paštu yra nusiunčiama nuorodą, kuri galioja tik paskirtos registracijos laikotarpiu. Jeigu pacientas per nustatytą registracijos laikotarpį per pateiktą nuorodą neprisijungia, nuoroda tampa neaktyvi.
 • ši nuotolinio konsultavimo paslauga yra teikiama tik tuo atveju, jeigu pacientas registracijos metu buvo tinkamai identifikuotas ir jis nurodė savo elektroninį paštą kuriuo pageidauja gauti aktyviąją nuorodą prisijungimui prie FOXUS sistemos konsultacijai.
 • Pacientas yra atsakingas už teisingų ir tikslių duomenų pateikimą.
  Teikdamas NSP paslaugą, šeimos gali:
 • tęsti suaugusiam pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, išrašant receptą pagal galiojančius teisės aktus, jei receptas išrašomas vaikui – ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
 • komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;
 • skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus.
NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:
 • šeimos gydytojas neidentifikuoja besikreipiančio asmens ar jo teisėto atstovą;
 • pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas UAB „Mano šeimos gydytojas“ parengtą Paciento valios pareiškimą dėl sveikatos priežiūros;
 • pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir (ar) skirtų kompensuojamųjų vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
 • pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
 • pacientas nenurodė šeimos gydytojo, kurio NSP paslaugą jis pageidauja gauti;
 • šeimos gydytojas negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu ir įvertinti paciento būklės be apžiūros;
 • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis, arba prašoma paskirti kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių pacientas anksčiau nevartojo.
Jei šeimos gydytojas nusprendžia NSP paslaugos neteikti:
 • pacientas turi būti registruojamas šeimos gydytojo konsultacijai įprastine tvarka;
 • atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastis įrašoma paciento medicinos dokumentuose.
Teisėtas atstovavimas
 • paciento atstovui informacija suteikiama tik esant paciento sutikimui. Pacientas sutikimą turi būti išreiškęs raštu – UAB „Mano šeimos gydytojas“;
 • paciento atstovui informacija gali būti suteikiama tik esant notariškai patvirtintam įgaliojimui tokią informaciją gauti. Įgaliojimo kopija privalo būti pateikta įstaigai, kartu įgaliotasis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris reikalingas tinkamam asmens identifikavimui.