Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ yra svarbi Jūsų – Mūsų pacientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Mano Šeimos Gydytojas‘ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

I. Pagrindinės sąvokos

1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.
8. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
• Jūsų sutikimu, siekiant suteikti informaciją apie klinikos siūlomas paslaugas;
• siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį/susitarimą;

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ tvarko duomenis šeimos gydytojo, odontologinių, slaugos, vaikų ankstyvosios raidos sutrikimų reabilitacijos paslaugų teikimo, užklausų administravimo, išankstinės registracijos vykdymo, komplikacijų valdymo tikslais.

3. Tvarkomi asmens duomenys
UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ tvarko šiuos duomenis:
• Su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje www.manoseimosgydytojas.lt įdiegtoje formoje;
• Asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį su partneriais/tiekėjais;
• Duomenis apie Jūsų sveikatą, gydymo eigą;
• Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
• Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar teikti paslaugas;

4. Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ teikiamas paslaugas.
Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:
¬ Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
¬ Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

Slapuko pavadinimasPaskirtisGaliojimo laikas
BIGipServer#Naudojamas nukreipti puslapio srautą į skirtingus serverius tam, kad svetainė veiktų greičiauIki svetainės lango uždarymo
has_jsNustatoma, ar vartotojo naršyklėje veikia JavaScriptIki svetainės lango uždarymo
responsiveNustatoma, kokiu įrenginiu vartotojas naudojasi lankydamasis svetainėje ir jam rodomas pagal įrenginį pritaikytas vaizdasIki svetainės lango uždarymo

bscookie, bcookie

 

Naudojama socialinių tinklų tarnybos LinkedIn, skirta stebėti naudojamų įterptųjų paslaugų naudojimui.

 2 metai
 lidcNaudojama socialinių tinklų tarnybos LinkedIn, skirta stebėti naudojamų įterptųjų paslaugų naudojimui. Iki svetainės lango uždarymo
Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)Iki svetainės lango uždarymo
_utma„Google Analytics“ renkama informacija, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje2 metai
_utmz„Google Analytics“ renkama informacija, iš kur į svetainę atėjo vartotojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę6 mėnesiai
_gaNaudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje2 metai
collect„Google Analytics“ renkama informacija apie lankytojo naudojamą įrenginįIki svetainės lango uždarymo

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

 

5. Asmens duomenų saugojimo terminas
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas
UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ teikia Jūsų duomenis:
• Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams bei tvarkytojams;
• Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
• Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinę atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
• Kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Informuojame, kad įgyvendinant BDAR reikalavimus UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ sudarė sutartį dėl duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo su MB „Legitima“. Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais:
El. paštu: dap@legitima.lt;
Telefonu: +370 607 97014;
Paštu: Perkūnkiemio g. 5, LT-12129, Vilnius.

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Mano Šeimos Gydytojas“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.