Naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų priežiūra

 

Šeimos gydytojas rūpinasi naujagimių, vaikų, suaugusiųjų sveikatos priežiūra, atlieka profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą.

Profilaktiniu tikslu šeimos gydytojas skiria  bendraklinikinius laboratorinius tyrimus (bendro šlapimo tyrimas, bendro kraujo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje, cholesterolio kiekis kraujyje) nustatytu tyrimų atlikimo dažniu pagal amžiaus grupes , atlieka EKG.

Esant medicininėms indikacijoms, šeimos gydytojas skiria:

 • bendraklinikinius laboratorinius tyrimus:
 • bendrą kraujo tyrimą PSP specifikai pritaikytu analizatoriumi;
 • ENG, šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi);
 • cholesterolio kiekio tyrimą kapiliariniame kraujyje, gliukozės kiekio tyrimą kapiliariniame kraujyje
 • specialiuosius laboratorinius tyrimus:
 • kalio ir natrio kraujo tyrimą serume;
 • kreatininą ir šlapalą (urea);
 • C-reaktyvinį baltymą (CRB) iš veninio kraujo, gliukozės toleravimo mėginį iš kapiliarinio kraujo, alanininės transaminazės (ALAT), asparagininės transaminazės (ASAT), šarminės fosfatazė (ŠF), gama-gliutamil transferazės (GGT);
 • bilirubino;
 • tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4);
 • prostatos specifinio antigeno (tik pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);
 • geležies kiekį kraujyje, mikroalbumino kiekį šlapime.

Prieš planinę operaciją šeimos gydytojas paskiria kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą.

Teikdamas skatinamąsias paslaugas, šeimos gydtojas skiria:

 • protrombino laiko (INR) tyrimą kraujo krešumo sistemos būklei įvertinti pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum). Per kalendorinius metus iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokama iki 12 vieno paciento kraujo krešumo sistemos būklės tyrimo paslaugų.
 • glikozilinto hemoglobino tyrimą pacientui, kuriam paskirtas cukrinio diabeto gydymas. Per kalendorinius metus iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokama iki 4 glikozilinto hemoglobino tyrimų. Pakartotinis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo ankstesnio glikozilinto hemoglobino tyrimo.

Esant pakaitiniam palaikomajam gydymui metadonu ar buprenorfinu, šeimos gydytojas kalendoriniais metais gali skirti:

 • vieną serologinį sifilio atrankos testo (toliau – RPR testas) atlikimą;
 • vieną T. pallidum hemagliutinacijos testo (toliau – TPHA) atlikimą, jei RPR testas buvo teigiamas;
 • vieną žmogaus imunodeficito viruso (toliau – ŽIV) serologinio tyrimo atlikimą (tyrimas neatliekamas, jei pacientui jau yra diagnozuota ŽIV liga);

vieną anti-HCV testo atlikimą (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas).

Siunčiant pas kitus specialistus

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, turintiems gydytojo siuntimą, ambulatorinės antrinio ar tretinio lygio gydymo paslaugos sutartį su ligonių kasa sudariusiose įstaigose yra teikiamos nemokamai. Taip pat pacientui nereikia mokėti kai teikiama būtinoji pagalba.

LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos įstaigose” ir jo (jo priedų) pakeitimai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC61D74561C5

 

Vaikų sveikatos tikrinimo tvarka, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-586 (2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-383 redakcija)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ad17f70d3c111e4bcd1a882e9a189f1

Šeimos gydytojo paslauga namuose teikiama nemokamai pacientui, kuris kreipiantis į įstaigą dėl paslaugos suteikimo, yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisirašęs pasirinkto gydytojo aptarnaujamos apylinkės ribose ar, nepriklausomai nuo paciento gyvenamosios vietos, nuo 2014 -05-01 naujai prisirašė prie UAB “Mano šeimos gydytojas” dirbančio šeimos gydytojo,

Šeimos gydytojo paslaugos namuose nėra teikiamos pacientams, neprisirašiusiems UAB “Mano šeimos gydytojas” įstaigoje, vadovaujantis atskiru įstaigos direktoriaus įsakymu.

Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.

Abipusiu paciento ir šeimos gydytojo ar gydytojo odontologo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarką.

Gydytojas odontologas, esant būtinybei, vyksta į namus tik pas sunkią negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos yra nustatytas mažiau nei 20 procentų darbingumo lygis arba dideli specialieji poreikiai, esant slaugos poreikiui ir pas vaikus, kuriems nustatyta sunki negalia.

Šeimos gydytojo iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai, ar gyvybei.

Pagrindinės pacientų sveikatos būklės, kai šeimos gydytojas gali būti kviečiamas į namus:

 • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
 • ūmiai susirgusiems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • ūmiai susirgusiems asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis
 • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų
 • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
 • epidemijų atveju (pagal atskirą direktoriaus įsakymą ar patvirtintas vidaus tvarkas).

Paciento skundams ir būklei, neatitinkant išvardintų simptomų, pacientas į įstaigą turi atvykti pats. Pacientui nesutinkant atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis šeimos gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę su juo telefonu ir nusprendžia, ar galės suteikti pagalbą namuose arba rekomenduoja atvykti į įstaigą, jei nemato galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose.

Dėl kitų priežasčių iškvietimas yra derinamas su šeimos gydytoju. Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose, organizuojamas paciento priėmimas pas gydytoją įstaigoje. Pokalbio telefonu metu įvertinama, ar namuose įmanoma suteikti kokybišką ir teisėtą paslaugą, ar reikalingi neatidėliotini tyrimai, gydytojų specialistų konsultacijos, būtinoji medicinos pagalba. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.

Šeimos gydytojo iškvietimo ir paslaugos teikimo namuose atlikimo eiga:

 • Pacientas ar jo įstatyminis atstovas gali iškviesti šeimos gydytoją į namus einamajai dienai   iki 12 val. telefonu ir/ar atvykęs į įstaigą.
 • Registratūroje dirbanti bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytoja, registratorė iškvietimą į namus registruoja „Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knygoje“ (F Nr. 03 l/a), kurioje įrašo iškvietimo eilės Nr., iškvietimo datą ir laiką (valandą ir minutes), ligonio vardą, pavardę, gimimo metus, adresą (jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name – užrašomas durų kodas), iškvietimo priežastį, pažymi ar tai pirminis ar pakartotinis iškvietimas.
 • Registratūroje dirbanti bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytoja, registratorė užregistravusi iškvietimą į namus, atidaro “Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę”, F. Nr.025/a-LK įstaigos elektroninėje informacinėje sistemoje “Polis”,  kartotekoje suranda „ Asmens sveikatos istoriją“ F. Nr.025/a ar „Vaiko sveikatos raidos istoriją“ F. Nr.025/a- 112/a, ar  “Nėštumo eigos įrašai“ F.Nr.025 - 111/a, ar Odontologo įrašai F.Nr.025 -043/a.
 • Registratūroje dirbanti bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytoja, registratorė informuoja pacientą, kad šeimos gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
 • Registratūroje dirbanti bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytoja, registratorė perduoda užregistruotus iškvietimus gydančiajam (ar jį pavaduojančiam) šeimos gydytojui.
 • Šeimos gydytojas lanko pacientus ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
 • Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.  
 • Šeimos gydytojas įvertina paciento nusiskundimus, atlieka klinikinį paciento ištyrimą, nustato preliminarią diagnozę, sudaro tyrimų planą (jei reikalinga), paskiria ambulatorinį ar stacionarinį gydymą, išrašo medikamentus, sprendžia nedarbingumo klausimus. Šeimos gydytojas paskiria pacientui kito apsilankymo įstaigoje datą.
 • Šeimos gydytojas užpildo paciento "Asmens sveikatos istoriją" F. Nr. 025/a ar "Vaiko sveikatos raidos istoriją" F.Nr.025-112/a ar “Nėštumo eigos įrašai“ F.Nr.025 - 111/a ir “Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę”, F. Nr.025/a-LK pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkas.
 • Gydytojas odontologas užpildo „Odontologo įrašai“ F 025-043/a ir “Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę”, F. Nr.025/a-LK pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkas
 • Šeimos gydytojas užpildo paciento medicininius dokumentus tą pačią dieną kada buvo registruotas iškvietimas į namus, jei šeimos gydytojas po iškvietimo grįžta į įstaigą. Tais atvejais, kai šeimos gydytojas, suteikęs paslaugas paciento namuose, po iškvietimo negrįžta į savo nuolatinę darbo vietą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, medicininius dokumentus užpildo kitą dieną.
 • Šeimos gydytojas užpildo „Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knygoje“ (F Nr. 03 l/a) apsilankymo pagal iškvietimą datą, patvirtina parašu, kas lankėsi, nurodo preliminarią diagnozę ir suteiktą pagalbą.

Planinių lankymo namuose datą ir laiką šeimos gydytojas nustato pats.

Šeimos gydytojas lanko naujagimį per 3 dienas po informacijos gavimo apie išvykimą iš gimdymo namų (kuomet jo neaplankė bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytoja ar akušerė).

Šeimos gydytojas atlieka ne daugiau kaip 12 gydytojo vizitų į namus per kalendorinius metus pas neįgalius pacientus, kuriems yra nustatytas nuolatinis slaugos poreikis arba visiška negalia.

 

Imunoprofilaktika

 

Imunoprofilaktika – tai imunologinių vaistinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas siekiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms.

Vaikams imunoprofilaktika atliekama pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą skiepų kalendorių.

Suaugusiųjų imunoprofilaktikos išlaidos apmokamos valstybės, savivaldybės, darbdavių ar pačių gyventojų lėšomis – priklausomai nuo vakcinos.

Šiandien skiriamos nemokamos vakcinos:

 • sezoninio gripo vakcina rizikos grupėms priklausantiems asmenims (vyresniems nei 65 m. žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams, nėščiosioms, asmenims, gyvenantiems slaugos ir globos namuose)
 • pasiutligės vakcina
 • difterijos vakcina
 • stabligės vakcina
 • kokliušo vakcina

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-757

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a132e1d0136111e58569be21ff080a8c

 

Suaugusiųjų skiepijimo rekomendacijos

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/Suaugusi%C5%B3j%C5%B3_sk_rekom.pdf

Normalaus nėštumo priežiūra

 

Teikdamas fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugas, šeimos gydytojas skiria nemokamai:

 • ne daugiau kaip vieną šlapimo pasėlio tyrimą besimptomei bakteriurijai nustatyti (jei nustatoma besimptomė bakteriurija, tyrimas tęsiamas – atliekama antibiotikograma);
 • nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymą;
 • nėščiosios Rh antikūnų nustatymą netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiamas, o vyro Rh teigiamas;
 • nėščiosios kraujo tyrimą dėl sifilio (RPR) (ne daugiau kaip 2 kartus fiziologinio nėštumo priežiūros laikotarpiu)
 • nėščiosios kraujo tyrimą dėl ŽIV antikūnų (ne daugiau kaip 2 kartus fiziologinio nėštumo priežiūros laikotarpiu).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1135 „Dėl nėščiųjų sveikatos tikrinimų“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B29E76C4B765

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (1 ir 2 priedai)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B29E76C4B765

Lėtinėmis ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūra

 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, lėtinėmis ligomis sergančių žmonių skaičius didėja. Mirtingumas ir sergamumas šiomis ligomis pasiekė epideminį lygį. Todėl Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, stengiamasi kovoti su veiksniais, dėl kurių susergama šiomis ligomis, bei pagerinti žmonių, kurie kenčia nuo šių ligų, gyvenimo kokybę, todėl nuo š.m liepos 1d. UAB "Mano šeimos gydytojas" įstaigos Liepojos ir Tauralaukio padaliniuose pradėtos teikti slaugytojų konsultacijos pacientams, kurie serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Šių konsultacijų metu pacientams bus suteikiama išsami informacija apie turimą (as) ligą(as) bei veiksnius, kurie turi įtakos šių ligų pablogėjimui. Pacientams bus suteikiama informacija, kaip tinkamai laikytis paskirto gydymo plano bei sėmingai pačiam kontroliuoti ligą (as). 

Konsultacijos teikiamos pacientams, kurie serga šiomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis:

 • Išeminė širdies liga
 • Arterinė hipertenzija
 • Bronchinė astma

Konsultacijas teikia specialiai tam apmokytos bendruomenės slaugytojos:

Konsultacijos teikiamos nemokamai, nelikite vieni su savo liga!

Moksleivių paruošimas mokyklai

 

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus.

Dėl moksleivio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų gydytojas). 

Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas siunčiams pas gydytojus specialistus. Turi būti atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei tokie tyrimai buvo atlikti mažiau nei prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti.

Profilaktinio patikrinimo pažymos galioja visus metus, todėl nebūtina artėjant naujiems mokslo metams visiems vaikams pulti tikrintis sveikatos (jeigu sveikatos pažyma dar galioja). Jei sveikata buvo tikrinama metų laikotarpiu ir nebuvo nustatyta sveikatos sutrikimų, o vaikas prieš mokyklą jaučiasi gerai, galioja prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-1336 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e893f050983b11e5a6f4e928c954d72b

Būtinoji medicinos pagalba

 

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama ir gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą ir atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E6F91F019F

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12f1eee0c4a511e38c43fee5c144a67d

LR SAM 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė".

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268928&p_query=&p_tr2

mano seimos gydytojas klaipeda daktaras medicina

Slaugos personalo procedūros ir paslaugos

 

Slaugos personalo procedūros ir paslaugos:

 • procedūros ir paslaugos namuose, neįgaliųjų sveikatos priežiūra (kraujo paėmimas, pragulų priežiūra, lašinės infuzijos)
 • sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos (slaugytojas diabetologas individualiai teikia konsultacijas, atlieka gydomąjį pedikiūrą, diabetinės pėdos priežiūrą).

Pacientas ar jo artimieji, priklausomai nuo negalios, turėtų kreiptis į šeimos gydytoją arba pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose reikia pacientui. Ši informacija bus perduota slaugos paslaugų namuose tarnybos darbuotojams. Tuomet slaugytojos susisieks su pacientu ar jo artimaisiais ir suderins slaugos paslaugų tiekimo namuose laiką.

Ši procedūra reglamentuoja  UAB „Mano šeimos gydytojas“ ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus. Procedūra apima ambulatorinių slaugos paslaugų namuose rūšis, paslaugų organizavimą, teikimą ir indikacijas.

 

 1. TAIKYMO SRITIS

 

            Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose vykdomos visuose įstaigos padaliniuose, kuriuose yra pacientų gaunančių šias paslaugas. Šias paslaugas teikia bendrosios (bendruomenės) praktikos slaugytojas direktoriaus įsakymu.

 

 1. SANTRUPOS IR PAAIŠKINIMAI

 

Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

Namai –  paciento, kuriam teikiamos ASPN, nuolatinė gyvenamoji vieta (taip pat ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos).

Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą.

Slaugos paslaugos namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

ASPN - ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

NDNT - neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

SP - specialieji poreikiai.

BPS – bendruomenės/bendrosios praktikos slaugytojas

ŠG - šeimos gydytojas

 

 1. ATSAKOMYBĖ

Bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas

 

Atsako už ASPN kokybišką teikimą, dokumentavimą, šeimos gydytojo informavimą.

Šeimos gydytojas

Atsako už ASPN paskyrimą.

 


 

 1. APRAŠYMAS

 

ASPN gali teikti bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas, turintis galiojančią bendrosios praktikos/bendruomenės slaugos licenziją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

 • 1. Teikiant ASPN padalinyje yra:
  • 1.1. pulsoksimetras;
  • 1.2. kraujospūdžio matavimo aparatas;
  • 1.3. mobilus elektrokardiografas (laikomas N. Uosto g. 20. Vairuotojas jį paima ir atveža slaugytojai teikiančiai ASPN);
  • 1.4. transporto priemonė (vizitas pas pacientą į namus organizuojamas iš anksto susitarus su įstaigos vairuotoju, jeigu slaugytojui ar šeimos gydytojui nėra galimybės vykti pėščiomis);
 • 2. Vykdamas į paciento namus bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas pasiima krepšį, kurio turinį keičia pagal poreikį. Slaugytojo krepšyje turi būti:
  • 2.1. vienkartinės pirštinės (nesterilios);
  • 2.2. pincetas;
  • 2.3. įvairių dydžių pleistrai;
  • 2.4. sterilus ir nesterilus tvarsčiai, vata;
  • 2.5. varžtis;
  • 2.6. priemonės odai dezinfekuoti;
  • 2.7. vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);
  • 2.8. medicinos atliekoms tvarkyti skirtos priemonės;
 • 3. Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis įstaigos medicininių atliekų tvarkymo aprašu (dokumento kodas ir numeris KVSP 03/6-25).
 • 4. ASPN yra teikiamos asmenims, kuriems:
  • 4.1. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pateikta galiojanti specialiųjų poreikių nustatymo (toliau – SP) pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT);
  • 4.2. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais (pateikta galiojanti SP pažyma iš NDNT ir neįgaliojo pažymėjimas, kuriame nurodyti dideli specialieji poreikiai);
  • 4.3. esant somatinėms ligoms ir pažeidimams nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos, kuriems nustatytas sunkus funkcinis sutrikimas (pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba slaugytojas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus; (įsigalioja nuo 2018 m.)
  • 4.4. atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.
 • 5. Pacientas ir (ar) jo atstovas Aprašo 5.4.1. ir 5.4.2. papunkčiuose nurodytas pažymas pateikia šeimos gydytojui, kurį jis yra pasirinkęs. Šeimos gydytojas, gavęs šias pažymas, informuoja bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytoją žodžiu apie ASPN galintį gauti pacientą.
 • 6. Bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas, gavęs informaciją apie pacientą, kuriam gali būti teikiama ASPN, šias paslaugas teikia savarankiškai.
 • 7. ASPN, nurodytos 1 priedo 1, 2 ir 4 punktuose, teikiamos esant šeimos gydytojo įrašui ar paskyrimui ambulatorinėje paciento kortelėje.
 • 8. Šeimos gydytojas, jei reikia, pildo asmeniui siuntimo formą Nr. 027/a dėl slaugos ir gydymo procedūrų atlikimo namuose, nurodydamas diagnozę (arba TLK kodą), paskirtą gydymą ir kitą informaciją, reikalingą slaugos ir socialinių paslaugų teikimui.
 • 9. Jei šeimos gydytojas paskiria diagnostines ar intervencines procedūras, ASPN teikiantis bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas žodžiu informuoja šeimos gydytoją apie atliktų intervencijų ir procedūrų kursą. O pacientas ar jo atstovas pasirašo sutikimą intervencinėms procedūroms.
 • 10. Bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas, teikiantis  ASPN,  organizuoja  paciento  slaugos  poreikių įvertinimą pildydamas formą „Paciento  būklės  ir  paciento  savarankiškumo,  savirūpos  ir  artimųjų  galimybių  rūpintis  pacientu vertinimas“ (3 priedas), „Paciento slaugos namuose lapas“ (2 priedas). Pasikeitus paciento būklei, poreikiai vertinami ir dokumentuojami iš naujo.
 • 11. 2 priedas bei slaugomo paciento pristatytos pažymos iš NDNT turi būti įklijuotos paciento ambulatorinės kortelės priekyje po viršeliu. 3 priedas klijuojamas prie tos dienos, kada atliktas vertinimas, statuso.
 • 12. ASPN pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, pacientams arba jų artimiesiems pageidaujant teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionare gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.
 • 13. ASPN naudojant gleivių siurbiklį apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytas ASPN, turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą.
 • 14. Kartą per mėnesį (paskutinį mėnesio ketvirtadienį), o pasikeitus paciento sveikatos būklei – nedelsdamas, bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas, teikiantis ASPN, apie slaugomo paciento būklę žodžiu informuoja šeimos gydytoją.
 • 15. Bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojasvykstantis pas pacientą į namus, atvykimą iš anksto derina su pacientu ar jo artimaisias.
 • 16. Nuvykus pas pacientą į namus, jis turi būti informuotas žodžiu apie atliekamas procedūras, šeimos gydytojo paskirtas intervencijas.
 • 17. Jei ASPN teikia kita ASPĮ, nei pacientas yra prisirašęs, pildoma nauja asmens sveikatos istorija, taip pat pildomi kiti medicinos dokumentai, nurodyti apraše.
 • 18. Informaciją apie pacientui suteiktas ASPN į asmens ambulatorinę kortelę įrašo jas suteikęs bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas ir patvirtina savo spaudu ir parašu. 
 • 19. Asmens ambulatorinio gydymo kortelės duomenys įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę duomenų bazę SVEIDRA.
 • 20. Kai pacientas yra pristatęs nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio pažyma + Didelių spec. poreikių pažyma arba nuolatinės slaugos poreikio pažymą – atitinkamai vedamas 3485 (savarankiškai teikiamos slaugytojo paslaugos), 3483 (slaugos procedūros gydytojui paskyrus), 3484 (opų, pragulų, žaizdų priežiūra, gydytojui paskyrus) arba 3486 (gleivių išsiurbimo paslauga) kodas;
 • 21. Bendras paslaugų skaičius negali būti didesnis kaip 20 kartų per metus.
 • 22. Bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas privalo turėti pacientų, kuriems teikiamos slaugos paslaugos namuose sąrašą (4 priedas).  Sąrašas papildomas kai bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojas, teikiantis ASPN iš apylinkės slaugytojo gauna informaciją apie naujus pacientus galinčius gauti šias paslaugas.

 

 1. NUORODOS

 

 • 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo.“
 • 2. UAB „Mano šeimos gydytojas“ 2016-10-17 įsakymas Nr. 10/16 KVSP 03/6-25 “Medicininių atliekų tvarkymas”.

Vaikų ligų gydytojas 

 

Vaikų ligų gydytojo konsultacijos kūdikiams ir vaikams iki 18 m.

Vaikus konsultacijoms siunčia šeimos gydytojai bei gydytojai specialistai. Jei pacientas neturi siuntimo, gali naudotis teikiama mokama vaikų ligų gydytojo konsultacija.

Profilaktinis vaiko sveikatos tikrinimas pas vaikų ligų gydytoją atliekamas  su šeimos gydytojo siuntimu kūdikiams 9-11 mėn. amžiuje 1 kartą, vaikams 1-3 m. amžiuje 1 kartą ir 6-7 m. vaikams 1 kartą. Vaikų ligų gydytojas nustato ir įvertina rizikos veiksnius vaiko sveikatai, paskiria reikiamus tyrimus ir jei reikia, nukreipia kitų specialistų konsultacijoms.

Vaikų ligų gydytojas konsultacijos metu:

 • įvertina kūdikių fizinę, psichomotorinę raidą bei sveikatos būklę;
 • įvertina vaikų fizinę raidą, kaulų ir raumenų sistemos vystymąsi;
 • įvertina ankstyvąjį kalbos formąvimąsi;
 • konsultuoja kūdikių ir vaikų ligų profilaktikos, imunoprofilaktikos, teisingos mitybos klausimais;
 • diagnozuoja ir gydo kūdikių ir vaikų ligas (kvėpavimo, virškinamojo trakto, šlapimo takų, infekcines ir kt., ūmias ir lėtines ligas).

Vaikų ligų gydytojo konsultacijos teikiamos:

Žardės padalinyje:

 • Vaikų ligų gydytoja  D. Kalvaitienė
 • Vaikų ligų gydytoja  J. Grigorjevienė

Uosto padalinyje:

 • Vaikų ligų gydytoja D. Gumuliauskienė

mano seimos gydytojas